Toelating ambulante handel op rondtrekkende wijze

Het college van burgemeester en schepenen verleent de voorafgaande machtiging om ambulante activiteiten op rondtrekkende wijze uit te oefenen. Bedoeld wordt: activiteiten die geen tijdelijke vaste standplaats vereisen voor de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en bijkomstig de diensten die op deze producten betrekking hebben.

Voorwaarden

Kandidatuur stellen op een van volgende manieren:

 • bij brief tegen ontvangstmelding,
 • bij ter post aangetekend schrijven tevens met ontvangstbewijs,
 • op duurzame drager tegen ontvangstbewijs
 • gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen. 

Juiste gegevens vermelden

 • Naam en voornaam en volledig adres,
 • In voorkomend geval, de benaming waaronder handel wordt gedreven,
 • Juist aantal strekkende meters,
 • De soort producten en/of diensten die te koop worden aangeboden,
 • Kopie van de machtiging werkgever,
 • Kopie van het identiteitsbewijs van de houder van de machtiging werkgever of, voor de niet–ingezeten en de buitenlandse onderdanen, een identiteitsbewijs dat dat vervangt,
 • Het ondernemingsnummer,
 • Kopie verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s welke de uitoefening van ambulante activiteiten dekken,
 • In voorkomend geval, attest van keuring van de elektriciteitsinstallatie,
 • In voorkomend geval, attest van keuring van de gasinstallatie,
 • In voorkomend geval, ingeval van seizoensgebonden activiteiten, de periode van activiteit.

Procedure

Het schepencollege beslist omtrent het toekennen van een voorafgaande machtiging.

Bedrag

De aanvraag is gratis. Standgelden zijn verschuldigd.

Wat meebrengen

Ingevuld aanvraagformulier en alle hiervoor vernoemde documenten.

Meer info

Ria Theunissen, socio-economische ontwikkeling, markten en kermissen