vrijstellingformulier leegstand

Gemeente Maasmechelen

Aan het College van Burgemeester en Schepenen

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

Ik, ondergetekende………………………………………………………………………………………………..

wonende te…………………………………………………………………………………………………………

vraag een vrijstelling van heffingaan voor de leegstaande woning gelegen ……………………………………………………………………………………………., 3630 Maasmechelen

Kadastrale ligging: Afd.…………Sect.…………Nr(s).……….

Dossiernummer:……………………………………………………………………………………………………Artikel 6.

Vrijstelling voor verblijf in kader van mantelzorg, in een psychiatrische instellingof in een erkende ouderenvoorziening.

Voeg een attest van de psychiatrische instelling, de erkende ouderenvoorziening of een attest van de begeleidende huisarts of verpleegkundige toe.


Artikel 7.

Vrijstelling voor personen wiens handelingsbekwaamheidis beperkt


Artikel 8.

Vrijstelling voor een nieuwe houder van het zakelijk recht(minder dan één jaar eigenaar).

Deze vrijstelling geldt slechts voor het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht.

Artikel 9.

Vrijstelling voor woningen en / of gebouwen getroffen door een ramp.

Deze vrijstelling geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op de datum van de ramp.


Artikel 10.

Vrijstelling voor onteigening.

De vrijstelling loopt vanaf de datum van betekening van het onteigeningsplan tot de datum van effectieve onteigening.


Artikel 11.

Vrijstelling voor woningen en / of gebouwen die het onderwerp vormen van een gerechtelijke procedure.

Deze vrijstelling geldt vanaf het begin van de onmogelijkheid tot effectief gebruik, tot één jaar na het einde van de onmogelijkheid.

Voeg stukken toe op basis waarvan de stand van zaken van het strafrechtelijk onderzoek of de gerechtelijke procedure kan worden afgeleid.


Artikel 12.

Vrijstelling voor monumenten, stads – of dorpsgezicht.


Artikel 13.

Vrijstelling voor renovatieop basis van een niet – vervallen stedenbouwkundige vergunning.

Deze vrijstelling geldt voor drie jaar en gaat in vanaf de datum van toekenning van de niet – vervallen stedenbouwkundige vergunning.

Vrijstelling indien er een niet – vervallen stedenbouwkundige sloopvergunning is.

Deze vrijstelling geldt voor één jaar vanaf de datum van toekenning van de niet – vervallen stedenbouwkundige vergunning.


Deze vrijstellingen kunnen slechts één maal aan de houder van het zakelijk recht worden toegekend in een periode van tien jaar. In deze periode van tien jaar kan de houder van het zakelijk recht zich evenmin op de vrijstelling van heffing op basis van een renovatienota beroepen.


Artikel 14.

Vrijstelling voor renovatie op basis van een renovatienotavoor niet – vergunningsplichtige werken.

De renovatiewerken hebben betrekking op werkzaamheden aan:

  • Bestaande funderingen,

  • Bestaande binnen – en buitenmuren,

  • Bestaande draagvloeren,

  • Dak werkzaamheden,

  • Vernieuwen van buitenschrijnwerk,

  • Vernieuwen van elektriciteit, sanitair en / of centrale verwarming.

Worden nietals renovatiewerken beschouwd: het louter vervangen van toestellen (boilers, keukenapparatuur, verwarmingsketel,…) of decoratieve ingrepen zoals behang – en schilderwerken.


□ Voeg de renovatienota en foto’s toe.


Deze vrijstelling geldt voor drie jaar en gaat in vanaf de datum van toekenning van goedkeuring van de renovatienota.

Deze vrijstelling kan slechts één maal aan de houder van het zakelijk recht worden toegekend in een periode van tien jaar. In deze periode van tien jaar kan de houder van het zakelijk recht zich evenmin op de vrijstelling van heffing voor renovatie op basis van een niet – vervallen stedenbouwkundige vergunning beroepen.


Artikel 15.

Vrijstelling voor overheden, openbare instellingen en huisvestingsmaatschappijen.


Opgemaakt te …………………………………………………op…………………………………………………………Handtekening

2/2


Uitgelicht

Contact

Dienst Omgeving

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 698

E-mail

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons