Leegstand / verwaarlozing

Langdurige leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen zorgt ervoor dat woonbuurten in verval raken. Het tast de kwaliteit van de onmiddellijke omgeving aan. Om dit probleem grondig aan te pakken, heeft de gemeente Maasmechelen beslist om een actief leegstandsbeleid te voeren en de strijd tegen verwaarloosde panden aan te gaan.  

 

LEEGSTAND 

 

WAT?

 

Het Decreet Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 bepaalt dat elke gemeente een register van leegstaande gebouwen en woningen moet bijhouden. Woningen of gebouwen die langer dan 12 maanden leeg staan, worden opgenomen in de gemeentelijke leegstandsinventaris. 

De gemeente keurde op 7 juli 2015 een nieuw leegstandsreglement en heffingsreglement goed.

 

WIE WORDT BELAST? 

 

Zodra een woning of gebouw is opgenomen in de gemeentelijke inventaris, moet de eigenaar een leegstandsbelasting betalen die elk jaar verhoogt, tot de woning of het gebouw uit het register wordt geschrapt. 

 

 BEZWAAR? VRIJSTELLING? SCHRAPPING?

 

Je kan een bezwaar tegen de opname of heffing indienen, een vrijstelling voor de leegstandsheffing aanvragen of een aanvraag doen tot schrapping uit het leegstandsregister. 

 

Het bezwaar tegen opname, dat ondertekend en gemotiveerd moet zijn, moet schriftelijk en via een beveiligde zending worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen binnen een termijn van 30 dagen na betekening van de administratieve akte.

 

Bezwaar tegen de heffing,  dat ondertekend en gemotiveerd moet zijn, moet schriftelijk en via een beveiligde zending worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen binnen een termijn van 3 maanden vanaf de derde werkdag volgens op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

 

De aanvraag voor vrijstelling van heffing gebeurt door middel van een aanvraagformulier. Dit moet via een beveiligde zending ingediend worden binnen één maand na het betekenen van de administratieve akte van de vaststelling van de leegstand. In daaropvolgende jaren moet de vrijstellingsaanvraag worden ingediend vóór het verstrijken van de inventarisatiedatum. De aanvraag tot vrijstelling moet vergezeld zijn van de nodige bewijsstukken.

 

Een aanvraag tot schrapping uit het leegstandsregister gebeurt gemotiveerd, schriftelijk en via een beveiligde zending naar de gemeentelijke dienst huisvesting.

 

GEMEENTELIJK REGLEMENT

Het gemeentelijk leegstands- en belastingreglement op de leegstand van woningen en gebouwen kan u hier terugvinden. 

 

 

VERWAARLOZING

 

WAT? 

 

De uiterlijke kenmerken van verval hebben een negatieve invloed op de buurt. De verwaarlozing van een woning of gebouw wordt vastgesteld aan de hand van een technisch verslag, opgemaakt door een ambtenaar van Wonen Vlaanderen. Op basis van gebreken die worden vastgesteld vanaf de openbare weg, geeft de Vlaamse Overheid een bepaald aantal strafpunten. De binnenzijde van de woning of het gebouw valt buiten beschouwing.

 

WIE WORDT BELAST?

 

Als een woning of gebouw 12 maanden is opgenomen in de gewestelijke inventaris, moet de eigenaar een heffing betalen die elk jaar verhoogt, tot de woning of het gebouw uit het register wordt geschrapt. 

 

BEZWAAR? VRIJSTELLING? SCHRAPPING?

 

Een bezwaar tegen de opname, een vrijstelling voor de heffing of een aanvraag tot schrapping uit de inventaris, kan je indienen bij de inventarisbeheerder Wonen Vlaanderen. Dit is geen gemeentelijke bevoegdheid dus de gemeente Maasmechelen wordt in deze procedure niet betrokken.

 

 

Meer informatie over woningkwaliteit kan u hier vinden.

 

Indien je een verwaarloosd pand wil laten onderzoeken door Wonen Vlaanderen, kan je dat melden via dit e-mailadres of via de balie van de afdeling Ruimte op de derde verdieping in het gemeentehuis van Maasmechelen. Maak duidelijk om welke gebreken het gaat met een aantal foto's en vermeld duidelijk het adres van het pand.

 

Uitgelicht

Contact

Dienst Omgeving

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 698

E-mail

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons