Stedenbouwkundige aanvraag

Wie wil bouwen of verbouwen heeft in de meeste gevallen een stedenbouwkundige vergunning nodig. Dit is niet enkel zo voor het klassieke bouwen, maar ook voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden, het vellen van bomen, het ophogen van gronden, het plaatsen van publiciteitsborden, het wijzigen van de bestemming van een gebouw,....

 

 

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning

De aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning gebeurt bij het gemeentebestuur. De aanvraag kan op de dienst Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw afgegeven worden of aangetekend met de post opgestuurd worden. Naargelang het soort aanvraag zijn verschillende documenten nodig.

Voor sommige kleinere bouwwerken volstaat een aanvraag met eenvoudige dossiersamenstelling. De plannen hiervoor mag je zelf tekenen.Voor de grotere bouwwerken is een uitgebreide dossiersamenstelling vereist. Zo'n aanvraag moet opgesteld worden door een architect.

Voor technische installaties en terreinaanlegwerken zijn ook andere aanvraagformulieren beschikbaar.

Wanneer de aanvraag volledig is wordt een ontvangstbewijs opgestuurd naar de aanvrager.

 

terug naar boven

Openbaar onderzoek

In bepaalde gevallen is er een openbaar onderzoek over de stedenbouwkundige aanvraag nodig. Dit wordt georganiseerd door het gemeentebestuur. Daarbij wordt ter plaatse een gele affiche uitgehangen door de aanvrager en worden alle aanpalende eigenaars aangetekend aangeschreven door de gemeente Maasmechelen. Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen en de kosten van de aangetekende zendingen worden gefactureerd aan de aanvrager.

 

terug naar boven

Adviesvragen

Voor sommige aanvragen moet het gemeentebestuur advies vragen aan andere overheden of instanties. Deze instanties moeten hun advies binnen de dertig dagen uitbrengen.
Enkele van de meest voorkomende adviezen zijn:

 • Vlaamse Overheid, Departement Landbouw & Visserij voor alle aanvragen van landbouwers of voor zonevreemde gebouwen in het agrarisch gebied;
 • Vlaamse Overheid, Agentschap Infrastructuur, afdeling Wegen en Verkeer voor aanvragen langs gewestwegen (Rijksweg N78 & Joseph Smeetslaan N763);
 • Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, District Noordoost voor aanvragen gelegen naast spoorwegen;
 • Vlaamse Overheid, Agentschap Ruimte & Erfgoed, onroerend erfgoed voor monumenten of architectuurhistorisch waardevolle gebouwen (bvb. uit de wederopbouwperiode);
 • Gewestelijke brandweer voor aanvragen van bedrijven, appartementen, winkels of openbare gebouwen;
 • Projectencentrum, Infocentrum Wonen, STEBO voor aanvragen die gelegen zijn in de mijncités;
 • NV De Scheepvaart, Afdeling domeinbeheer voor aanvragen die gelegen zijn in gebied naast de Maas;
 • Infrax - Riolim voor aanvragen van nieuwbouwprojecten of verbouwingen;
 • Provincie Limburg, Dienst waterlopen wanneer de aanvraag zich bevind in overstromingsgebied, grondwatergevoelig- of infiltratiegevoelig gebied;
 • Vlaamse Overheid, Agentschap Ruimte & Erfgoed, Afdeling Natuur of Bos en groen voor natuur- en bosgebieden of parkgebieden;
 • Andere instanties...

 

 

terug naar boven

Advies van de gemachtigde ambtenaar

Maasmechelen voldoet op dit moment niet aan de 5 voorwaarden waarbij zij zelfstandig vergunningen mag verlenen. In een aantal gevallen is nog steeds advies van de gemachtigde ambtenaar (Stedenbouw Hasselt) nodig. De gemachtigde ambtenaar brengt zijn advies uit binnen de 30 dagen. Het advies van de gemachtigde ambtenaar is bindend wanneer het ongunstig is of wanneer het voorwaarden stelt.

 

terug naar boven

Beslissing

Het college van burgemeester en schepenen beslist uiteindelijk over de vergunningsaanvraag van particulieren. Voor openbare instanties is dit de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Deze beslissing moet normaal binnen de 75 dagen na de aanvraag vallen. Bij een vergunning kan het college voorwaarden of lasten opleggen. De aanvrager krijgt bericht voor afhaling van de beslissing van het college. 

Voor het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning worden volgende kosten aangerekend:

 • Stedenbouwkundige vergunningen - eenvoudige dossiersamenstelling = gratis 
 • Stedenbouwkundige vergunningen - uitgebreide dossiersamenstelling = 25,00euro

Per bijkomende woning / vanaf 2e woning = 25,00euro

 • verkaveling/verkavelingswijziging vergunningen = 25,00euro
Per bijkomende kavel / vanaf 2e kavel = 25,00euro
 • Stedenbouwkundig Attest = 25,00euro


terug naar boven

Beroepsmogelijkheden

Wanneer de aanvrager niet akkoord gaat met de beslissing van het college, kan hij een beroep indienen bij de Bestendige Deputatie. Hiervoor stuurt hij een aangetekend verzoekschrift aan de Bestendige Deputatie. Dit moet gebeuren binnen de dertig dagen na het ontvangen van de beslissing van het college. 

 

terug naar boven

 


Uitgelicht

Contact

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Heirstraat 239

3630 Maasmechelen

 

T 089 769 698

F 089 769 679

Mijn Maasmechelen

Zoeken

Volg ons