Subsidie voor het saneren van buiten gebruik gestelde particuliere stookolietanks

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie voor het saneren van een buiten gebruik gestelde particuliere stookolietank doe je via de dienst Leefmilieu.

De subsidie bedraagt:

 • voor het ledigen, reinigen en opvullen van een ondergrondse tank (incl. leidingen) : € 250;
 • voor het reinigen en verwijderen van een bovengrondse tank (inclusief leidingen : € 200;
 • voor het reinigen en verwijderen van een ondergrondse tank (inclusief leidingen) :  € 350.

Voorwaarden

 • De stookolietank ligt op het grondgebied van Maasmechelen;
 • De tank maakt deel uit van de verwarmingsinstallatie van de woning;
 • Gesaneerd na 01-01-2010;
 • De tank dient geledigd, gereinigd en verwijderd, of opgevuld met zand.

Bijzonderheden

 • Ingevuld aanvraagformulier;
 • een afschrift van het erkenningsbewijs van de erkende technicus, zoals bedoeld art. 6.5.6.3 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, die het toezicht heeft gehouden op het verwijderen of opvullen van de tank;
 • een geschreven en ondertekend verslag van de erkende technicus, waarin deze duidelijk en ondubbelzinnig verklaart dat de tank werd verwijderd of opgevuld overeenkomstig art. 6.5.5.5 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;
 • het in art. 21 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen bedoelde ontvangstbewijs voor de afgifte van afvalstoffen;
 • een kopie van de factuur van de firma die de stookolietank verwijderd of opgevuld heeft;
 • een plan op schaal met aanduiding van de tank t.o.v. de woning.

Aanvraag

 1. Je vult het aanvraagformulier in en je dient deze in bij de dienst Leefmilieu, per post of door afgifte van een ontvangstbewijs.
 2. Het dossier zal gecontroleerd worden op haar volledigheid en juistheid. Indien er gegevens ontbreken zal je daar schriftelijk van op de hoogte gesteld worden.
 3. De situatie kan ter plaatse onderzocht worden (alles volgens de voorschriften gebeurd – kon de stookolietank echt niet verwijderd worden?).
 4. Na stappen 2 en 3 doorlopen te hebben zal de dienst Leefmilieu een advies uitbrengen aan het College van Burgemeester en Schepenen, die dan zullen beslissen om de subsidie wel / niet te verlenen. Hiervan wordt je schriftelijk op de hoogte gebracht met bijgevoegd een uittreksel uit de notulen van het Schepencollege.

Uitgelicht

Contact

Milieu

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 96 75

Email

 

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons