Bekendmakingen

 

 

 

VLAREM - Openbaar onderzoek

Een aanvraagdossier voor het verkrijgen van een milieuvergunning wordt bekendgemaakt. De burgemeester organiseert gedurende een periode van 30 kalenderdagen een “openbaar onderzoek”. Tijdens dit openbaar onderzoek kunnen opmerkingen en/of bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

 

Voor een aanvraag voor een hinderlijke inrichting klasse 2:

 • Aanplakking op de plaats van de exploitatie, of waar deze exploitatie is gepland.
 • Aanpakking op de daartoe voorziene plaats aan het Administratief Centrum.
 • Facultatief wordt de bekendmaking van de aanvraag gepubliceerd op de gemeentelijke website.
 • Het dossier wordt in deze periode terinzage gelegd bij de milieudienst.

 

Een aanvraag voor een hinderlijke inrichting klasse 1:

 • Aanplakking op de plaats van de exploitatie, of waar deze exploitatie is gepland.
 • Aanpakking op de daartoe voorziene plaats aan het Administratief Centrum.
 • De bekendmaking wordt gepubliceerd in de Weekkrant en op de gemeentelijke website.
 • Het dossier wordt in deze periode terinzage gelegd bij de milieudienst.

 

Als bij de aanvraag klasse 1 een MER of een veiligheidsrapport is gevoegd, organiseert het college van burgemeester en schepenen tijdens de periode van het openbaar onderzoek een informatievergadering. Dit wordt op de affiche van de bekendmaking vermeld.

 

Het openbaar onderzoek geeft eenieder de kans om inspraak te krijgen in het dossier. Tijdens deze periode kan een schriftelijke opmerking of bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. De inhoud van het bezwaar wordt geëvalueerd bij het nemen van een beslissing over de milieuvergunningsaanvraag.

(DOSSIERS IN OPENBAAR ONDERZOEK).

 

terug naar boven

 

VLAREM - bekendmaking beslissing

Iedere beslissing over een  milieuvergunningsaanvraag wordt bekendgemaakt door aanplakking (aan het gemeentehuis en de plaats van de geplande exploitatie).

(bekendmakingen)

 

terug naar boven

 

MER - milieueffectrapport

Bepaalde projecten (bv. ontgrinden) of plannen (bv. ruimtelijk uitvoeringsplan) zijn mer-plichtig. Dit wil zeggen dat door een team van erkende mer-deskundigen een rapport wordt opgesteld waarbij effecten voor mens en leefmilieu worden onderzocht. Het leefmilieu omvat hier bodem, grondwater, watersystemen, flora en fauna, landschappen, luchtkwaliteit, …

 

In de procedure voor milieueffectrapportage zit de mogelijkheid tot het geven van inspraak: tijdens de ter inzage legging van je in de “kennisgevingsnota” of “nota van publieke consultatie” lezen hoe het milieueffectrapport zal geschreven worden.

Wat kan jouw inspraakreactie zo al bevatten?

 • mogelijke alternatieven (andere locatie, andere inrichting, ...)
 • mogelijke effecten waarvan niet in het kennisgevingsdossier of de nota voor publieke consultatie vermeld wordt dat ze onderzocht zullen worden (geluidsoverlast, geurhinder, biotoopverlies,...)
 • bepaalde aandachtspunten en gebieden in de omgeving van het project of het plan (monumenten en landschappen, fauna en flora, landbouwgebieden, speelterreinen,...) waarop het project of het plan een impact kan hebben en waarvan het kennisgevingdossier of de nota voor publieke consultatie geen melding maakt

 

Belangrijk is om vooral opmerkingen te maken vanuit jouw eigen ervaring, inzicht en kennis van jouw omgeving. Reacties zoals "ik ben tegen het plan", "ik wil niet dat het plan doorgaat", ... zijn begrijpelijke reacties, maar bieden inhoudelijk geen meerwaarde.

terug naar boven

Uitgelicht

Contact

Milieu

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 96 75

Email

 

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons