Corona-gerelateerde huurproblemen van een woning

Private huurders en verhuurders van een woning die problemen ondervinden als gevolg van de coronacrisis kunnen de Vlaamse Ombudsdienst vragen tussen hen te bemiddelen.

De Ombudsman als onafhankelijke bemiddelaar

De ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig. Hij komt niet op voor de belangen van de huurder of de verhuurder maar helpt partijen om te komen tot een oplossing die rekening houdt met de rechten en belangen van beide partijen.

De ombudsman is ook geen rechter, hij zal niets opleggen aan beide partijen. Zij komen samen vrijwillig tot een akkoord of niet.

Wanneer kan u een beroep doen op bemiddeling door de Ombudsdienst?

 • Het moet gaan om een probleem dat verband houdt met huur. Alle aspecten in de relatie tussen huurder en verhuurder komen in aanmerking. Voorbeelden: betalingsproblemen, (dringende) herstellingen, problemen bij de start of het einde van een huurcontract, verhuis,…
 • Het huurprobleem moet veroorzaakt zijn door de coronacrisis.
 • De huurder moet zijn hoofdverblijfplaats hebben in het gehuurde goed. (Handelshuur en studentenkamers komen niet in aanmerking voor bemiddeling.)
 • Het goed dat verhuurd wordt moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest. Huurwoningen in Brussel en Wallonië komen niet in aanmerking.
 • Huurder of verhuurder heeft zelf al een eerste poging ondernomen om onderling tot een oplossing te komen.
 • U contacteert de ombudsman voor 1 oktober 2020. Dit is een uitzonderlijke en tijdelijke extra bevoegdheid van de ombudsman in het kader van de coronacrisis.

Wat houdt de bemiddeling door de ombudsman in?

De ombudsman werkt op basis van de informatie die huurder en/of verhuurder hem meedelen. Er wordt geen informatie opgevraagd bij andere instanties.

Op basis van die gegevens zal de ombudsman inschatten of een bemiddeling zinvol is.
Is dat niet het geval, zal hij gericht doorverwijzen naar andere organisaties die kunnen helpen. Als een bemiddeling wordt gestart zal een onderzoeker van de ombudsdienst de huurder en de verhuurder contacteren en gedurende drie weken met beide partijen overleggen om zo tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Als dat lukt, zal de ombudsman dat akkoord duidelijk op papier zetten. Als er geen overeenstemming is, zal de ombudsman aan huurder en verhuurder een kort verslag bezorgen van de poging tot bemiddeling. Daarin maakt de ombudsman duidelijk of en in welke mate beide partijen zich geëngageerd hebben om tot een akkoord te komen en formuleert hij eventueel aanbevelingen naar de partijen.

Beide partijen kunnen tijdens of na de tussenkomst van de ombudsman het probleem nog altijd voor de rechter brengen. Let wel: de tussenkomst van de ombudsman schorst geen termijn voor het instellen van een vordering of beroep.

Contactgegevens Vlaamse ombudsdienst

 • Mailen: klachten@vlaamseombudsdienst.be
 • Faxen: 02 552 48 00
 • Bellen: elke werkdag van 9 tot 19 uur op het gratis nummer 1700.
  U krijgt dan een voorlichter van de Vlaamse Infolijn aan de lijn. Die voorlichter kan u meteen helpen als u bijvoorbeeld informatie zoekt of als u een andere dienst dan de Vlaamse Ombudsdienst nodig heeft. Is uw probleem ingewikkelder of is het een typisch ombudsprobleem, dan schakelt de voorlichter u door naar ons.
 • U kunt uw klacht met de post opsturen naar:
  Vlaamse Ombudsdienst
  Leuvenseweg 86
  1000 Brussel

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten