Standplaatsen wekelijkse markt

De gemeente Maasmechelen voorziet standplaatsen die worden toegewezen per abonnement. Deze toegewezen standplaats kan u wekelijks innemen, uiterlijk zaterdag om 8.00 uur ’s morgens tot aan het einde van de markt 13.00 uur.

Naast deze standplaatsen kunnen losse standplaatsen gereserveerd worden.

Reservering is mogelijk ten vroegste 3 maanden en ten laatste 8 kalenderdagen voor de gewenste datum van inname. U kunt hiervoor mailen naar de marktleider (markten@maasmechelen.be).

De niet-gereserveerde plaatsen worden op de marktdag zelf verloot. Let op, er vindt geen loting plaats als alle plaatsen al zijn toegewezen via voorafgaande reserveringen.

De plaatsen die in aanmerking komen vindt u terug op het marktplan.

Voorwaarden

U kandidaat stellen kan op een van volgende manieren:

 • Vul het aanvraagformulier in via het e-loket
 • bij brief tegen ontvangstmelding
 • bij ter post aangetekend schrijven tevens met ontvangstbewijs
 • op duurzame drager tegen ontvangstbewijs
 • gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen.

Uw kandidatuur moet minstens volgende gegevens bevatten:

 • Naam en voornaam en volledig adres
 • In voorkomend geval, de benaming waaronder handel wordt gedreven
 • Juist aantal strekkende meters
 • De soort producten en/of diensten die te koop worden aangeboden
 • Kopie van de machtiging werkgever
 • Kopie van het identiteitsbewijs van de houder van de machtiging werkgever of, voor de niet – ingezeten en de buitenlandse onderdanen, een identiteitsbewijs dat dat vervangt
 • Het ondernemingsnummer
 • Kopie verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s welke de uitoefening van ambulante activiteiten dekken
 • In voorkomend geval, attest van keuring van de elektriciteitsinstallatie
 • In voorkomend geval, attest van keuring van de gasinstallatie
 • In voorkomend geval, ingeval van seizoensgebonden activiteiten, de periode van activiteit.

Procedure

Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst bijgehouden in een register.

Op het einde van ieder kalenderjaar, in de maand december, zullen de kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur dienen te bevestigen om in het register opgenomen te blijven, volgens één van de vermelde modaliteiten:

 • een bij een ter post aangetekend schrijven,
 • door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs,
 • bij elektronische post met ontvangstbewijs.

Volgorde toewijzing

Met het oog op de toewijzing van standplaatsen per abonnement worden de kandidaturen in het Register van de kandidaturen geklasseerd zoals hierna bepaald en worden, rekening houdende met de gevraagde standplaats en eventuele specialisatie, de standplaatsen per abonnement eerst toegewezen aan:

A. Personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op de zaterdagmarkt Eisden innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen;

 • Ingeval er binnen deze categorie meerdere kandidaturen zijn voor eenzelfde standplaats wordt de standplaats toegewezen aan de persoon die gedurende de periode van 5 jaar voorafgaand aan het moment van vooropzeg het meeste aantal marktdagen aanwezig was;
 • Indien meerdere personen een gelijk aantal marktdagen hebben deelgenomen in de periode van 5 jaar voorafgaand aan het moment van vooropzeg wordt de standplaats toegewezen aan de persoon die het meest aantal keren de factuur van de standgelden correct heeft betaald;
 • Dan, aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de openbare markt te Eisden – dorp had op het moment van vooropzeg;
 • Ten slotte wordt de voorrang bepaald bij loting.

B. vervolgens aan personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen

C. vervolgens aan de personen die een wijziging van hun standplaats vragen

 • Voor wat betreft de aanvragen ingediend door personen behorende tot de categorieën B of C wordt voorrang gegeven aan de persoon die het eerst een aanvraag heeft ingediend.
 • Wanneer twee of meerdere aanvragen behorende tot dezelfde categorie B of C tezelfdertijd worden ingediend wordt voorrang gegeven aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de openbare markt te Eisden – dorp heeft. Wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting.

D. Ten slotte aan de externe kandidaten waarbij voorrang wordt gegeven aan de persoon die het eerst een aanvraag heeft ingediend. Ingeval van gelijktijdige indiening wordt de voorrang bepaald bij loting.

Bekendmaking van de toewijzing

De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager op een van volgende wijzen:

 • een bij een ter post aangetekend schrijven
 • door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs
 • bij elektronische post met ontvangstbewijs.

Uitzonderingen

Voor losse standplaatsen wordt gewerkt met een systeem van loting.

Wat meebrengen

Ingevuld aanvraagformulier en alle hiervoor vernoemde documenten.

Meer info

Ria Theunissen, socio-economische ontwikkeling, markten en kermissen