Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht - Landinrichtingsplan

Bouw mee aan de toekomst in Heerlyck Meeswijk, Leut en Vucht! Hoe?

In april 2021 namen vele bewoners deel aan de inspraakronde. Dit gebeurde via maasmechelenmeemaken.be, via een tijdelijke (wandel-/fiets-)route en infomarkten in Meeswijk, Leut en Vucht. 215 enthousiaste bewoners hebben deelgenomen, met o.a. hun bijdrage werd het ontwerp landinrichtingsplan opgemaakt, dat nu klaar is. 

Openbaar onderzoek 

Ontwerp landinrichtingsplan

In het landinrichtingsplan staan alle maatregelen uitgebreid beschreven, met hun kostenraming en de partner die het gaat uitvoeren. Er liep een openbaar onderzoek over het ontwerp landinrichtingsplan van 7 november tot en met 6 december 2022.

De ingediende bezwaren worden nu verwerkt door het Lokaal Bestuur. Eind januari zal het Lokaal Bestuur het uiteindelijke advies over het ontwerp landinrichtingsplan overmaken aan de VLM. Daarna zal ook gecommuniceerd worden over de behandeling van de bezwaren.

Situering

Het RivierPark Maasvallei is een grensoverschrijdend landschapspark met als kern de Maas en haar winterbedding. Langs de beide oevers van de Maas ontwikkelden zich een aantal pittoreske Maasdorpjes, als een snoer aan elkaar geregen. Dit geheel van natuur en cultuur is wat het RivierPark Maasvallei uniek maakt.

De dorpen Meeswijk, Leut en Vucht zijn gelegen in het hart van het RivierPark. Leut is één van de vijf toegangspoorten van het RivierPark Maasvallei. Het werd gekozen als toegangsdorp omwille van het aanwezige cultuurhistorisch erfgoed, zoals het beschermde dorpsplein met zijn gebouwen. Vanuit de drie dorpen is er ook een sterke landschappelijke verbondenheid met de Maas. De lokale bezienswaardigheden zijn vlot te bereiken (kasteel Vilain XIIII en het bijhorende kasteelpark, natuurgebieden Maesbempder-Greend, Maaswinkel, ’t Greven en Mazenhoven, het veerpont in Meeswijk, ...).

Van visie naar concrete maatregelen

Visie

Figuur visie LIP

In en rond de Maasdorpen Meeswijk, Leut en Vucht krijgt de kwaliteit van de omgeving een flinke duw in de rug. De dorpskernen krijgen er hun typische karakter terug door herinrichting met bijzondere aandacht voor ontharding (opbreken van verharding van de ondergrond) en vergroening. Dit soort inrichting wordt ‘rewilding’ genoemd. De relatie tussen de dorpen onderling, maar ook met het landschap ertussen en de Maas, wordt versterkt door verbindingen voor fietsers, wandelaars …

Ook de biodiversiteit in het Maasland wordt een boost gegeven. Daarvoor wordt ‘landschapsacupunctuur’ ingezet: op verschillende punten in de dorpen en het landschap errond worden kleine ingrepen gedaan zoals de aanplant van een solitaire boom of haag.

Het beschermd landschap rondom het kasteel Vilain XIIII wordt duurzaam ingericht en beheerd.

 • Groene dorpskernen met ruimte om elkaar te ontmoeten
  De grijze dorpspleinen van Meeswijk, Leut en Vucht worden omgevormd naar groenere oases door meer bomen en struiken te planten en bloemrijke graslanden te voorzien. Overal komt ruimte voor ontmoeting en/of spel. Vele bewoners dachten mee na over de specifieke inrichting tijdens de inspraakronde van 2021. De behoeften en ideeën van de bewoners werden verwerkt in de plannen.

 • Landschapsacupunctuur in de Maasvallei
  Landbouwers en particuliere eigenaars worden aangespoord meer aandacht te hebben voor kleinschalige landschapselementen om het landschap weer aan te kleden. Dat kan een solitaire boom op een kruispunt zijn, de aanleg van een brede berm, een houtkant of haag of een bloemrijke akker. Deze aankleding via doordachte en puntsgewijze maatregelen, noemen we landschapsacupunctuur.
  Landbouwers kunnen hiervoor gebruik maken van beheerovereenkomsten of niet-productieve investeringen, met particuliere eigenaars wordt een gezamenlijke bomenheraanplant georganiseerd.

 • Het landschap rondom het kasteel Vilain XIIII duurzaam ingericht en beheerd
  Het beschermde landschap rondom het kasteel Vilain XIIII kan een grondige onderhoudsbeurt gebruiken, de waardevolle botanische bomencollectie gaat jaarlijks achteruit. Via een herverkaveling worden gronden herschikt zodat elke gebruiker en eigenaar rondom het kasteel op de juiste plaats komt te liggen. Een duurzaam beheer na inrichting is cruciaal voor de instandhouding op lange termijn. De verschillende partijen werken samen aan een nieuw geïntegreerd landschaps – en natuurbeheerplan.

 • Trage wegen om veilig te fietsen en te wandelen
  Om de veiligheid voor fietsers te garanderen wordt de Dreef tussen Meeswijk en Leut gedeeltelijk omgevormd tot fietspad, langsheen de grot wordt een bijkomend fietspad aangelegd richting de lagere school in Leut. Enkele veldwegen waar sluipverkeer aanwezig is, worden veiliger gemaakt of afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

Timing

 • April 2021
  Inspraakronde omtrent de concrete maatregelen van het landinrichtingsplan
 • 2021 - 2022
  Beschrijving, verdieping, uitwerking en raming van de maatregelen van het landinrichtingsplan op basis van de inspraak
 • Eind 2022 – begin 2023
  Adviesprocedure landinrichtingsplan met openbaar onderzoek: verwerking van de bezwaren van het openbaar onderzoek en mogelijk wijzigen van het ontwerp landinrichtingsplan tot een definitief landinrichtingsplan dat aan de bevoegde minister wordt voorgelegd ter goedkeuring
 • 2023
  Beslissing minister omtrent goedkeuring landinrichtingsplan
 • 2024-2026
  Uitvoering van de maatregelen uit het landinrichtingsplan (opmaak technische bestekken, aanvraag omgevingsvergunning en uitvoering van werken)

Partners

Lokaal Bestuur Maasmechelen - Vlaamse Landmaatschappij - Regionaal Landschap Kempen en Maasland - RivierPark Maasvallei - Toerisme Vlaanderen – Agentschap voor Natuur en Bos – Vlaamse Waterweg – Limburgse Bosgroepen vzw