Horeca

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE HORECAZAKEN EN HORECAVERGUNNING

 

Op 25.10.2016 heeft de gemeenteraad van Maasmechelen het politiereglement betreffende de horecazaken en horecavergunning goedgekeurd. Dit reglement treedt in werking vanaf 01.01.2017.

 

Dit reglement voorziet dat elke horecazaak moet beschikken over een horecavergunning. Over het hoe en waarom lees je hier alles.

 

 

WAAROM?

 

De (toekomstige) uitbater van een horecazaak moet allerlei zaken regelen. Je zoekt een pand, maakt afspraken met de brouwer, je moet allerlei benodigdheden aankopen, je neemt het statuut aan van zelfstandige,….

 

Maar je moet ook allerlei formaliteiten vervullen. Voor heel wat van deze formaliteiten moest je voorheen terecht bij o.a. verschillende gemeentelijke diensten. Het politiereglement betreffende de horecazaken en horecavergunning voorziet dat de dienst economie optreedt als uniek contactpunt voor alle (toekomstige) uitbaters van een horecazaak. Dit is een vereenvoudiging want je hoeft niet meer alle gemeentelijke diensten afzonderlijk te bezoeken.

 

Het reglement bundelt voorts een aantal bestaande regelgevingen. Dit geeft je direct een totaaloverzicht van formaliteiten die je moet vervullen.

 

Tenslotte werden samen met het reglement een aantal documenten goedgekeurd die je moet gebruiken voor je verschillende aanvragen. Dit maakt het gemakkelijker om je aanvraag correct en volledig in te dienen.

 

WAT?

 

Indien jouw horecazaak en de uitbater(s) zelf aan de voorwaarden opgenomen in het politiereglement betreffende de horecazaken en horecavergunning voldoet ontvang je een horecavergunning.

 

VOOR WIE?

 

Het reglement is van toepassing op alle drank – en eetgelegenheden in lokalen of ruimten in privé- of openbare gebouwen, permanent ingericht om te worden gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk dranken en / of maaltijden van welke aard ook worden verstrekt voor gebruik ter plaatse.

 

Het gaat dus o.a. om

 • cafés,
 • danszalen,
 • herbergen,
 • privé - clubs,
 • VZW’s,
 • thee- en koffiehuizen,
 • shishabars,
 • kantines,
 • restaurants,
 • snackbars,
 • frituren,
 • concertzalen,
 • discotheken,
 • sportcomplexen,
 • bioscopen
 • …..

 

Dit reglement is van toepassing ongeacht of de exploitatie gebeurt door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon (VZW, BVBA, NV,…..).

 

Dit reglement is voorts van toepassing op bestaande en nieuwe zaken. Er is sprake van een nieuwe zaak indien:

 • Het een nieuwbouw betreft;
 • er een bestemmingswijziging van het onroerend goed plaatsvindt overeenkomstig het decreet van 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;
 • de aard van de handelsactiviteit wijzigt;
 • er in een bestaande horecazaak een verbouwing met stedenbouwkundige vergunning gebeurt, voor dat gedeelte waarop de stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft;
 • het gaat om een overname van een bestaande zaak welke een nieuwe inschrijving of wijziging van de inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen tot gevolg heeft;

 

Dit betekent o.a. dat wanneer je een bestaande zaak met horecavergunning overneemt je alsnog een nieuwe aanvraag moet indienen nu de aanvraag ook gekoppeld is aan de persoon die de zaak zal uitbaten.

 

AANVRAAG HORECAVERGUNNING

 

Een horecavergunning moet je aanvragen door gebruik te maken van het formulier “aanvraag horecavergunning

 

Indien je problemen ondervindt met het invullen van dit document kan je steeds contact opnemen met de dienst economie. Zij helpen je graag verder.

 

De aanvraag indienen kan:

 • per mail: celeconomie@maasmechelen.be,
 • per post: gemeentebestuur Maasmechelen – dienst economie – Heirstraat 239,3630 Maasmechelen,
 • persoonlijk afgegeven worden.

 

PROCEDURE AANVRAAG

 

Wanneer je een nieuwe zaak wil opstarten moet de aanvraag horecavergunning minstens 30 kalenderdagen voor de geplande opening ingediend worden.

 

Bestaande horecazaken moeten een aanvraag indienen binnen het jaar na inwerkingtreding van dit reglement. Indien de uitbaters van bestaande zaken nalaten dit te doen kunnen ze steeds aan de nodige controles onderworpen worden op initiatief van een of meerdere gemeentelijke diensten.

 

Indien jouw aanvraag niet volledig is word je onmiddellijk in kennis gesteld (maximaal 14 kalenderdagen na het indienen van je aanvraag). Je zorgt er best voor dat zo snel mogelijk het nodige wordt gedaan. In afwachting wordt jouw aanvraag immers niet verder behandeld.

 

Verschillende gemeentelijke diensten zullen vervolgens een advies formuleren (milieudienst, dienst economie, brandweer, politie, dienst mobiliteit) aan de burgemeester die uiteindelijk een beslissing zal nemen.

 

In principe zijn er drie mogelijkheden:

 • jij en de jouw zaak voldoen aan alle voorwaarden: je krijgt een horecavergunning,
 • jij en / of jouw zaak voldoen absoluut niet aan de voorwaarden: je krijgt geen horecavergunning
 • jij en / of jouw zaak voldoen bijna aan alle voorwaarden doch hier en daar ontbreekt nog iets: jij krijgt eventueel een voorlopig attest.

 

VOORWAARDEN VOOR HET BEKOMEN VAN EEN HORECAVERGUNNING

 

Een horecavergunning (of een voorlopig attest) wordt pas afgeleverd indien er wordt voldaan aan de voorschriften (voor zover van toepassing) inzake:

 

GEVOLGEN

 

Wanneer er voor jouw zaak een horecavergunning werd afgeleverd mag de exploitatie beginnen. Dit kan vanaf dan 7 dagen per week, 24u op 24, mits inachtneming van de regels aangaande het sluitingsuur.

 

Pas vanaf het ogenblik dat je een horecavergunning hebt bekomen kan je:

 • een terrasvergunning aanvragen,
 • een gunstig advies bekomen voor de plaatsing van een bingo.

 

VERPLICHTE SLUITING

 

Een horecazaak moet gesloten zijn vanaf 02u ’s nachts tot 06u ’s morgens. Horecazaken waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld, luider dan 85 dB(A) LAeq,15 min. moeten eveneens sluiten vanaf 02u ‘nachts tot 7u ’s morgens.

 

NACHTVERGUNNING

 

Het gemeentebestuur heeft een systeem uitgewerkt waarbij enerzijds optimaal kan ingespeeld worden op de wensen van de horeca – uitbater maar anderzijds ook wordt aangezet om zorgzaam om te springen met nachtvergunningen.

 

De nachtvergunning bestaat al heel lang. In tijden waarin mensen kort op elkaar wonen en verschillende activiteiten elkaar als het ware kruisen (slapen versus uitgaan) is het niet altijd  allemaal vanzelfsprekend om activiteiten uit te oefenen die anderen als storend beschouwen. Het gemeentebestuur wil toch alle ondernemers kansen geven doch vraagt om goed na te denken alvorens een nachtvergunning aan te vragen.

 

Je kan een nachtvergunning enkel bekomen mits je in bezit bent van een horecavergunning.

 

Als gevolg van VLAREM – voorschriften moet een onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten horecazaken, m.n. deze waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld, luider dan 85 dB(A) LAeq,15 min en niet luider dan 95 dB(A) LAeq,15 min.

 

Tijdelijke nachtvergunningen

 

Voor horecazaken waar geen of elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld, niet luider dan 85 dB(A) LAeq,15 min heb je de mogelijkheid om maximaal 10 tijdelijke nachtvergunningen per kalenderjaar aan te vragen. Je maakt daarvoor gebruik van het formulier “aanvraag tijdelijke nachtvergunning”.

 

Als je aanvraag wordt aanvaard mag je vrij kiezen wanneer je gebruik maakt van deze 10 tijdelijke nachtvergunningen.

 

Voor horecazaken waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld, luider dan 85 dB(A) LAeq,15 min n.a.v. een evenement, een optreden, een speciale gelegenheid,… kan je gebruik maken van het “meldings – en / of vergunningsaanvraagformulier openbaar evenement”.

 

Permanente nachtvergunningen

 

Je kan ook een nachtvergunning vragen per afzonderlijke nacht. Stel je wil elke maandagnacht, vrijdagnacht en zaterdagnacht langer openhouden dan het sluitingsuur. In dat geval moet je gebruik maken van het formulier “aanvraag permanente nachtvergunning

 

Wanneer de elektronische versterkte muziek luider is dan 85 dB(A) LAeq,15 min gelden de regels inzake geluidsnormen zoals opgenomen in VLAREM.

 

Afhankelijk van de situatie moet dit gemeld dan wel vergund worden waarbij in beide gevallen een afzonderlijke beslissing is vereist van het schepencollege. Ook hier kan je gebruik maken van het formulier “aanvraag permanente nachtvergunning

 

 

Uitgelicht

Contact

Socio-economische ontwikkeling

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 667

F 089 741 414


Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons