V130910

Afbeelding 1

verslag vergadering


Brainstorm meerjarenplanning Maasmechelen

10/09/2013


 1. Vrijetijd & participatie

 • Wat is vrije tijd?

  • samenkomen met vrienden (bv. in een jeugdhuis)

  • geen (schoolse of professionele) verplichtingen

  • sport, vakantie, cultuur

  • ontspanning


 • Aan welke vrijetijdsactiviteiten neem je zelf deel in Maasmechelen?

  • bowlen, karten

  • lezingen

  • verenigingen

  • openbare activiteiten zoals Palm Parkies of kleurrijk Maasmechele, braderie

  • Pacman-fuif (fuif in een jeugdhuis)


 • Wat vind je van het vrijetijdsaanbod van Maasmechelen?

  • er hangt een hoog prijskaartje aan vast

  • het vrijetijdsaanbod is niet altijd aangepast aan de gemiddelde Maasmechelaar (bv. aanbod van het cultureel centrum)

  • de communicatie rond vrijetijdsactiviteiten is niet altijd 100% in orde

  • initiatieven zoals Palm Parkies vallen in de smaak

  • sommige diensten houden hun activiteit steeds op een vaste plaats (bv. culturele activiteiten vinden steeds in het cultureel centrum plaats)

  • het vrijetijdsaanbod is groot. Er zijn veel sportclubs, jeugdhuizen, jeugdbewegingen,…


 • Wat houdt je tegen om te participeren aan het vrijetijdsaanbod?

  • activiteiten zijn vaak prijzig en niet iedereen in Maasmechelen heeft voldoende middelen

  • de verplaatsing naar een vrijetijdsactiviteit is ook niet altijd even evident (bv.: een vereniging die graag een activiteit buiten Maasmechelen wil gaan doen heeft het niet altijd even makkelijk).

  • veel sportclubs, verenigingen,… zijn vaak onrechtstreeks verbonden aan een bepaalde cultuur. Het is niet evident dat bijvoorbeeld een niet-Italiaanse persoon zich zal aansluiten bij een sportclub met overwegend Italiaanse leden.

  • het terugbetalen van lidgeld voor gezinnen met een omnio-statuut is niet bekend genoeg. De manier waarop hiermee gewerkt wordt, is soms ook niet discreet genoeg.

  • of je jezelf wel goed voelt bij het deelnemen aan. Hiermee werd vooral bedoeld dat sommige activiteiten horen bij een bepaalde cultuur waardoor sommige mogelijke deelnemers afgeschrikt kunnen worden. Niet alle culturen trekken altijd andere culturen aan.

  • activiteiten zijn vaak geen weerspiegeling van de inwoners van onze gemeente. Spicy Maasmechelen was een goed initiatief, maar gaf meer de indruk van een activiteit voor “de hogere klasse”. Initiatieven zoals Palm Parkies vallen wel sterk in de smaak.

  • de promotie rond bepaalde activiteiten is ook niet altijd aangepast aan de doelgroep. Niet iedereen vindt de cultuurkalender in het infoblad efficiënt.


 1. Onderwijs & tewerkstelling

 • Onderwijs – knelpunten:

  • Te weinig stimulansen om door te stromen naar het hoger onderwijs

Afbeelding 2 de voordelen inzien om verder te studeren!

financiële beperkingen ouders informeren betreffende ‘studietoelagen’

MOTIVATIE motivatie van leerkrachten positieve boodschappen

JONGEREN talent van jongeren aanspreken

motiverend lesgeven

ouderbetrokkenheid bij de schoolloopbaan: hoog in BaO, laag in SO

 • Talentgericht onderwijs

 • Meertaligheid = troef – Nederlandse taal = belangrijk! Vooral in de vrije tijd meer aandacht

aan besteden en tevens in omgang met vrienden

 • Thuissituatie: onvoldoende plek om te studeren!

 • Studiekeuze: betere ondersteuning gericht op talent en motivatie van het kind. Voor jongeren is

het moeilijk een keuze te maken binnen al de mogelijkheden. Door een foute keuze en slechte ervaringen verminderd de motivatie bij jongeren.


 • Onderwijs – voorstellen:

  • Infomomenten voor ouders via verenigingen:

   • studierichtingen;

   • financieel aspect van studeren gekoppeld aan studietoelagen, …;

   • structuur van het onderwijs;

   • hoger onderwijs;

   • vrije tijd – belang van TAAL

   • talenten kind gekoppeld aan jobperspectieven!

  • Leerkrachten vormen:

   • talentgericht onderwijs

  • Doorverwijzingen en partners onderwijs kenbaar maken bij ouders

  • Ondersteuning jongeren/kinderen op hun talenten!


 • Tewerkstelling – knelpunten/positieve punten:

  • Jongeren weten niet dat ze zich moeten inschrijven bij de VDAB

  • Jongeren kennen het verschil tussen VDAB en RVA niet

  • Reacties werkgevers op sollicitatie vaak minimaal

  • Vacatures vaak niet aangepast aan ‘talenten’

  • Flexibiliteit werkzoekend is laag. Vaak leggen ze de lat te hoog en willen ze een job voor

hetgeen ze gestudeerd hebben. Andere job aanbiedingen zijn dan uitgesloten.

 • Begeleiding bij VDAB is troef!

 • ‘motivatie’ jongeren = laag door de slechte ervaringen bij het solliciteren!


 • Tewerkstelling – voorstellen:

  • Infosessies voor jongeren

  • Vacatures gericht op talenten


 1. Beeldvorming, communicatie & inspraak

 • Beeldvorming:

  • Iedereen is “Fier om Maasmechelaar te zijn”.

  • Naar buiten toe is het soms wel minder fijn om te zeggen dat je Maasmechelaar bent, maar hier leeft echt het gevoel van MM!

  • Te bescheiden, onze troeven meer uitspelen

  • Het uithangbord “Maasmechelen Village” strookt niet altijd met hoe de Maasmechelaar zijn gemeente ervaart en aanvoelt. “Maasmechelen Village” is goed om Maasmechelen op de kaart te zetten maar we zijn meer dan dat!


 • Communicatie:

  • Uitwisseling tussen partners in welzijnssector → intermediairen kunnen info doorspelen aan de doelgroep

  • Je kan altijd ergens terecht maar je moet op zoek gaan naar de info

  • Infoblad:

   • duidelijk

   • inhoud is divers ↔ info spreekt niet altijd aan want voor sommige burgers zijn er andere prioriteiten

   • beeldmateriaal: mensen van Maasmechelen afbeelden (herkenbaarheid)

   • toont te weinig de diversiteit die er in MM is

  • Drakenblad:

   • te veel tekst, te lange zinnen

   • toont te weinig de diversiteit die er in MM is

   • te moeilijk taalgebruik

  • Informatie verspreiden via contactpersonen/sleutelfiguren maar ook infoblad en website zijn goede kanalen.

 • Inspraak:

  • inspraak op de wijze van deze avond werkt. Er was enkel wat weinig tijd per thema. Beter lijkt het per thema dat vandaag besproken is een ‘open vergadering’ te houden waarop iedereen welkom is zodat er meer tijd kan worden uitgetrokken om hier dieper op in te gaan.

  • te weinig inspraak voor kansarmen, te weinig kansarmoedebestrijding.

  • wijkcomités werken goed.


 1. Wonen & ouder worden in Maasmechelen

 • Algemeen gevoel = we wonen graag in Maasmechelen, omwille van de vele troeven van onze gemeente (groen, shoppen, …). We mogen fier zijn op onze gemeente en mogen de goede dingen die we hebben meer promoten.

 • Wanneer het gaat over de negatieve aspecten mbt wonen komen de volgende zaken naar voren:

  • Problemen Maaslands Huis (communicatie naar bewoners kan beter, wachtlijst, …)

  • Recht op wonen in Maasmechelen is teveel afhankelijk van de financiën die men heeft:

   • Huurprijzen privé zijn heel hoog tov lange wachtlijst bij Maaslands Huis

   • Prijzen bouwgronden te hoog niet voor de eigen inwoners.

  • Meer nood aan sociale woningen.

 • Ouder worden:

  • Wonen voor ouderen is te duur.

  • Thuiszorg is erg belangrijk:

   • Steeds (of toch zoveel mogelijk) beroep kunnen doen op eigen huisarts is belangrijk voor ouderen (nu zijn er teveel wachtdiensten)

   • Verpleging aan huis

   • Poetshulp

Ook bezoek aan huis bij senioren is erg belangrijk (tegengaan vereenzaming).

 • Het woonzorgcentrum kent nog steeds een aantal drempels bij mensen:

  • Te hoge kosten

  • Men blijft liever thuis wonen met hulp van familie en thuiszorg

  • Imago van ‘te weinig personeel voor een goede verzorging’; bewoners worden aan hun lot overgelaten.

  • Binnen sommige gemeenschappen heerst er nog een sterke traditie om zelf voor de ouders te zorgen.

 • Ontspanning is erg belangrijk, ook om vereenzaming tegen te gaan; ouderen moeten af en toe uit hun thuisomgeving gehaald worden voor sociale contacten.

 • Terug kunnen vallen op familie is erg belangrijk.

 • Tevhid moskee gaat zieken en ouderen opzoeken thuis en in het ziekenhuis.


 1. Andere

 • Zwerfvuil = groot probleem in Maasmechelen.

 • Slecht onderhouden voetpaden.

 • Wijkagent is onzichtbaar / onbekend.

 • Eigen identiteit is erg belangrijk! Veel jongeren/mensen worstelen met de vraag wat dit precies is (‘Wie ben ik?’ Grieks, Turks, Belgisch, Maasmechels, …). In het onderwijs zou hiervoor meer aandacht mogen zijn. Nu ‘schamen’ kinderen zich vaak voor hun afkomst of ze kennen deze niet meer. Er dient gezocht te worden naar een gedeelde identiteit in Maasmechelen (‘de Maasmechelaar’) met aandacht/respect voor ieders afkomst en historiek.


 1. En wat nu?

Het beleid heeft een aantal grote doelstellingen voorop gesteld voor de komende 6 jaren:

 • Fier op Maasmechelen

 • Gezond Maasmechelen

 • Financieel gezonde gemeente, sport, geestelijke gezondheid.

 • Actief Maasmechelen

 • Economie, toerisme, tewerkstelling, onderwijs & vrijetijd.

 • Veilig Maasmechelen

 • Aantrekkelijk Maasmechelen

 • Wonen, mobiliteit & milieu.

 • Verantwoordelijk Maasmechelen.

 • De zgn. ‘MM-toets’ waarbij het beleid bij elke beslissing die wordt genomen wil toetsen of de beslissing goed is voor ‘de Maasmechelaar’ (ongeacht inkomen, afkomst, …) en of het een duurzame beslissing is.

Als prioriteiten zijn gezonde financiën, tewerkstelling&onderwijs, toerisme en wonen naar voor geschoven.

De ideeën die tijdens deze avond naar voor zijn gekomen zullen worden ingepast in deze doelstellingen.


Wanneer het gemeentelijk meerjarenplan klaar is, zal dit aan de deelnemers van deze avond worden bezorgd waarbij we duidelijk zullen maken hoe de ideeën van deze avond zijn ingepast in het plan.

Ook wordt er midden oktober een infomoment georganiseerd rond het meerjarenplannen waarop deelnemers aan deze avond zullen worden uitgenodigd.

Uitgelicht

Contact

Onderwijs&Educatie

Oude Baan 207

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 98 00


Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons