Adoptie

Binnenlandse adoptie 

De adoptant(en) of een advocaat richt(en) een verzoekschrift tot de jeugdrechtbank als de persoon die men wenst te adopteren jonger is dan 18 jaar. Als de te adopteren persoon 18 jaar of ouder is, richten ze dit verzoekschrift tot de rechtbank van eerste aanleg. De griffier van de jeugdrechtbank of van de rechtbank van eerste aanleg stuurt het vonnis nadien naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van de adoptant. Daar wordt het vonnis ingeschreven in het bijzonder register van de geboorten.

Buitenlandse adoptie

Buitenlandse adopties moeten erkend en geregistreerd worden door de federale centrale autoriteit in Brussel:  Federale Overheidsdienst Justitie,  dienst Internationale Adoptie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, Tel. 02 542 65 11.

Na erkenning en registratie door de federale centrale autoriteit leveren zij hiervan een bewijsstuk af.

Nadien kan de adoptant, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gewone verblijfplaats, vragen om het beschikkend gedeelte van de buitenlandse beslissing en de geboorteakte van de geadopteerde over te schrijven in het bijzonder register van de geboorten.

Adoptiepremie

Wie een kind adopteert krijgt een éénmalige adoptiepremie. Deze adoptiepremie bedraagt evenveel als een geboortepremie.


Voorwaarden

 • De adoptie moet blijken uit een Belgische of buitenlandse akte.
 • Het kind moet recht hebben op kinderbijslag.
 • Er mag voor het kind in België nog geen kraamgeld betaald zijn aan de adoptieouder of diens (huwelijks)partner.

Kosten

Aanvraag

Waar moet je de adoptiepremie aanvragen?

 • Indien de aanvrager een werknemer is:
  • ofwel bij het kinderbijslagfonds van je werkgever
  • ofwel bij het kinderbijslagfonds van je laatste werkgever als je ziek, werkloos of gepensioneerd bent
  • ofwel bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
 • Indien de aanvrager een zelfstandige is:
  • bij je socialeverzekeringsfonds

 Hoe vraag je de adoptiepremie aan?

De vader vraagt de adoptiepremie aan. Is de vader geen werknemer (of werkloos, ziek of gepensioneerd), dan vraagt de moeder de adoptiepremie aan. Je vraagt de adoptiepremie aan van zodra de adoptieprocedure in België gestart is of de buitenlandse adoptie is afgerond. Bezorg het kinderbijslagfonds een kopie van de akte waaruit blijkt dat je het kind wilt adopteren of geadopteerd hebt.

 

Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons