EXTRA SUBSIDIES VOOR MAASMECHELSE VERENIGINGEN

Sinds het uitbreken van het coronavirus is het maatschappelijk leven ontwricht. De coronacrisis heeft een enorme impact op het sociaal-cultureel weefsel van onze samenleving. Veel verenigingen hebben hun werking moeten stilleggen en hun evenementen afgelasten, met financiële gevolgen.

De gemeente Maasmechelen wil haar verantwoordelijkheid opnemen en het verenigingsleven ondersteunen via een tijdelijk subsidiereglement.

Om het lokale verenigingsleven bij te staan, besliste de Vlaamse regering op 19 juni 2020 om 87,3 miljoen euro (uit het noodfonds van 300 miljoen euro) uit te trekken voor lokale besturen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) gaat naar de Vlaamse steden en gemeenten om lokale jeugd-, sport- en cultuurverenigingen te ondersteunen.


De gemeente Maasmechelen ontving in de loop van juli 539 651,76 euro die in oktober bij de wijziging van de meerjarenbegroting worden ingeschreven. Het gemeentebestuur wil deze middelen aanwenden ter ondersteuning van het verenigingsleven in de sectoren die specifiek in dit decreet werden voorzien, met name sport, jeugd en cultuur, met een uitbreiding naar seniorenverenigingen.

Voor de verdeling van de toelage is er een tijdelijk subsidiereglement van kracht. Transparante voorwaarden en efficiëntie in uitvoering zijn hierin het uitgangspunt.

VOORWAARDEN SUBSIDIEREGELGEVING

 • De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toelage zijn:
  1. De vereniging moet op het grondgebied van Maasmechelen haar activiteiten uitoefenen;
  2. De vereniging moet de structuur van een vzw of een feitelijke vereniging hebben en de maatschappelijke zetel in Maasmechelen hebben;
  3. De vereniging moet aangesloten zijn bij een erkende adviesraad van de gemeente Maasmechelen of een nominatieve toelage vanwege de gemeente ontvangen;
  4. De vereniging mag hoofdzakelijk geen commercieel doel hebben;
  5. De vereniging moet een werking hebben van minimum één jaar.
 • De vereniging die in aanmerking komt voor deze toelage moet:
  1. Aangesloten zijn bij één van de volgende (gemeentelijke) adviesraden:
   • 1. Gemeentelijke Sportraad Maasmechelen
   • 2. Seniorenadviesraad Maasmechelen (SAR)
   • 3. Adviesraad voor personen met een beperking Maasmechelen (GAR)
   • 4. Gemeentelijke Jeugdraad Maasmechelen (JeuRaMa)
   • 5. Gemeentelijke Cultuurraad
  2. een nominatieve toelage tot 6.000 euro ontvangen vanwege de gemeente in de sectoren cultuur, jeugd en sport
 • Dit subsidiereglement gaat in op 10 oktober 2020 en eindigt op 31 december 2020.

Het subsidiebedrag dat de verenging in 2020 ontving, wordt nogmaals uitbetaald. De toelage wordt uitgekeerd in de maanden november en december van 2020. De vereniging dient hiervoor geen aanvraag in te dienen.

Het gemeentebestuur van Maasmechelen wil deze financiële injectie gericht inzetten ter ondersteuning van een sterk, sociaal en creatief lokaal verenigingsleven.

 

Gepubliceerd op woensdag 14 oktober 2020 11.49 u.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Download de nieuwe Maasmechelen APP en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten