Overheidsopdrachten

Wanneer de gemeente Maasmechelen de opdracht geeft aan derden voor uitvoering van werken, leveringen of diensten is er sprake van een overheidsopdracht. Het principe bij overheidsopdrachten is dat de concurrentie moet spelen. Hierbij zijn in de wetgeving speciale procedures voorzien, die 'gunningwijzen' worden genoemd. Er zijn verschillende gunningwijzen mogelijk.


Openbare of beperkte aanbesteding

De prijs is bij deze procedure het enige doorslaggevende gunningcriterium. Dit wordt toegepast bij leveringen (bijvoorbeeld aankoop van gemeentelijk meubilair), werken (bijvoorbeeld uitvoeren van werken aan wegen, riolen, gebouwen) of diensten (bijvoorbeeld opmaak ontwerpen) die precies omschreven kunnen worden. Dergelijke opdrachten worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

 


Algemene of beperkte offerteaanvraag

Hierbij worden meerdere gunningcriteria in het bestek omschreven (prijs, technische eigenschappen, esthetische waarde, waarborgen...) waarbij de prijs wel een belangrijk onderdeel kan zijn maar niet het enige. Via een puntensysteem, gebaseerd op de belangrijkheid die door het bestuur wordt gegeven aan elk van de criteria, krijgt men een rangschikking waarbij de beste offerte als economisch meest voordeligste wordt gekozen. Dergelijke opdrachten worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

 


Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Dit is een uitzonderingsprocedure voor werken, leveringen en diensten tot ofwel een maximum bedrag (vandaag bepaald op 67.000 euro excl. btw) of voor bijzondere opdrachten omwille van hoogdringendheid, technische specificiteit enzovoort, te argumenteren door het bestuur. In dat geval kiest het college zelf welke en hoeveel leveranciers, aannemers en/of dienstenverstrekkers aangeschreven worden om een offerte in te dienen, er altijd op lettende dat concurrentie mogelijk is.

 


Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Deze procedure wordt enkel in gevallen zoals bepaald bij art. 17§3 van de wet op de overheidsopdrachten toegepast. Dit wordt toegepast wanneer de aanbesteding of offerteaanvraag enkel onregelmatige offertes heeft opgeleverd, wanneer de aard of omstandigheden verhinderen op voorhand een globale prijs voorop te stellen of de specificaties niet op voorhand met voldoende nauwkeurigheid kunnen bepaald worden, of wanneer het gaat om onderzoek, proefneming of afstelling als doel.

 


Overheidsopdracht via bestelbon of aangenomen factuur

Voor kleinere aankopen beperkt tot 5.500 euro excl. btw.

 

In Maasmechelen is het college van burgemeester en schepenen gemachtigd voor alle overheidsopdrachten die betrekking hebben op de dagdagelijkse werking van de gemeente. Grote investeringsprojecten, zoals aanleggen straten of bouwen gebouwen, worden altijd door de gemeenteraad beslist.

 

Opdrachten waarbij de bedragen hoger zijn dan 4.854.000 euro (voor werken) en hoger dan 193.000 euro (voor leveringen en diensten) worden Europees bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Werken, leveringen en diensten lager dan deze Europese drempelbedragen worden nationaal bekendgemaakt in het Nationaal Bulletin der Aanbestedingen.

 

De leveranciers bezorgen hun offertes onder gesloten omslag vóór de datum van opening, bepaald in het bestek. De uiteindelijke gunning van elke opdracht gebeurt door het college van burgemeester en schepen. Na de toewijzing dienen alle aanbieders een bericht te ontvangen.


Uitgelicht

Contact

Overheidsopdrachten

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 681

F 089 769 649

E-mail

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons