Gelijke kansen

Het decreet gelijke onderwijskansen (GOK) van september 2002, wil alle kinderen dezelfde mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Het wil tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan. Het heeft daarom speciale aandacht voor kinderen uit kansarme milieus. Het decreet regelt het inschrijvingsrecht (recht op inschrijving van een kind in de school naar keuze) en de zorg (een ondersteuningsaanbod om scholen toe te laten een zorgbrede werking te ontwikkelen gericht op kansarme kinderen).

 

De lokale overlegplatforms gelijke onderwijskansen (LOP) zet het decreet om in de praktijk en garandeert gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen. Maasmechelen maakt deel uit van een LOP basisonderwijs en een LOP secundair onderwijs. De gemeente neemt actief deel aan het LOP en zijn werkgroepen.

 

Het LOP:

  • verzamelt alle onderwijsverstrekkers uit de regio en een breed gamma van lokale organisaties die van zeer nabij geconfronteerd worden met (on)gelijke kansen binnen het onderwijs
  • maakt een omgevingsanalyse en brengt de lokale situatie van de gelijke onderwijskansen in beeld
  • brengt advies uit, stimuleert verandering, ondersteunt met goede praktijkvoorbeelden, ...
  • bemiddelt in het kader van doorverwijzing. Het zoekt mee naar de beste oplossing voor de betrokken leerling

 

De lokale overlegplatforms gelijke onderwijskansen (LOP) zet het decreet om in de praktijk en garandeert gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen.

1.       Het inschrijvingsrecht

De keuze van de school ligt bij de ouder. Als ouder kiest u de school van uw kind, op voorwaarde dat:

- u akkoord bent met het schoolreglement en met de werkwijze van de school (pedagogisch project);
- uw kind voldoet aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden bv. Leeftijd, een attest en een inschrijvingsverslag indien uw kind naar het buitengewoon onderwijs gaat,......

Er zijn maar twee uitzonderingen: als er geen plaats meer is of als uw kind eerder van school is gestuurd kan een inschrijving geweigerd worden. U moet daarvan dan wel een schriftelijk bewijs krijgen.
Zijn er toch problemen, dan kan u terecht bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) (link naar fiche 3.1 CLB) of bij het Lokaal OverlegPlatform (LOP). (link naar fiche 1.9 vragen rond onderwijs)

 

2.       Lokaal Overleg Platform (LOP)

In het Lokaal OverlegPlatform zitten mensen samen van de scholen, de CLB, de vakbonden, de oudercomités, afgevaardigden van verschillende welzijnsdiensten…
Zij werken allemaal samen aan gelijke onderwijskansen voor alle kinderen en jongeren die in Maasmechelen wonen of er naar school gaan.
In Maasmechelen zijn er twee LOP’s. Eentje voor het basisonderwijs en eentje voor het secundair onderwijs. Voor het LOP secundair onderwijs wordt samengewerkt met Dilsen-Stokkem.
Peter Kohlbacher is voorzitter voor LOP lager en secundair onderwijs.

 

3.       Ondersteuning van scholen

De scholen krijgen extra lestijden om de leerlingen die daar

nood aan hebben nog beter te kunnen helpen.

Elke school kiest zelf waaraan ze die extra ondersteuning zal

besteden (bv. Voor leren leren, extra hulp voor taal, …)
Vraag informatie aan de school van uw kind als u daarover

meer wil weten.

Contact:
Departement onderwijs

LOP-ondersteuner Lager onderwijs
Marleen Lombaert

T: 0491 35 11 23
marleen.lombaert@ond.vlaanderen.be 


LOP-ondersteuner Secundair Onderwijs

Dirk Herfs

T: 0474 32 37 59

dirk.herfs@ond.vlaanderen.be

http://www.lop.be


 


Uitgelicht

Contact

Onderwijs&Educatie

Oude Baan 207

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 98 00


Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons