Vragenlijst Huis van het Kind - Kinderarmoede verwerking

Afbeelding 1

Verwerking vragenlijst

Huis van het Kind & kinderarmoede


  1. Welke vragen krijgen jullie het meest? U mag meer verduidelijken

Leefomgeving speelpleintjes 3


9 andere 6

- Andere vormen van inrichting openbare ruimte

- Problemen met wijk & buren

-Buurt, omgeving

-goedkope vakantieopvang

-zwerfvuil op de wijk & overlast


Kinderopvang inschrijving 11 (Waar?)

17 kosten 11 (per dagdeel, wat is inbegrepen in de prijs : voeding, pampers,…?

bereikbaarheid 7

andere 9

-Wat met ouders onder invloed?

- Beschikbaarheid?

- Openingsuren

- Vrije plaatsen/hulp bij toeleiding

- naschoolse opvang op school

- aanbod bekendmaken

-verblijf en onderwijs (tijdens de week)

- lijst beschikbare opvanggezinnen, kinderdagverblijven, naschoolse opvang, vakantieopvang voor (niet) schoolgaande kinderen=flexibel opvang

-atypischeGezondheid medische kosten 3

15 informatie 13 - Impact van middelengebruik op fysiek&mentale gezondheid

andere 7

-tolkfunctie bij consultaties specialisten

-kraamzorg

-geestelijke gezondheid, geestelijk welzijn

-vaccinaties, gehoor, gewicht & lengte

-GVO over gezondheid, vaccinaties, opvoedingsondersteuning

-Hoe werkt het met verzekeringen?, gevolgen arbeidsongeval; middelengebruik

Vrije tijd kosten 10

19 inschrijving 9


aanbod 13 sportactiviteiten voor kinderen jonger dan 2,5jaar


andere 8

-Kortingsysteem voor omnio –statuut

-bekendmaking VT voor mensen met een klein budget

-bekendmaking

-consult-info-&hulpvragen rond middelengebruik: jeugd, sport, socio-culturele verenigingen

-welke leeftijd starten?

-bekendmaking en toeleiding

- VTB bekend en toegankelijk maken voor alle jongerenOnderwijs schoolkosten 9


22 communicatie 12 Hoe communiceren naar ouders over middelengebruik?; begrijpelijk, toegankelijk en aantrekkelijk; transparant maken voor ouders;


huiswerkbegeleiding 10


andere 13

-Bijlessen (3)

-Procesvorming gedeelde identiteit

-weerbaarheid om talenten om verschil te maken

-ondersteuning bieden aan ouders bij problemen op school

-Hoe preventieve activiteiten uiwerken? Hoe omgaan met gebruik & onder invloed zijn?

-schoolkeuze

- Gelijke onderwijskansen in het algemeen en in het bijzonder:

1. Hoe kunnen we de leerkansen van elk kind vergroten door de rol van ouders te versterken?

Cfr. Taalstimulering: niet alleen op school maar ook thuis en in de vrije tijd, Ouderbetrokkenheid verhogen en communicatie optimaliseren, …

2. Hoe kunnen we de leerkansen van elk kind vergroten door de motivatie en het zelfbeeld van elk kind te versterken?

Cfr. Perspectief geven aan ouders en kinderen, ondersteuning ‘huistaken’ in de thuissituatie, …

3. Hoe kunnen we een visieontwikkeling op samenleven uitwerken met als doel de totaal-ontwikkeling van elk kind?

Cfr. Bevorderen sociale mix versus vrije schoolkeuze, vooroordelen bij ouders en bij scholen t.a.v scholen, doelgroepen, anderstaligheid,… wegwerken, …

-Gelijke onderwijskansen in het algemeen en in het bijzonder.

aandacht voor motivatie van jongeren naar het (leerplicht) onderwijs, talenten bij jongeren ontdekken. aandacht voor respect.

aandacht voor taalbeleid (Schooltaal tov thuistaal, meertaligheid, anderstalige nieuwkomers

aandacht voor doorstroming BaO naar SO

aandacht voor een juiste studiekeuze

aandacht voor neven- en zij-instroom

aandacht voor ongekwalificeerde uitstroom,

aansluiting hoger onderwijs /arbeidsmarkt

aandacht voor ouderbetrokkenheid,

-leerproblemen, gedragsproblemen op school, onderwijsloopbaan, psychosociale problemen met impact op schoolse

-Wanneer inschrijven, welke scholen hebben een concentratie allochtonen, welke scholen zijn er in MM,…

-schoolverlaters & onvrede examenresultatenOpvoeding informatie 17


22 begeleiding 15


ontmoeting 5


andere 7

-Verzorging kindjes

-Observatie, handelingsplan, verwijzing

-opvoedingsproblemen

-bijvoorbeeld het informeren omtrent de opvoedingswinkel, kinesisten, logopedie, …

-oudergroepen

-ondersteuning bij opvoeding; ouders die hun onzekerheden, vragen, … met de verzorgende bespreken.


Ontmoeting 9

-Maasmechelse volksfeesten

-Vakanties & daguitstappen in groep

- Wij zijn een ontmoetingscentrum, waar mensen goedkoop kunnen genieten van drankjes en maaltijden en kunnen deelnemen aan activiteiten. Mensen vinden bij ons bondgenoten waardoor ze een netwerk kunnen opbouwen en zo wordt het isolement doorbroken…….

-Onze huidige dienst

- Inspelen op de nood aan ontmoeting en stimuleren tot gesprek over opvoedingsthema’s onder ouders op een laagdrempelige manier (bv verwendag voor ouders, opvoedspel,…)

-ontmoetingsplaats voor jonge/alleenstaande/aanstaande ouders

-aanbod

-voornamelijk in ambulante module
Andere: 9

-Praktische vragen

-communicatie

-wonen

-tewerkstelling

-voedselbedeling

-klachten over werkingenµambulante opvoedingsondersteuning

-vragen naar hulpverlening & preventie rond middelengebruik, alcohol, drugs, medicatie

- Wij proberen zoveel mogelijk mensen te activeren binnen onze werking, zodat ze zich nuttig voelen en een betekenis hebben. Daarnaast bieden we cursussen praatgroepen aan.

-taal, gezinsuitbreiding

-werk, opleidingen, gezinsuitbreiding

-seksualiteitsvragen, alleen wonen, partnerrelatie, gezin & opvoeding, sociale situatie  1. Welke knelpunten ervaren jullie met het werken van de doelgroep?


Bereiken van de doelgroep 19 (geen geboortelijsten, moeilijker zonder voortraject van 1ste stappen)

Communicatie 16

Toeleiding vanuit intermediairen 9 (Bekendheid van de organisatie of deelwerking (ons imago als schoolgebonden dienst schrikt doelgroep onterecht af – onvoldoende kennis bij de doelgroep rond ons beroepsgeheim & schoolonafhankelijkheid- Vrij CLB)


Bekendheid van de organisatie of deelwerking 10

Andere: 10

-beperkt aanbod in MM

-kwetsbare doelgroep: belang vrije tijd niet inzien

-te weinig inleving in leefwereld doelgroep

-multiproblem gezinnen & personen met dubbeldiagnose + mensen met verzamelwoede +

verwaarloosde huisvesting

-negatief imago

-Aanklampend werken dat erg tijdsintensief is, soms ten nadele van de werking

- Participatie van de doelgroep aan onderwijs gerelateerde activiteiten

- participatie van de doelgroep aan onderwijs gerelateerde activiteiten.

- afwezig zijn op de afspraak zonder te verwittigen  1. Welke ondersteuning kunnen jullie als organisatie gebruiken?


Vorming met als mogelijke thema’s: 19

communicatie 11

duidelijke taal 7

sociale kaart van organisaties actief in Maasmechelen 19

(bij wijzigingen in hun werking na invoering van IJH en Huizen van het Kind)


aanbod vrije tijd in Maasmechelen 9

andere: 7

-vorming rond opvoeden & opgroeien in (kans)armoede

- inleefmomenten

-binnenkant van kansarmoede

-vrijwilligers

-het in aanmerking komen voor eventueel SALK-budget

- Financiële ondersteuning OCMW voor kansarme gezinnen in kader van vrije tijd en sportactiviteiten


Extra bekendmaking van het aanbod naar de doelgroep 22 (gebruik van media)

Netwerkoverlegmomenten 22 (reeds bestaande)

Andere: 3

-verdere verdieping aan netwerk Turkse gemeenschap

-zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande overleggen

-financiële ondersteuning


  1. SOCIALE KAART


  1. Bent u op de hoogte van de organisaties die actief zijn in Maasmechelen en een specifiek aanbod hebben naar de doelgroep?


Ja 25 (ja, maar alles mag meer gecentraliseerd)

Neen. 14

Zo neen, hoe kan dit aanbod beter bekend gemaakt worden bij intermediairen?

Nieuwsbrief 15

Netwerkoverlegmomenten 12

Andere: 2

-platform voor privé-initiatieven

-facebook


  1. MISSING LINK


  1. Naar welke doelgroep ontbreekt er volgens u een specifiek aanbod in de gemeente Maasmechelen?


Doelgroep

Welk specifiek aanbod?

Naar aanstaande ouders

4

-loket kinderopvang

-Begeleiding van ouders bij aanvraag kinderopvang

Baby’s

2

-mamacafé


Kinderen: 4

Kleuteronderwijs 2

Basisonderwijs

-meer vrijetijdsaanbod kleuters

-goedkoop sport -en cultuuraanbod

-voor nieuwkomers; een duidelijke gids met het aanbod van

voorzieningen

-Betrokkenheid ouders en kinderen bij cultuur- en vrijetijdsaanbod en bij schoolse activiteiten

Scholen, ouders en organisaties werken samen ifv onderwijs- en opvoedingsondersteuning

Focussen op talenten en welbevinden leerlingen

Succesvolle initiatieven uit het BaO naar het SO laten doorlopen, zowel financiële als pedagogische + faciliteren o.a. qua mobiliteit

-kleuterturnen

Jongeren (12 – 18j)

3

-aanbod voldoende, maar bereikt niet alle Maasmechelaren: aanbod niet gekend tussen diensten, door burger, drempels

- Alle aandacht voor een juist /goed gekozen schoolloopbaan, met als gevolg een gekwalificeerde uitstroom.

- Cultuur- en taalaanbod voor niet-Nederlandstaligen (speels & doelgericht Nederlands leren)


Jongvolwassenen (18 – 25j)

3

-aanbod voldoende, maar bereikt niet alle Maasmechelaren: aanbod niet gekend tussen diensten, door burger, drempels

- Aandacht voor doorstroming naar hoger onderwijs of arbeidsmarkt.

(aanzet is gegeven: i-can ism Agora)


Alleenstaande ouders

11

-aanbod voldoende, maar bereikt niet alle Maasmechelaren: aanbod niet gekend tussen diensten, door burger, drempels

-ontmoeting, vereenzaming van moeders

- Aandacht voor kwetsbaarheid van eenoudergezinnen

- Aandacht voor kwetsbaarheid, armoede, isolement, vereenzaming… van het eenoudergezin.

Werken aan betrokkenheid van de schoolloopbaan van hun kind.

- Dit hoeft niet een apart aanbod te zijn, maar de focus om deze doelgroep zeker mee te kunnen bereiken in het reguliere aanbod voor ouders.

- Ondersteuning en netwerking specifiek voor deze doelgroep

- Ontmoetingsplaats om ervaringen uit te delen, elkaar te steunen

Verwendag naar voorbeeld van gemeente Dilsen, Lanaken, Kinrooi, Maaseik

Mogelijkheid tot occasionele opvang

-Soort ontmoetingsgroep voor uitbreiding netwerk.


Ouders

9

Aandacht voor kwetsbaarheid, armoede… van het gezin.

Werken aan betrokkenheid van de schoolloopbaan van hun kind.

Verwendag naar voorbeeld van gemeente Dilsen, Lanaken, Kinrooi, Maaseik


Grootouders

3

aanbod voldoende, maar bereikt niet alle Maasmechelaren: aanbod niet gekend tussen diensten, door burger, drempels

-informele ontmoetingsmomenten

- Zij nemen meer en meer een belangrijke rol op in de opvoeding, waardoor ook de grootouders meer nood en vraag hebben naar ondersteuning toe.


Er is voldoende aanbod voor alle doelgroepen, maar het is vaak niet afgestemd op de kansarme gezinnen. Ik denk dat vaak het inzicht in de complexiteit van deze problematiek ontbreekt, waardoor mensen niet echt het gevoel hebben geholpen te worden en zich eerder in een afhankelijkheidspositie bevinden. Inspraak van de doelgroep lijkt mij dan ook belangrijk!


  1. Bent u als organisatie bereid om mee te werken aan de bestrijding van kinderarmoede?


Neen

Ja, zo ja op welke manier? 37

-aanbod (hulpverlening en preventie) bekendmaken in overlegmomenten van andere organisaties

& intermediairen

-aansluiten met het thema middelengebruik als activiteiten georganiseerd worden

-vorming over het thema middelengebruik (CAD)

-adhoc deelnemen aan overleg als het thema middelengebruik op de agenda staat

-met onze werking Rap op Stap (Rap op Stap)

-Kinderopvang heeft een sociale functie en kan een grote rol spelen tegen sociale uitsluiting. Door

Kinderopvang krijgen zowel ouders als kinderen meer kansen. Het lokaal loket K.O. wil inzetten op een

Laagdrempelige dienstverlening (Infopunt kinderopvang)

-Thuisbegeleiding en netwerken + bekendmaking bij doelgroepen (OCMW – LCO & thuisbegeleiding)

-samenwerking (dienst diversiteit)

-via onze werking streven we naar gelijke onderwijskansen voor alle kinderen (CLB GO!)

-Begeleiding en ondersteuning van ouders/grootouders. Materiële hulp op een discrete manier (indien

nodig) (kleuterschool Meeswijk)

-deelname aan de 1ste vergadering van het HvhK/kinderarmoede (St. Jan)

-sociale functie van de kinderopvang (’t Huis)

-In het verder werken aan het verbeteren van de vrijetijdsparticipatie van kinderen en jongeren in

armoede. We willen die doelgroep uit hun enge sociale netwerk halen en zien vrijetijdsparticipatie als

één van de vele middelen daartoe (jeugddienst)

-onze dienst heeft en samenwerkingsovereenkomst met OCMW MM en werkt ook nauw samen met diensten als bv. Inburgering Limburg. Netwerkmomenten als deze om info te verschaffen over de

Werkingswijze van de verschillende diensten, zijn zeer nuttig om ouders doelgericht te kunnen verder helpen. Gezien het personeelsverloop in verschillende diensten, zou dit gerust jaarlijks mogen. (Landelijke Kinderopvang)

-Als expertisecentrum Kraamzorg willen wij graag alle (aanstaande) ouders bereiken, ook kwetsbare ouders, en zij die het op de een of andere manier moeilijk hebben. Ook deze mensen hebben het recht

Op info, maak vaak minder gebruik van de bestaande hulpverlening. Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken van een sociale kaart voor kwetsbare zwangeren (Limburg), maar we staan zeker open voor andere projecten (Expertisecentrum Kraamzorg Amerijtje)

- Uitbreiding van ons activiteitenaanbod naar jonge gezinnen met kinderen (inspraak van de gezinnen zelf). Gemeenschappelijke projecten opstarten zoals ‘vriend aan huis’. Inrichting van onze tuin met speeltuigen (vzw SOMA)

- Zie participatiedecreet: tussenkomst lidgelden sportclubs. Korting op sportactiviteiten. (sportdienst)

-Kraamzorgtarief op maat van kansarmen. Samen op weg –kraamverzorgende werkt vanuit kracht van gezin. Doorverwijzing na en gedurende kraamzorg. (Landelijke Thuiszorg – Kraamzorg)

-Meedenken en doen van projecten (Heikamp)

-Organiseren infoavonden, inzamelingen, … (Kameleon)

-Continuering van de huidige werking! (doelgroep 0-3jaar) (Eerste stappen)

-Continuering van de huidige werking (doelgroep 3-6 jarigen + ouders) (2de stappen)

-info & advies geven (JAC MM)

- De werking van het LOP is decretaal bepaald. Door te werken aan gelijke onderwijskansen (= decretale opdrachten) streven we ernaar om alle kinderen en hun ouders een volwaardige plaats te geven in onze (lokale) maatschappij. (LOP MM – BaO)

-Een werking van een LOP is decretaal bepaald. Door het werken aan gelijke onderwijskansen (decretale opdrachten) streven we ernaar – via gelijke (onderwijs-)kansen – kinderen, jongeren en hun ouders een volwaardige plaats te geven in onze (lokale) maatschappij. (LOP MM&DS – SO)

-De opvoedingswinkel werkt gratis en anoniem, wat voor veel ouders de stap zetten faciliteert en als een laagdrempelig aanbod gezien wordt. Vanuit de opvoedingswinkel proberen we de drempel te verlagen voor de meer kwetsbare ouders en zoeken we in samenwerking met andere diensten naar manieren om deze doelgroep te blijven bereiken. Netwerken en bekendmaking blijft een belangrijke focus gezien voor gezinnen in kansarmoede een goede toeleiding en vertrouwen in de hulpverlening cruciaal kan zijn. Met het Huis van het Kind zal dit verder uitgebouwd en gefaciliteerd worden, wat een grote meerwaarde zal zijn in het samenwerken. We proberen aanklampend te werken waar nodig, maar tegelijk respecteren we ook de grens van de ouders. Wij werken dan ook vraaggericht en vertrekken vanuit de krachten van het gezin. We bereiken ook veel gezinnen met jonge kinderen wat een belangrijke periode is voor de ontwikkeling van het kind. De opvoedingswinkel kan preventief gezinnen met een hulpvraag ondersteunen waardoor de stap naar verdere hulpverlening niet altijd nodig is. Indien er vanuit de gesprekken toch een intensiever of ander aanbod aangewezen lijkt kunnen wij de ouders de weg in de sociale kaart wijzen en een warme overdracht doen. Gezinnen in kansarmoede hebben vaak geen sociaal netwerk om op terug te vallen. Dit maakt veel ouders onzeker en beperkt hun draagkracht waarbij de gesprekken met de opvoedingswinkel een verlichting en ondersteuning kunnen bieden. Ontmoetingsmomenten creëren kan dan ook voor veel gezinnen een belangrijke rol spelen in het opbouwen van een netwerk wat hun draagkracht vergroot. Hier willen we graag aan meewerken of ondersteuning in bieden. (opvoedingswinkel)

- Via doorverwijzing naar diensten en organisaties uit het netwerk (Vrij CLB)

- Als gratis aanspreekpunt voor geestelijk welzijn. Meewerken aan plaatselijke initiatieven voor zover ze bij onze werking aansluiten. (Huis van de Mens)

- Oa. het indienen van de aanvraag tot IKG (Luierland)

- GVO Info geven, oudergroepen, ondersteuning van (alleenstaande) ouders met jonge kinderen, ondersteuning van kwetsbare zwangeren (K&G)

-deelnemen aan vergaderingen, overlegmomenten, activiteiten;uitdelen van flyers aan de kinderen van de school; uitnodigen van ouders op school. (Mozaiek Plus)

-Door laagdrempelige praktijken te zijn, waar iedereen welkom is en waar een rechtstreekse inning via de derde betalersregel mogelijk is. (HAM)

-Deelnama aan overleg; meenemen van informatie/bekendmaking van aanbod naar mijn doelgroep (LISS vzw)

- Ons aanbod. (CKG Molenberg + het Spoor)

- Samenwerken en gericht doorverwijzen naar betrokken diensten optimaliseren. Bekendmaking aanbod Familiehulp (Familiehulp vzw)

- Als werking maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren is het evident dat we hieraan meewerken. Door ons laagdrempelig aanbod komen we tegemoet aan kinderen en jongeren die financieel niet in staat zijn om aan dure vrijetijdsbesteding deel te nemen. Daarnaast zijn we alert voor iedere individu en verwijzen we door daar waar het nodig blijkt. (VZW Thebe)
Uitgelicht

Contact

Onderwijs&Educatie

Oude Baan 207

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 98 00


Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons