HANDHAVINGSPLAN RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU

In de huidige geldende wetgeving rond handhaving op de ruimtelijke ordening en milieu wordt de bevoegdheid grotendeels bij de lokale besturen gelegd. Het handhavingsplan omschrijft hoe de gemeente zal gaan handelen bij stedenbouwkundige- en milieuovertredingen. 

In het plan werd een prioriteringskader vastgelegd.

De negen tot prioriteiten gekozen type overtredingen zijn:

  • Voorwaarden van een vergunning
  • Illegale exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
  • Opdelen / creëren bijkomende woongelegenheden
  • Illegale functiewijzigingen naar andere bestemmingen die de woonkwaliteit van de omgeving in gedrang brengen
  • Aantasten van de erfgoedwaarde door illegale handelingen
  • Niet voorzien of wegdoen van parkeerplaatsen die vallen onder de parkeerverordeningen
  • Het illegaal ontbossen, kappen van bomen of kleine landschapselementen
  • Niet-vergunde handelingen met significante impact op het watersysteem
  • Niet-naleven van de milieuregelgeving met grote impact op de volksgezondheid of de woonomgevingskwaliteit in een ruime omgeving¬†

HANDHAVINGSPLAN RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU MAASMECHELEN