CORONAVIRUS: ACTUELE INFORMATIE

UPDATE 24/09/2020

De strategie wordt aangepast van crisisbeheer naar risicobeheer. Cruciaal voor deze langetermijnvisie blijft het strikt naleven van de zes gouden regels.

Pas de hygiënemaatregelen toe

 1. Let extra op bij kwetsbare mensen.
 2. Spreek buiten af. Kan je niet buiten afspreken ? Verlucht goed: zet het raam open.
 3. Hou 1,5 meter afstand van andere personen. Kan je geen 1,5 meter afstand houden? Draag dan een mondmasker.
 4. Beperk het aantal nauwe sociale contacten.
 5. Volg steeds de richtlijnen voor de georganiseerde activiteiten.

Vanaf 25/9

Internationale reizen

 • Het reisverbod naar rode zones wordt opgeheven omwille van afspraken gemaakt op Europees niveau. Reizen naar rode zones wordt wel nog steeds sterk afgeraden.
 • Bij terugkeer uit een oranje zone zal er geen test meer worden afgenomen.
 • Bij terugkeer uit een rode zone moet je jezelf meteen na terugkeer gedurende zeven dagen in quarantaine zetten met een test op dag 5. Reizigers kunnen aan deze verplichting ontkomen als ze een zelfevaluatieformulier invullen dat hen na analyse hiervan vrijstelt. Deze maatregelen zin niet van toepassing voor mensen die niet langer dan 48u in een rode zone zijn geweest (bijv. grensarbeiders).

Vanaf 30/9

Corona-app

 • Op 30 september wordt de app ‘Corona Alert’ gelanceerd. Deze app is een hulpmiddel voor het traceren van contacten.
 • Een persconferentie met meer uitleg volgt nog.

Vanaf 1/10

Sociale contacten

 • Je mag in je dagelijks leven iedereen zien op voorwaarde dat je 1,5 meter afstand bewaart of waar je dit niet kan een mondmasker draagt. De regel dat je met max. 10 personen afpreekt op dezelfde plaats en op hetzelfde moment blijft behouden (uitgezonderd kinderen < 12 jaar).
 • Elke persoon mag per maand maximaal 5 nauwe contacten hebben (uitgezonderd kinderen < 12 jaar). Nauwe contacten zijn contacten met personen die geen huisgenoten zijn, die langer duren dan 15 minuten en waar je geen afstand van 1,5 meter houdt en geen mondmasker draagt. Afhankelijk van de epidemiologische situatie kan dit aantal van 5 ingeperkt worden.
 • Samengevat: Zie wie je wil, zoveel je wil maar volg de veiligheidsvoorschriften en beperk je nauwe contacten.

Mondmaskers

 • Buiten: mondmaskers zijn hier niet langer verplicht tenzij op de drukke plaatsen die door de lokale overheden bepaald worden.
 • Binnen: mondmaskers blijven verplicht op de plaatsen waar deze nu reeds verplicht zijn (winkels, bioscopen, openbaar vervoer…)

Bijeenkomsten privé

 • Die je zelf organiseert: hier blijft het maximum op 10 personen liggen (uitgezonderd kinderen < 12 jaar). Dit geldt ook voor privébijeenkomsten op straat.
 • Professioneel georganiseerd (zoals recepties en feesten): deze volgen het horeca-protocol en hebben geen limiet voor het aantal gasten. De protocollen moeten tot op de letter gevolgd worden.
 • Dansfeesten blijven nog steeds verboden.

Evenementen met publiek

 • Hier blijft de regel van maximum 200 personen binnen en 400 personen buiten behouden, evenals de uitzondering in art. 12 van het MB (afwijkende aantallen).
 • Deze regels zullen in de komende tijd herwerkt worden door de bevoegde ministers, in samenspraak met de betrokken sectoren.

Testing

 • Met het oog op de komende herfst en winter en de bijhorende griepjes, verkoudheden … wordt de testing uitgebreid naar 70.000 tot 90.000 testen per dag.

Quarantaine

 • De quarantaineperiode wordt ingekort tot 7 dagen.
 • Heb je symptomen: ga meteen in isolatie voor 7 dagen, consulteer een arts en laat je zo snel mogelijk testen. Is de test positief: dan blijf je in quarantaine. Is de test negatief: dan mag je de quarantaine verlaten indien je klinische toestand het toelaat.
 • Heb je geen symptomen maar heb je nauw contact gehad met iemand die positief getest is of wordt je gecontacteerd in het kader van contact tracing, dan moet je meteen in quarantaine gaan en een afspraak maken via de huisarts voor een test op de 5e dag. Als je positief test wordt de quarantaine verlengd met zeven dagen. Test je negatief dan mag je buiten vanaf de 7e dag nadat je in quarantaine bent gegaan. 
 • Dus: afstand houden is en blijft belangrijk om quarantaine te vermijden.

Wordt verwacht: Epidemiebarometer

 • Er wordt gewerkt aan een epidemiebarometer op nationaal, regionaal en provinciaal niveau. Hoe slechter de epidemiologische situatie, hoe strenger de maatregelen. De ziekenhuisopnamen zijn hiervoor de belangrijkste indicator.
 • Deze barometer zal ook gebruikt worden in de persconferenties van het Nationaal Crisiscentrum.

Tot slot: iedereen heeft een verantwoordelijkheid. Zowel de overheid als elke burger. Iedereen zal een inspanning moeten doen. Wees niet nonchalant en volg de regels strikt. Zorg goed voor jezelf en voor de anderen.

UPDATE 15/09/2020

Het aantal COVID-besmettingen in Maasmechelen is de afgelopen dagen gestegen. Deze cijfers worden medisch en wetenschappelijk geïnterpreteerd door de Risk Assessment Group (RAG). Op basis hiervan wordt het Lokaal Bestuur geadviseerd inzake te ondernemen acties en de noodzaak al dan niet bijkomende maatregelen te nemen. Voorlopig zijn bijkomende maatregelen niet nodig.

Het blijft belangrijk om de preventieve richtlijnen en de lokale maatregelen te blijven toepassen! 

Werk mee aan het contactonderzoek!

In geval van een positieve coronatest worden de contacten van de besmette persoon in kaart gebracht. Deze personen worden gecontacteerd: aanvullend op de contacttracing door de Vlaamse overheid wordt dit systeem ook door medewerkers van het Lokaal Bestuur toegepast. We willen onze inwoners dan ook geruststellen dat het mogelijk is dat zij door meer dan één contactonderzoeker gecontacteerd worden. 

Misschien werd u ook al gecontacteerd? Dankzij uw bereidwillige medewerking, leidt dit systeem tot goede resultaten.

Het Lokaal Bestuur volgt nauwgezet de situatie inzake corona op. Indien nodig worden bijkomende maatregelen genomen. Actuele informatie is steeds beschikbaar op www.maasmechelen.be/corona of op de facebookpagina.

UPDATE 24/08/2020

Vanaf 1 september en voor een periode van één maand:

 • Blijft de sociale bubbel van 5 personen - d.w.z. mensen met wie je nauw contact kan hebben - gelden, onder dezelfde voorwaarden als in augustus. Contacten waarbij de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd, zijn nog steeds beperkt tot 10 personen tegelijk.
 • Algemene maatregelen met betrekking tot sociaal contact zijn op langere termijn moeilijk te handhaven. We moeten in staat zijn om van crisisbeheer over te stappen op een langetermijndynamiek van risicobeheer. We moeten de manier waarop we sociale contacten onderhouden op een duurzame manier kunnen heruitvinden. Om dit zo normaal mogelijk te doen en met respect voor de gezondheid van iedereen, is aan de experts van Celeval gevraagd om - met de steun van andere specialisten zoals bv. psychologen – zich prioritair over deze kwestie te buigen.
 • Rouwmaaltijden na een uitvaart kunnen plaatsvinden met maximaal 50 personen, met inachtneming van de regels die gelden voor de horecasector. De volgende Nationale Veiligheidsraad zal zich buigen over de kwestie van een mogelijke versoepeling van de regels voor recepties in het algemeen.
 • Wat de winkels betreft, zal het nu mogelijk zijn om met z'n tweeën te winkelen (deze twee personen kunnen worden vergezeld door minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of door een persoon die hulp nodig heeft), en dit zonder tijdslimiet. Het spreekt voor zich dat een beroep wordt gedaan op eenieders verantwoordelijkheidsgevoel om massale drukte te vermijden. In tegenstelling tot de andere maatregelen die vanaf 1 september van kracht zijn, zal deze maatregel vanaf 24 augustus van toepassing zijn.
 • Wat publiek betreft, zal het maximumaantal personen dat voor een publiek wordt toegelaten - bij sportevenementen, in het theater, in het kader van culturele activiteiten, in gebedshuizen, congreszalen of auditoria - worden uitgebreid tot 200 mensen indoor en 400 mensen outdoor. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht, net als het naleven van de veiligheidsregels en -protocollen. Om professionelen meer flexibiliteit te bieden - wanneer de veiligheidsregels worden nageleefd – kan van deze regel worden afgeweken na onderzoek door de burgemeester en toestemming van de bevoegde ministers.
 • Mensen die in de afgelopen maanden fysiek zijn gescheiden omdat ze uit verschillende landen komen en die bewijzen dat ze een duurzame relatie hebben maar niet getrouwd zijn, zullen vanaf 1 september de grens mogen oversteken. Zij zullen aan dezelfde test- en quarantaineregels worden onderworpen als de anderen.

UPDATE 01/08/2020

In onze gemeente blijven de coronacijfers voorlopig gunstig. Blijf echter volhouden en volg nauwgezet de richtlijnen die de overheid en het Lokaal Bestuur opleggen in het belang van ieders gezondheid!
 • Blijf thuis als je ziek bent
 • Was je handen vaak met water en zeep
 • Hou minstens 1,5 meter afstand van anderen
 • Beperk je fysieke contacten
 • Draag een mondmasker op de plaatsen waar het verplicht is en op drukke openbare plaatsen
 • Verleen je medewerking indien je gecontacteerd wordt inzake contactopsporing
-> Keer je terug van vakantie uit het buitenland?
Vul 48 uur voordat je terugkeert het PLF-indentificatieformulier in
 
Check daarna de kleurcode van je bestemming:
GROEN: Je moet niets doen.
ORANJE: Corona-test en 2 weken quarantaine aanbevolen.
ROOD: Corona-test en 2 weken quarantaine verplicht.

UPDATE 29/07/2020

Vanaf vandaag is het verplicht een mondmasker te dragen op drukke locaties in Maasmechelen.
Naast de federale maatregelen is het in Maasmechelen verplicht op volgende plaatsen een mondmasker te dragen om uzelf en anderen te beschermen tegen verdere verspreiding van het Covid-19 virus: 
😷 Pauwengraaf,
😷 Koninginnelaan (gedeelte tussen L. Mercierlaan en Rijksweg),
😷 Kruindersweg,
😷 Oude Baan (gedeelte tussen L. Mercierlaan en Eisderbosstraat),
😷 Koudenbergstraat,
😷 Mie Merkenstraat,
😷 Layensweg,
😷 Zetellaan (gedeelte tussen Ivan Orbanlaan en Vilvertstraat (begin grondgebied stad Dilsen-Stokkem)),
😷 Terhillslaan,
😷 Kolenmijn - Limburg - Maaslaan (gedeelte vanaf Terhillslaan en Zetellaan),
😷 Rijksweg, (gedeelte tussen Koning Albertlaan en Joseph Smeetslaan),
👉 Alle publiek toegankelijke parkings grenzende aan of toegankelijk via voornoemde straten, ongeacht of ze al dan niet toebehoren aan private eigenaars.
 
De verplichting geldt niet:
 • tijdens de verplaatsingen met een voertuig: auto, bestelwagen, moto(r), fiets, step, vrachtwagen, tractor,
 • tijdens de beoefening van een sportactiviteit (waarbij wandelen niet wordt beschouwd als sportactiviteit),
 • tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vereisen,
 • voor wie een medisch attest kan voorleggen waaruit blijkt dat het dragen van een mondmasker of elk ander alternatief in stof onmogelijk is.
Voor de horeca blijven de federaal bepaalde regels van toepassing.
_____

UPDATE 28/07/2020

Maandag 27 juli kwam de Nationale Veiligheidsraad vervroegd bijeen om bijkomende maatregelen te nemen naar aanleiding van de stijgende cijfers. De genomen maatregelen gaan in vanaf woensdag 29 juli 2020 en situeren zich op drie niveaus: federaal, lokaal en individueel.

FEDERAAL

Sociale bubbel
De sociale bubbel wordt teruggebracht tot 5 steeds dezelfde personen per gezin en dit tot eind augustus. Personen onder 12 jaar tellen niet mee. Binnen deze bubbel kan/hoeft de veiligheidsafstand niet altijd gegarandeerd te zijn, toch blijft het nodig om ook hier steeds voorzichtig te zijn. Met mensen die niet in de bubbel zitten moet de veiligheidsafstand steeds worden gerespecteerd.

Evenementen
De lokale besturen worden gevraagd alle evenementen ‘scrupuleus’ te herbekijken en bij mogelijke gevaren deze te annuleren. De toepasselijke protocollen dienen steeds te worden gerespecteerd. De bezoekersaantallen bedragen maximaal 100 personen bij indoor-activiteiten en 200 bij outdoor-activiteiten. Mondmaskers zijn in beide gevallen verplicht.

Samenscholingen
Niet-begeleide activiteiten worden beperkt tot max. 10 personen (personen onder 12 jaar worden niet meegeteld). Dit geldt ook voor recepties, banketten, huwelijksfeesten… Uitzonderingen zijn zomerkampen, sportkampen, enz.

Werk
Telewerk wordt heel sterk aanbevolen

Winkelen
Winkelen dient voortaan terug alleen te gebeuren, tenzij ter begeleiding van een minderjarige of een andere persoon die deze begeleiding nodig heeft, en wordt in tijd beperkt tot 30 minuten.

LOKAAL

Er wordt gevraagd om de maatregelen krachtdadig te handhaven en op te treden waar nodig.
Indien de epidemiologische situatie het vereist moeten er snel en lokale maatregelen worden uitgevaardigd.

INDIVIDUEEL

Naast de federale en lokale pijler wordt er nadrukkelijk gesproken van een derde pijler: de individuele aanpak waarbij elk van ons zichzelf voortdurend de vraag moet stellen: “Wat kan ik zelf allemaal doen om mezelf en mijn geliefden te beschermen?”.

De boodschap is hier eenvoudig: iedereen moet zich aan de regels houden. Immers: het vermijden van contacten = het vermijden van risico.

______

UPDATE 23/07/2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft een reeks maatregelen genomen die vanaf zaterdag 25 juli in het hele land van toepassing zullen zijn.

 • Bovenop de nu al geldende verplichtingen zal het dragen van een mondmasker ook verplicht zijn:
  • Op markten, rommelmarkten en kermissen,
  • In winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten ;
  • In alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn voor het publiek;
  • In horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten;
  • Het dragen van een masker blijft sterk aanbevolen in alle andere gevallen, vooral in situaties waar de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd.
  • De sluitingstijd van de nachtwinkels wordt vervroegd naar 22u.
 • De klanten van de horeca zal worden gevraagd een emailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het Coronavirus.

In het algemeen is beslist dat de controles zullen worden versterkt.

Aangezien de epidemiologische situatie sterk verschilt van gemeente tot gemeente, hebben de lokale autoriteiten een prominente rol te spelen.

Zij treden op binnen het kader van het ministerieel besluit. Ze kunnen daarnaast aanvullende voorzorgsmaatregelen overwegen. Dat in overleg met de gewesten en de gouverneurs, om ervoor te zorgen dat de maatregelen coherent zijn in het hele land.

Anderzijds hebben de lokale autoriteiten alle ruimte om meteen in grijpen als er uitbraken zijn op hun grondgebied.

_____

UPDATE 20/07/2020

Vanaf 22 juli zijn bezoekers op alle locaties van gemeente en ocmw verplicht om een mondmasker te dragen. Deze verplichting geldt eveneens voor de bezoeker van de zaterdagmarkt in Eisden-Dorp.
_____

UPDATE 11/07/2020

Het dragen van een mondmasker is m.i.v. 11 juli verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar op volgende plaatsen:
 • winkels en winkelcentra
 • bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen (om iets te eten of te drinken mag het masker even af) 
 • auditoria
 • gebedshuizen
 • (de publieke gedeeltes van) gerechtsgebouwen
 • musea
 • bibliotheken
 • openbaar vervoer (inclusief stations en perrons)
 • kapsalons
 • schoonheidsspecialisten
 • bankkantoren
 • casino's en speelautomatenhallen.

_____

UPDATE 24/06/2020

Woensdag 24/06/2020 werd beslist om vanaf 1/07/2020 over te gaan naar fase 4 van het afbouwplan.
De zes gouden regels blijven van kracht, namelijk:

• het respecteren van de hygiënevoorschriften;
• activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren;
• het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren;
• het respecteren van de veiligheidsafstand;
• de regel van de uitgebreide bubbel, die wordt vergroot van 10 naar 15 verschillende mensen per week, naast het gezin. Ter herinnering: dit is een individueel recht;
• groepsactiviteiten mogen niet meer dan 15 personen omvatten, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis plaatsvinden.

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/vanaf-1-juli-gaat-fase-4-van-de-afbouw

_____

UPDATE 03/06/2020

Woensdag 3 juni werd de overgang naar fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni goedgekeurd.

Dit betekent een radicale verandering in de aanpak ten opzichte van de regels die tot nu van kracht waren. Van nu af aan is vrijheid immers de regel en wat niet mag de uitzondering. 

De activiteiten die verboden blijven, zullen dat zijn omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen, ofwel omdat er nog geen specifieke regels voor een sector (protocollen) konden worden bepaald. 

Deze nieuwe aanpak moet op twee niveaus worden begrepen. Ten eerste, het individuele gedrag (hoe moet ik me gedragen in het licht van mijn herwonnen vrijheid? ) en ten tweede, het reglementair kader dat van toepassing is op een georganiseerde activiteit (welke protocollen moeten professionals toepassen om een activiteit te organiseren?).

Individueel gedrag

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen;
 • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
 • Het is mogelijk om wekelijks met 10 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 10 personen mogen elke week veranderen;
 • Georganiseerde sport- en nu ook culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant).

Uitgebreide info: https://crisiscentrum.be/nl/news/start-van-fase-3-van-het-afbouwplan-vanaf-8-juni

_____

UPDATE 30/05/2020

Winkelen of een familielid bezoeken in het buitenland wordt sinds 30/05/2020 beschouwd als een essentiële verplaatsing en is dus weer toegestaan.

Meer info: klik hier.

_____

UPDATE 29/05/2020

 • Het lokaal bestuur besliste om de sluitingstermijn van volgende vrijetijdsinfrastructuur te verlengen t.e.m. 30 juni 2020:
  • cultuurcentrum
  • wijkcentra
  • zwembad
  • sporthallen
  • jeugdhuizen
  • Asteroide
 • De bibliotheek opent met ingang van 2 juni 2020. De inlevertermijn wordt verlengd t.e.m. 30 juni 2020.

 • T.e.m. 30 juni 2020 worden ook alle eigen evenementen en activiteiten geannuleerd.

_____

UPDATE 19/05/2020

Buiten sporten in kleine groepen (max. 20 personen) in aanwezigheid van een coach kan terug vanaf 18 mei. In de gemeente zijn er meerdere plaatsen om samen buiten te sporten. Sporters kunnen daar samen trainen, onderling moeten er goede afspraken worden gemaakt, zodat er niet te veel sporters tegelijkertijd aanwezig zijn en de trainingen veilig kunnen verlopen. Reserveren van deze terreinen is niet mogelijk.

Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de sportdienst.

Mogelijke locaties om buiten te sporten in groep:

 • Mechelse Heide
 • Elisabethpark Eisden-Tuinwijk (Koninginnelaan)
 • Connecterra (voorlopig gratis toegankelijk via draaideur links van bezoekersonthaal: wel op de bewegwijzerde paden blijven)
 • Sportpark Maasmechelen (Finse piste rondom vijver)
 • Park ’t Loo
 • Leut kasteelpark
 • Basketterrein Jagersborg.

Regelmatige trainingen en lessen in buitenlucht zijn toegestaan, onder volgende voorwaarden:

 • Geen fysiek contact
 • In georganiseerd verband, d.w.z. enkel georganiseerd door een club of vereniging
 • In een groep van max. 20 personen, liefst altijd dezelfde
 • In aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter
 • Afstand van 1,5 m tussen elke persoon respecteren.

_____

UPDATE 15/05/2020

Maandag 18 en dinsdag 19 mei 2020 ligt een tweede editie van de corona-bewonersbrief in de brievenbus van alle Maasmechelaren. U kan de brief hier nalezen.

_____

UPDATE 14/05/2020

Fase 2 van het exitplan wordt ingezet vanaf 18 mei, dit houdt in grote lijnen in:

 • Onderwijs
  • Onderwijs start gedeeltelijk op met een proefdag op 15/5;
 • Cultuur
  • Musea en culturele bezienswaardigheden (vb. historische gebouwen) mogen open mits online of telefonisch ticketsysteem en beperken van de bezoekersstroom. Cafetaria/restaurant blijven gesloten.
  • Bibliotheken kunnen openen.
 • Economisch leven
  • Contactberoepen mogen heropstarten, enkel op afspraak, met mond/neusbescherming voor klant en personeel en met de nodige veiligheidsafstand tussen de klanten.
  • Kleine markten met max. 50 kramen mogen terug open, mits toestemming van de lokale besturen, een circulatieplan, het respecteren van de nodige veiligheidsafstanden en neus/mondbescherming (verplicht voor de marktkramer en personeel, sterk aanbevolen voor bezoekers).
 • Sport en vrije tijd
  • Dierentuinen en natuurlijke trekpleisters kunnen heropenen mits online of telefonisch ticketsysteem, beperken van de bezoekersstroom en een circulatieplan. Cafetaria/restaurant/speelpleinen/attracties blijven gesloten.
  • Buiten sporten kan met een groep van max. 20 personen, enkel reguliere lessen en trainingen in clubverband, mits in acht nemen van sociale afstand en in aanwezigheid van een trainer/coach.
 • Erediensten
  • Huwelijken en begrafenissen kunnen voor wat betreft de plechtigheid (!) met max. 30 personen mits in acht nemen van alle voorzorgsmaatregelen. Opgelet: geen recepties of feesten.
 • Evenementen
  • Sportieve, culturele, recreatieve, … evenementen blijven verboden tot en met 30/6/2020.

Het is wachten op het ministerieel besluit voor de praktische modaliteiten rond deze fase in de exit. De mogelijkheden tot het openen van de bibliotheek, de plaatselijke markt en het laten bijwonen van de huwelijken worden onderzocht. Hierover wordt zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid verschaft.

_____

UPDATE 12/05/2020

Het lokaal bestuur zal via 3 grote campagnes de lokale economie ondersteunen en stimuleren: geschenkbons voor de inwoners, horeca & bestuur trakteren en een wedstrijd waarbij de deelnemers een auto en een elektrische fiets kunnen winnen. Zowel de lokale handelaar, de horeca als de inwoners van onze gemeente hebben voordeel bij deze acties. Totale kostprijs van de acties is ongeveer 300 000 euro.

Het volledige persbericht kan u hier nalezen.

_____

UPDATE 11/05/2020

Vanaf vandaag worden mensen die besmet zijn met het coronavirus gecontacteerd door contactonderzoekers. Er wordt geïnformeerd naar de recente contacten om verdere besmettingen te beperken. Dit gebeurt altijd met het telefoonnummer 02 214 19 19 of via sms met het nummer 8811. Lees hier hoe een contactonderzoek verloopt.

_____

UPDATE 11/05/2020

Vanaf deze week is één bezoek per gezin per week aan het containerpark toegestaan. De containerparken werken nu volgens de zomeruurregeling:

Di, wo en vrij: 9.00 tot 12.30 uur en 13.00 tot 17 uur
Do: 9.00 tot 12.30 uur en 13.00 tot 18 uur
Za: 9.00 tot 12.30 en 13.00 tot 16 uur
_____

UPDATE 08/05/2020

Huurproblemen bij een private woning door de coronacrisis? Schakel de Vlaamse ombudsdienst in! 

_____

UPDATE 06/05/2020 

Vanaf 10 mei mag elk gezin thuis maximaal vier personen - altijd dezelfde - ontvangen. Om het aantal contacten te beperken om de verspreiding van het virus niet te bevorderen, verbinden de bezoekers zich ertoe slechts met één gezin af te spreken. Het doel is om het aantal gezinnen (mensen onder hetzelfde dak) die mekaar ontmoeten tot een minimum te beperken en een zo groot mogelijke wederkerigheid te garanderen.

En dit onder de volgende voorwaarden:

 • De veiligheidsafstand moet uiteraard worden nageleefd met de bezoekers.
 • Als mensen een tuin of terras hebben, is het beter om dit bezoek buiten te organiseren.
 • Het is duidelijk dat geen bezoek kan worden toegestaan als een gezinslid of één van de bezoekers ziek is.
 • Speciale aandacht moet worden besteed aan oudere en kwetsbare mensen.

Op 11 mei zullen we ook de winkels heropenen. Deze heropening zal - net als altijd - moeten plaatsvinden met strikte inachtneming van de volgende regels:

 • Net als voor de winkels die al open zijn – zal slechts 1 klant per 10m² worden toegestaan en dit voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels.
 • Elke klant wordt ten zeerste aanbevolen om in de winkels bescherming te dragen die de neus en de mond bedekt. In ieder geval moet de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

Het volledige bericht kan je nalezen op https://bit.ly/3bboAXd

_____

UPDATE 04/05/2020 - 13.00 uur

Op 4 mei start de eerste fase van de exitmaatregelen. Wat verandert er?

> Afspreken met 2 vrienden kan:

 • voor een sportieve activiteit
 • buiten
 • met voldoende fysieke afstand

> Bedrijven openen.

 • Telewerk is de norm.
 • Indien telewerk niet mogelijk: volg de tips uit de gids “Veilig aan het werk. Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”

> Stoffenwinkels openen

> Ziekenhuizen breiden toegang tot algemene en gespecialiseerde zorg uit

 • stap per stap
 • op een veilige manier

> Uw neus en mond beschermen met een mondmasker of alternatief (sjaal, ...) is

 • aanbevolen op plaatsen waar u geen 1,5 m afstand kan houden
 • verplicht op het openbaar vervoer, als u ouder bent dan 12 jaar

_____

UPDATE 04/05/2020

De loketten van Maaslands Huis zijn onder strikte voorwaarden terug open vanaf 4 mei 2020.

 • Maak eerst telefonisch een afspraak. Zonder afspraak wordt u de toegang geweigerd. Dit is de aanpak om de “social distancing” maatregel te garanderen.
 • U dient een mondmasker te dragen. Onze medewerkers dragen op hun beurt ook een mondmasker. Hiermee wordt de veiligheid en gezondheid van u maar ook van onze personeelsleden verzekerd.
 • Respecteer in de wachtzaal de lijnen die op de grond gemarkeerd staan.
 • Komt u uw huur betalen, dan kan dit enkel via bancontact. Cash geld wordt niet aangenomen.

Vragen? Maaslands Huis is telefonisch bereikbaar op het nummer 089 76 09 21 of via mail info@maaslandshuis.be.

Formulieren/brieven kunnen in de brievenbus gestoken worden. Deze wordt dagelijks leeg gemaakt.

Huur betalen kan ook via overschrijving bij uw bankinstelling.

Om onze arbeiders te beschermen, worden niet-dringende herstellingen aan de woningen nog niet uitgevoerd.

_____

UPDATE 30/04/2020 - 13.00 uur

Het agentschap Zorg & Gezondheid heeft beslist dat de dienstencentra minstens tot en met 7 juni gesloten blijven.

Het verzorgend en verplegend personeel van WZC Heyvis werd afgelopen maandag getest. Eén personeelslid testte covid-19-positief en werd thuis in quarantaine geplaatst. De bewoners worden in het weekend van 2/3 mei getest.

Kinderopvang m.i.v. 4 mei 2020
De kinderopvang is steeds open gebleven voor ouders die werken in de zorgsector en voor kinderen voor wie geen andere opvang mogelijk is. Stapsgewijs wordt de kinderopvang terug opgestart voor kinderen van ouders waarvoor de Nationale Veiligheidsraad de heropstart uittekende in de fases.

Wie terug buitenshuis moet gaan werken en nood heeft aan opvang voor de kinderen neemt eerst contact op om goede afspraken te maken. 

Met opvangvragen voor baby’s, peuters en schoolkinderen: contacteer het lokaal loket kinderopvang: T 089 76 98 15 of loketkinderopvang@maasmechelen.be.

Maakte u voorheen al gebruik van de buitenschoolse kinderopvang ’t Huis: contacteer Wendy Valijs , 089 76 97 91 of wendy.valijs@maasmechelen.be
 
_____

UPDATE 29/04/2020 - 10.15 uur

Vanaf mei hervatting ophaling van glas/papier/karton in Maasmechelen.
Voor de juiste data in uw sector: check de afvalkalender op www.limburg.net.

Uitzondering voor sector 6 (Opgrimbie):

 • ophaling glas op 9 mei
 • ophaling papier/karton op 12 mei (i.p.v. 9 mei)

_____

UPDATE 27/04/2020 - 9.45 uur

Na de veiligheidsraad van vrijdag 24 april ll. werd de exitstrategie van België vastgelegd.

De strikte inperkingsmaatregelen zullen zeker van kracht blijven tot en met 3 mei. Daarna zou België kunnen beginnen met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten.

Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden. 

 • Pas een goede handhygiëne toe
 • Hoest in uw elleboog, gebruik wegwerpzakdoeken
 • Beperk uw fysieke contacten en blijf zoveel mogelijk thuis
 • Pas de regels van fysieke afstand toe
 • Beperk uw verplaatsingen tot de essentiële verplaatsingen
 • Blijf thuis van uw werk van zodra u zich ziek voelt en contacteer uw geneesheer als u ziektesymptomen hebt
 • Zorg goed voor uzelf en voor elkaar
 • Comfortmaskers spelen een belangrijke rol in deze gefaseerde afbouwstrategie. Iedere burger krijgt 1 gratis stoffen, herbruikbaar masker en 2 filters om te integreren in de maskers. De chirurgische en FFP2-maskers blijven voorbehouden voor de zorgsector. Er komen “tutorials” om zelf maskers te maken, hoe ze correct te dragen en te wassen. Maskers alleen zijn echter niet voldoende: fysieke afstand en hygiëne blijven heel belangrijk.

Lees de volledige verklaring op https://www.info-coronavirus.be/nl/news/nvr-24-04/

_____

UPDATE 20/04/2020 - 15.00 uur

Maasmechelen trekt 300.000 euro uit voor steun aan verenigingen en ondernemers. Alle gemeentelijke belastingen, retributies, concessievergoedingen en huurgelden worden kwijtgescholden voor de periode dat de door de federale overheid opgelegde coronamaatregelen van kracht blijven. Hier vindt u de volledige tekst van het persbericht.

_____

UPDATE 16/04/2020 - 9.00 uur

De Nationale Veiligheidsraad heeft gisteren beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 3 mei.

 • Tuincentra en doe-het-zelf winkels kunnen hun deuren opnieuw openen onder dezelfde voorwaarden als de voedingswinkels (klanten moeten op veilige afstand van elkaar kunnen blijven).

De toepassing van de richtlijn in verband met het bezoek aan bewoners van residentiële voorzieningen zoals woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een handicap wordt deze week op het provinciaal veiligheidsoverleg verder besproken. Hierover zal pas de volgende dagen duidelijkheid kunnen worden gegeven.

Volgende week wordt er een nieuwe Veiligheidsraad georganiseerd over de verdere versoepeling van de maatregelen.

De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be.

_____

UPDATE 10/04/2020 - 9.00 uur

Het lokaal bestuur start vandaag met een belcampagne naar alleenstaande 80-plussers in onze gemeente.

Een medewerker van het lokaal bestuur contacteert hen telefonisch en informeert naar de noden in verband met praktisch zaken zoals boodschappen, vervoer of maaltijden.

Ook is er aandacht voor noden inzake zorg, voor hun sociale welzijn en is er tijd om een babbeltje te slaan. In geval hulp nodig is, wordt onderzocht op welke manier dit kan opgelost worden.

De 80-plussers die niet telefonisch bereikbaar zijn, ontvangen een brief waarin hen hulp wordt aangeboden en contactgegevens waar ze terecht kunnen.
_____

UPDATE 06/04/2020 - 14.00 uur

 • Het afhalen van de gereserveerde pakketten in de bib kan OP AFSPRAAK elke werkdag van 9.00u tot 16.00u, op woensdag tot 19.00u en op zaterdag tussen 13.00u en 16.00u.
 • Het lokaal bestuur besliste om de volgende vrijetijdsinfrastructuur te sluiten voor het publiek tot 1 juni a.s.:

  • zwembad
  • sporthallen
  • bibliotheek (behalve de take-awayservice)
  • wijkcentra
  • jeugdhuizen
  • Asteroïde
  • Wijkwerkingen
  • Dienstencentrum De Bolster

  Ook zal lokaal bestuur tot die datum geen evenementen organiseren en zal het bestuur geen activiteiten in het cultuurcentrum organiseren. De geplande activiteiten worden geannuleerd of waar mogelijk uitgesteld.

  Alle andere organisatoren worden opgeroepen om geplande activiteiten tenminste uit te stellen tot 1 juni a.s. (of tot verdere berichtgeving). 

_____

UPDATE 02/04/2020 - 9.00 uur

De inleverschuif van de bibliotheek is terug open.

_____

UPDATE 27/03/2020 - 19.00 uur

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen. 

Ter herinnering, De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be.

_____

UPDATE 26/03/2020 - 13.00 uur

Noodbesluit dd. 24 maart 2020 over maatregelen over de omgevingsvergunningenprocedures goedgekeurd

Inhoud van het noodbesluit:

 • het verlengen van de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers, met als doel procedurefouten en stilzwijgende weigeringen te voorkomen
 • garanderen van de rechtsgeldigheid van de beslissingen over de lopende en nieuwe dossiers.

De maatregelen betreffen de beslissingstermijnen, de openbare onderzoeken en de bekendmakingen van de beslissingen.

_____

UPDATE 25/03/2020 - 15.30 uur

Grensarbeiders

Nu beschikbaar: speciaal vignet voor grensarbeiders in een vitale sector of een cruciaal beroep. Bevestig dit vignet in uw voertuig en voorkom zo oponthoud aan de grens.

Voor grensarbeiders in de andere sectoren: vraag een werkgeversverklaring om aan te tonen dat u voor werkdoeleinden de grens passeert.

Welke zijn de vitale sectoren en de cruciale beroepen? Hoe geraak ik aan dit vignet?

Bewonersbrief

Woensdag 25 maart en donderdag 26 maart wordt de bewonersbrief in verband met de coronamaatregelen in alle Maasmechelse brievenbussen bezorgd.

_____

UPDATE 23/03/2020 - 10.00 uur

Bij burgemeestersbesluit werden vanaf zondag 22 maart om 11.00 uur alle parkings aan de natuurgebieden (o.a. Salamander) afgesloten voor het publiek.

Het veerpont in Meeswijk is afgelopen zaterdag uit de vaart genomen.

Afvalophaling: actuele info van Limburg.net via hun website https://www.limburg.net/corona

____

UPDATE 18/03/2020 - 09.00 uur

BE-Alert: COVID19 - Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

Wat betekent dit concreet?

Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.

Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:

 • Voedingswinkel
 • Dokter
 • Apotheek
 • Postkantoor
 • Bankautomaat
 • Benzinestation
 • Hulp bieden aan kwetsbare personen
 • Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:
 • Krantenwinkels
 • Kappers (1 klant per keer)
 • Nachtwinkels (open tot 22u) 

Zij moeten uiteraard de sociale afstand respecteren. 

 • Alle voedingswinkels blijven geopend 

De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.

 • De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen.
   
 • Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.

 • Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).

 • Elke bijeenkomst is verboden.
   
 • Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.

 • De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.

 • Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.
 • Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. 

Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.

 • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan. 

We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen.

De sociale afstand moet zo strikt mogelijk toegepast worden. 

Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

__

UPDATE - 16-03-2020 16.00 uur

Om uzelf én onze medewerkers te beschermen:
> stel niet-dringende bezoeken uit
> respecteer steeds de preventieve richtlijnen (handen wassen, afstand bewaren,...)
> vermijd samen te komen in groep zowel in publieke alsook in private omgevingen

LOKAAL BESTUUR

AANGEPASTE DIENSTVERLENING:

 • Gemeentehuis (loketten burgerzaken, patrimonium, mobiliteit, begraafplaatsen en omgeving):
  • Enkel in dringende gevallen en NA AFSPRAAK via T 089 76 96 10
  • Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket (www.maasmechelen.be/eloket)
 • Sociaal Huis (Sociale Dienst en Ouderen- & Thuiszorg): enkel na afspraak via T 089 48 28 00
 • Jeugd- en sport (Oud Klooster): telefonisch via T 089 76 96 30
 • Woonloket Stebo: telefonisch 0478 31 56 83 of digitaal : https://stebo.be/particulieren/wonen/wonen-info-pagina-coronavirus/
 • Gemeentelijke werkplaats: enkel op afspraak T 089 769 759


Gesloten:

 • Zwembad
 • Sporthallen
 • Cultuurcentrum
 • Academie
 • Bibliotheek (inleverschuif is beschikbaar – gedurende de sluitingsperiode worden uiteraard geen boetes aangerekend voor laattijdig inleveren)
 • Visit Maasmechelen
 • Dienstencentrum De Bolster
 • Dagverzorgingscentra De Moerbei en De Linde
 • Wijkcentra
 • Gemeentelijke Uitleendienst
 • Speeltuinen en speelpleinen

 

ALGEMENE INFORMATIE

> www.info-coronavirus.be
> Lijst met belangrijke vragen & antwoorden: www.info-coronavirus.be/nl/faqs
> Vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
> Vragen over economie: 0800 12 033

OVERIGE INSTANTIES

 • De Kringwinkel sluit de deuren en staakt de huis-aan-huisinzameling van papier/karton, glas en textiel en de ophaling van herbruikbare goederen.
 • Recyclageparken zijn gesloten

VOOR ONDERNEMERS

Info-nummer Federale overheid: 0800 12 033

UNIZO: www.unizo.be/corona - mail ondernemerslijn@unizo.be – 0800 20 750

 • Welke winkels mogen open blijven?
 • Welke steunmaatregelen bestaan er voor ondernemers?
 • Kom ik in aanmerking voor de hinderpremie?

VOKA: www.voka.be/limburg/coronavirus

____

UPDATE - 13-03-2020 11.30 uur

Impact federale maatregelen

De uitvoering van de federale maatregelen inzake bestrijding van het Corona-virus heeft volgende impact op de dienstverlening vanwege het lokaal bestuur:

Sluiting van:

 • Cultuurcentrum
 • Wijkcentra
 • Zwembad
 • Bibliotheek
 • Sporthallen
 • Academie

Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf vrijdag 13 maart ’20 middernacht tot en met 3 april ’20.

De carnavalstoeten zijn afgelast.

De wekelijkse zaterdagmarkt gaat wel door (economische activiteit waar voeding wordt aangeboden).

De administratieve diensten van het lokaal bestuur blijven geopend. Het is echter aan te raden om niet-dringende bezoeken aan de diensten zoveel mogelijk uit te stellen.

___

UPDATE 12 maart 2020 - 15.30 uur

Alle initiatieven lokaal bestuur afgelast

Reguliere dienstverlening loopt verder

Het lokaal bestuur besliste om alle eigen activiteiten tot en met 19 april ‘20 af te gelasten.

Deze beslissing heeft betrekking op:

 • Zowel indoor- als outdooractiviteiten
 • Ongeacht de omvang van de activiteit
 • Activiteiten op verschillende locaties
 • Voor alle doelgroepen

Dit betekent onder meer het afgelasten van sportkampen voor jongeren, lezingen in de bib, voorstellingen cultuurcentrum, …. Een uitzondering is voorzien voor markten en kermissen. Deze gaan wel door.

De deelnemers van de geannuleerde activiteiten worden door de diensten hierover geïnformeerd. Op www.maasmechelen.be volgt een overzicht van de geannuleerde activiteiten.

Waar mogelijk worden afgelaste activiteiten op een later tijdstip opnieuw ingepland. In geval van een definitieve annulatie, is uiteraard voorzien in een terugbetaling van reeds betaalde inschrijvingsgelden en/of tickets.

De reguliere werking van de diensten (burgerzaken, bibliotheek, zwembad, …) blijft voorlopig behouden.

Initiatieven van andere organisaties dan het lokaal bestuur

Het lokaal bestuur raadt alle organisaties en verenigingen sterk af om tot en met 19 april ‘20 de door hen geplande activiteiten in Maasmechelen te laten doorgaan.

De organisatoren beslissen zelf om de activiteit af te gelasten of uit te stellen.

Deze beslissing van het lokaal bestuur is een ‘social distancing-maatregel’: een maatregel die tot doel heeft de verspreiding van het Corona-virus te beperken of te vertragen.

____

Maatregelen met ingang van 12 maart 2020

 • Dienstencentrum De Bolster en de wijkwerkingen: tijdelijk gesloten met ingang van 12 maart 2020, voorlopig tot en met 13 april 2020.

  Brief van het agentschap Zorg & Gezondheid naar alle dienstencentra


 • Geen externe bezoekers in woonzorgcentrum Heyvis met ingang van 12 maart 2020, voorlopig tot het einde van de Paasvakantie. Hierop wordt enkel uitzondering gemaakt in bepaalde omstandigheden (bv. palliatieve situatie), en steeds in overleg met de CRA-arts.

 • Indoor-evenementen met meer dan 1000 personen verboden

  Politiebesluit provinciegouverneur van 11 maart 2020.
  Het verbod geldt voorlopig tot 31 maart 2020. 

Richtlijnen 'social distancing'

Meer info op de website van FOD Volksgezondheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/