Plaatselijk OverlegPlatform (POP)

Bij het Plaatselijk Overlegplatform (P.O.P.) Maasmechelen - SEL Genk worden alle zorgverstrekkers van de eerste lijn betrokken: professionelen, vrijwilligers en mantelzorgers in de thuiszorg.

De overlegcoördinator thuisgezondheidszorg stemt zorgen bij zwaar zorgbehoevenden op elkaar af. Personen worden als zwaar zorgbehoevend beschouwd als ze lijden aan een langdurig en ernstig verminderd vermogen om voor zichzelf te zorgen. Zwaar zorgbehoevenden die thuis verzorgd worden, krijgen heel wat zorg- en hulpverleners over de vloer.

Om de zorgen op elkaar af te stemmen - waardoor de zorg voor de patiënt zo optimaal mogelijk verloopt - kunnen de patiënt, zijn familieleden, mantelzorgers en/of zorg- of hulpverleners hulp inroepen. Die mogen ze verwachten van een overlegcoördinator thuisgezondheidszorg (TGZ). De overlegcoördinator TGZ organiseert het overleg tussen de verschillende zorg- en hulpverleners, volgt de administratie op, maar komt niet tussen in de inhoud van het overleg.

Wenst u deze hulp?
Dan kan u terecht bij Jana Vankan, de overlegcoördinator TGZ van Maasmechelen, telefoon 089 48 28 00.


Plaatselijke OverlegPlatforms (POP)

Vroeger waren er de Samenwerkingsinitiatieven in de Thuiszorg (SIT) die als plaatselijk overlegplatform functioneerden. De verschillende plaatselijke overlegplatforms blijven bestaan en groeperen zich onder het Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg (SEL) Genk en het SEL Hasselt. Maasmechelen valt onder SEL/GDT Genk. De provinciale koepel is LISTEL vzw.

Wat gebeurt er in een plaatselijk overlegplatform? Vertegenwoordigers uit de eerstelijnsgezondheidszorg van de regio wisselen er informatie uit, ze organiseren overleg en minstens één keer per jaar een vorming voor de verschillende disciplines in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Naast de Vlaamse regelgeving is er een federale regelgeving die waakt over de informatie-uitwisseling tussen zorg- en hulpverleners en de ondersteuning die de patiënt doorheen het zorgproces krijgt. De GDT, ofwel Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging, kijkt toe op de praktische organisatie en zorgt voor de financiële tegemoetkomingen die de zorgverleners krijgen voor deelname aan een overleg, waarop de zorg rond de zwaar zorgbehoevende patiënt in de thuissituatie wordt georganiseerd. De regio van een SEL en een GDT stemmen overeen.

Meer info: 
LISTEL vzw 
011 81 94 70 
mailto:info@listel.be 
http://www.listel.be/

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten