Belastingen en retributies

Belastingen zijn de belangrijkste bron van inkomsten voor de gemeente en vormen daarmee één van de pijlers van de gemeentelijke autonomie. Uiteraard zijn het vooral de beide hoofdbelastingen, de onroerende voorheffing en de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, die voor het basisinkomen zorgen.

Daarnaast en ter aanvulling heft de gemeente een aantal eigen belastingen, specifiek afgestemd op de lokale omstandigheden of ter ondersteuning van bepaalde beleidsaspecten.

 

Telefoonnummer personenbelasting
 

Belasting

 

Retributie

 

 

Wat is belasting?

Een belasting is een eenzijdig opgelegde heffing aan personen of firma's die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben.

De belastingplichtige haalt hieruit geen direct voordeel. De opbrengst van de belastingen wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te financieren.

De gemeentelijke belastingen kunnen worden opgesplitst in twee types. Er zijn enerzijds de aanvullende belastingen zoals de aanvullende belastingen op de personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing, … en anderzijds de specifieke gemeentelijke belastingen die bepaalde activiteiten, situaties of feiten als basis hebben, zoals de belasting op drankslijterijen, belasting op aanplakborden, ….

terug naar boven

 

Structuur van gemeentelijke fiscaliteit

De gemeentebelastingen vallen uiteen in twee grote categorieën:

1. Deze die verbonden zijn met de staatsbelastingen:

• de aanvullende belastingen op de personenbelasting;
• de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing;
• opdeciem op de verkeersbelasting op autovoertuigen (bij Wet geregeld).

2. De eigenlijke gemeentebelastingen:

• de gemeente mag alles belasten wat ze wil en hoe ze het wil, in de mate dat het haar niet wordt verboden door de wet of door de toezichthoudende overheid.

terug naar boven

 

Aangifteplicht 

 

Het is belangrijk te weten dat de meeste belastingreglementen voorzien in een tijdige en spontane aangifteplicht. Zelfs wanneer de belastingplichtige geen aangifteformulier zou hebben ontvangen, dient hij zelf het initiatief te nemen om dit formulier te bekomen. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de belastingplichtige.

Indien het belastingreglement voorziet in de verplichting van aangifte zal de belasting van ambtswege worden ingekohierd bij gebrek aan aangifte binnen de in het reglement gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige. In dit geval kan een verhoogde belasting van toepassing zijn die maximaal het dubbele van de niet of laattijdig aangegeven belasting kan bedragen.

Deze verhoogde belasting wordt samen met het hoofdbedrag ingekohierd en ingevorderd.

 

Spontane aangiftes betreffende belasting op niet-geadresseerd reclamedrukwerk dienen verstuurd te worden naar belastingen@maasmechelen.be

met vermelding van volgende gegevens:

- aantal exemplaren

- formaat drukwerk (groter/gelijk of kleiner dan A3-formaat)

- week van verspreiding

- facturatiegegevens + e-mailadres voor digitale facturatie

terug naar boven

 

 

Invordering van de belastingen

De belastingen welke verbonden zijn met de staatsbelastingen worden samen met de hoofdsom geïnd door de diensten van het Ministerie van Financiën, Administratie der directe belastingen, dat belast is met de invordering van de hoofdbelasting.

De eigenlijke gemeentebelastingen worden opgenomen in kohieren die worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. Vanaf dat ogenblik heeft de gemeenteontvanger een titel om over te gaan tot de inning van de belasting.

In uitzonderingsgevallen worden bepaalde belastingen contant geïnd, tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als voorbeeld kunnen we aanhalen: de marktgelden, de afgifte van administratieve stukken. Ingeval de contante belasting niet kan worden geïnd, wordt ze ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar, dwz. vanaf de uitvoerbaarverklaring van het kohier.

terug naar boven

 

Bezwaarprocedure

A. De aanvullende gemeentebelastingen en gemeentelijke opcentiemen: 

 

• Bezwaar wordt ingediend bij de gewestelijke directeur der belastingen, die er uitspraak over velt als administratieve overheid.

 

• Tegen de beslissing van de gewestelijke directeur kan beroep worden ingesteld bij de bevoegde rechtbank van eerste aanleg. 

 

• In voorkomend geval kan het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg worden aangevochten bij het hof van beroep.

 

• Voorziening in cassatie is mogelijk wegens schending van de wet of van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven pleegvormen.

 

B. De eigenlijke gemeentebelastingen: 

 

• De bevoegde overheid om kennis te nemen van het bezwaar is het college van burgemeester en schepenen dat ter zake optreedt als administratieve overheid.

• Het bezwaarschrift moet ingediend worden binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. Voor wat de contante belastingen betreft is dit binnen de drie maanden vanaf de datum van de inning van de belasting. Het bezwaar moet met redenen omkleed zijn.

• Indien de belastingplichtige dit wenst kan hij door het college gehoord worden. Hij zal mits zijn uitdrukkelijke vraag daartoe worden uitgenodigd.

• Het college van burgemeester en schepenen beslist in eerste orde of het bezwaar al dan niet kan worden ingewilligd.

• Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij de bevoegde rechtbank van eerste aanleg.

• Het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan worden bestreden door een beroep bij het hof van beroep.

• De beslissing van het hof van beroep kan finaal het voorwerp uitmaken van cassatieberoep.


terug naar boven

Wat is een retributie

Een retributie is een som die de gemeente vraagt voor het leveren van een bepaalde dienst en waarop de inwoners vrijwillig beroep doen. Het bedrag van de retributie staat rechtstreeks in verhouding tot de bewezen dienst.

terug naar boven

 

Meer info?

belastingen@maasmechelen.be

 

 

 

terug naar boven

 

 

Uitgelicht

Contact

Financiën

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 76 96 61

F 089 76 96 59

E-mail

 

 


Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons