Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is de registratie van het voornemen om te trouwen bij de dienst Burgerzaken. De ambtenaar van Burgerlijke Stand zal hierbij een akte van aangifte opstellen. Deze akte van aangifte is nog geen huwelijksakte!


Voorwaarden

  • Wie wilt trouwen moet daar minstens veertien dagen voor de geplande huwelijksdatum aangifte van doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte moet gebeuren in de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
  • De aangifte gebeurt door beide partners. Uitzonderlijk kan de aangifte ook gebeuren door één partner indien de afwezige partner een geschreven volmacht meegeeft. De volmacht is enkel geldig als de handtekening van de volmachtgever geldig verklaard is.
  • Het opstellen van de akte van de huwelijksaangifte heeft niet automatisch een huwelijk tot gevolg. Als er twijfels bestaan over de huwelijksintentie, volgt een onderzoek. Wanneer blijkt dat alles in orde is kan het huwelijk plaatsvinden.

Kosten

22,50 euro (trouwboekje, 5 uittreksels huwelijksakte)

Facultatief: aanwezigheidsattesten familieleden - 2,50 euro per attest

Bijzonderheden

Ter info: Documenten (zoals geboorteakten, echtscheidingsakten, bewijs van woonst) die door Belgische overheden afgeleverd worden, worden door de gemeente zelf aangevraagd. Documenten die in het buitenland aangevraagd dienen te worden moeten door de huwelijkspartner(s) zelf aangevraagd worden:

  • Het identiteitsbewijs
  • Een recent afschrift van de geboorteakten van beide partners
  • Een recent bewijs van ongehuwde staat of eventueel van ontbinding (echtscheiding, overlijden) of nietigverklaring van een vorig huwelijk
  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van woonst
  • niet-Belgen: “getuigschrift van gewoonterecht” of “certificat de coutûme” (te bekomen bij het consulaat of ambassade van het vreemde land in België)

Als er een huwelijkscontract is, moet je een attest voorleggen van de notaris die het contract heeft opgesteld.

Aanvraag

Je dient een huwelijksaangifte in bij de dienst Burgerzaken. De ambtenaar van Burgerlijkse Stand oordeelt of de voorgelegde documenten volstaan. Wanneer de belanghebbende partijen de nodige documenten niet kunnen voorleggen, zal de ambtenaar van Burgerlijke Stand weigeren om de akte van aangifte op te maken.

De belanghebbende partijen kunnen in beroep gaan tegen de weigering door de ambtenaar van Burgerlijke Stand. Zo'n beroep moet binnen de maand na de kennisgeving van de beslissing ingesteld worden bij de rechtbank van eerste aanleg.


Uitgelicht

Contact

Administratief Centrum

Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

T 089 769 610
F 089 769 649
E-mail


facebook twitter

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons