Euthanasie - Registratie voor keuze van euthanasie

Sinds kort kan je je keuze voor euthanasie laten registreren bij je gemeentebestuur. Hiervoor moet je een wilsverklaring indienen. Zo maak je je keuze duidelijk voor wanneer je later deze beslissing zelf niet meer kan maken, bijvoorbeeld door een coma. Met euthanasie kies je als patiënt vrijwillig voor het beëindigen vanje  leven door een arts. Je  kan nu een verklaring van je keuze voor euthanasie laten registreren.


Voorwaarden

Wilsverklaringen dienen aan een aantal voorwaarden van de wet te voldoen. Deze kan je naleven door een standaardformulier 'wilsbeschikking' in te vullen onder de volgende voorwaarden:

  • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen die eveneens de wilsverklaring ondertekenen.
  • minstens een van de twee getuigen mag geen materieel belang hebben bij het overlijden van de patiënt.
  • als de betrokkene de verklaring niet meer kan opstellen dan kan een meerderjarige, die geen materieel belang heeft, de wilsverklaring opstellen. Deze wilsverklaring vermeldt de reden van de medische ongeschiktheid. Als bijlage voegt u een medisch getuigschrift bij als bewijs.
  • de wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door diegene die de verklaring aflegt, de getuigen en, in voorkomend geval, de vertrouwensperso(o)n(en).
  • met de verklaring kan alleen rekening gehouden worden indien zij opgesteld of bevestigd is minder dan vijf jaar voor de vraag de euthansie effectief toe te passen.

Kosten

Gratis

Bijzonderheden

  • Identiteitskaart
  • Het formulier van de wilsverklaring inzake euthanasie, volledig ingevuld en ondertekend door alle partijen

Indien je in de onmogelijkheid bent om je te verplaatsen mag iemand anders je verklaring laten registreren, samen met een volmacht van je. Het formulier van de wilsverklaring alsook de volmacht kan je verkrijgen bij de dienst Burgerzaken.

Aanvraag

Een wilsverklaring kan je op elk moment opstellen. Dat moet schriftelijk gebeuren tegenover twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij je overlijden. Je kan ook de gegevens van een vertrouwenspersoon invullen, die onmiddellijk op de hoogte gebracht wordt indien je je in een toestand bevindt waarin de wilsverklaring van toepassing zou kunnen zijn. De aanwijzing van een vertrouwenspersoon is niet verplicht, de aanwijzing van twee getuigen is wél verplicht. Degene die de verklaring aflegt, de getuigen en - in voorkomend geval - de vertrouwensperso(o)n(en) moeten de wilsverklaring dateren en ondertekenen.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. Let op: de verklaring moet om de 5 jaar hernieuwd worden. De indiener moet hier wel zelf over waken. De herbevestiging gebeurt op dezelfde wijze als de eerste indiening d.m.v. een nieuwe verklaring. Met de wilsverklaring wordt enkel rekening gehouden indien zij, minder dan 5 jaar vóór het moment waarop betrokkene zijn wil niet meer kan uiten, is opgesteld of bevestigd.

Eens je verklaring geregistreerd is, krijg je een ontvangstbewijs en een geviseerd afschrift van je verklaring.


Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons