Leegstand/verwaarlozing

Langdurige leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen zorgen voor een negatieve uitstraling op de woonbuurt. Het tast ook de kwaliteit van de onmiddellijke omgeving aan. Om dit probleem grondig aan te pakken, heeft de gemeente Maasmechelen beslist om een actief leegstandsbeleid te voeren én de strijd tegen verwaarloosde panden aan te gaan.

Leegstand 

Wat?

De gemeente Maasmechelen houdt een register bij van leegstaande woningen en gebouwen. Woningen of gebouwen die langer dan 12 maanden leeg staan, worden opgenomen in dit gemeentelijk register. Van zodra een woning of gebouw hierin is opgenomen, volgt een gemeentelijke heffing. Deze belasting verhoogt jaarlijks totdat de woning of het gebouw geschrapt wordt uit het leegstandsregister.

Beroep?

Als u een administratieve akte krijgt dat uw woning wordt opgenomen in het leegstandsregister, kan u daar binnen een termijn van 30 dagen beroep tegen aantekenen. Dit beroep moet aangetekend worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Het beroep wordt behandeld binnen 90 dagen en de beslissing ervan wordt betekend aan de indiener ervan.

Vrijstelling van heffing?

Er zijn verschillende redenen waarvoor u een vrijstelling kan aanvragen voor het betalen van deze leegstandsheffing. Deze vrijstellingen staan opgelijst in het heffingsreglement. Dit moet aangevraagd worden met een vrijstellingsaanvraag. Dit formulier moet volledig ingevuld worden en aangetekend worden ingediend binnen 1 maand na het betekenen van de administratieve akte van de vaststelling van de leegstand. De daaropvolgende jaren moet de vrijstellingsaanvraag worden ingediend voor het verstrijken van de verjaardag van de opnamedatum.

Schrapping uit het leegstandsregister?

U kan de woning laten schrappen uit het leegstandsregister als de woning gedurende een termijn van tenminste 6 opeenvolgende maanden terug bewoond is. Deze schrapping moet men met een aangetekend gemotiveerd verzoek doen aan de administratie.

Verwaarlozing 

Wat?

Een gebouw of woning wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.

De administratie zal de verwaarlozing vaststellen aan de hand van een technisch verslag. Bij een eindscore van 18 punten of meer op dit verslag is het pand verwaarloosd. U ontvangt dan een administratieve akte van vaststelling van verwaarlozing.

Een verwaarloosd gebouw of een verwaarloosde woning wordt opgenomen in een gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. Van zodra een woning of gebouw hierin is opgenomen, volgt een gemeentelijke heffing. Deze belasting verhoogt jaarlijks totdat de woning of het gebouw geschrapt wordt uit het verwaarlozingsregister.

Beroep?

Als u een administratieve akte krijgt dat uw woning wordt opgenomen in het register van verwaarlozing, kan u daar binnen een termijn van 30 dagenberoep tegen aantekenen. Dit beroep moet aangetekend worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het beroep wordt behandeld binnen 90 dagen en de beslissing ervan wordt betekend aan de indiener ervan.

Vrijstelling van heffing?

Een vrijstelling van heffing kan aangevraagd worden om diverse redenen. Deze vrijstellingen staan opgelijst in het heffingsreglement. Dit moet aangevraagd worden met een vrijstellingsdocument. Dit volledig ingevuld formulier dient per aangetekende zending te worden ingediend bij de gemeente binnen 1 maand na het betekenen van de administratieve akte van de vaststelling van de leegstand. De daaropvolgende jaren moet de vrijstellingsaanvraag worden ingediend voor het verstrijken van de verjaardag van de opnamedatum.

Schrapping uit het register van verwaarloosde gebouwen en woningen?

Een verwaarloosd gebouw of verwaarloosde woning kan geschrapt worden uit het register van verwaarloosde gebouwen en woningen indien er voldoende werken zijn uitgevoerd aan de woning of het gebouw en de verwaarlozing is weggewerkt.

De verwaarlozing is voldoende weggewerkt als er een score van minder dan 18 punten op het technisch verslag gehaald wordt.

Als eigenaar moet u de schrapping zelf aanvragen door een aangetekend gemotiveerd verzoek te doen aan de administratie.

Indien u een verwaarloosd pand wil laten onderzoeken door Wonen Vlaanderen, kan u dat melden via wonen@maasmechelen.be of via de balie van de afdeling Ruimte op de derde verdieping in het gemeentehuis van Maasmechelen. Maak duidelijk om welke gebreken het gaat met een aantal foto's en vermeld duidelijk het adres van het pand.