BELEIDSPLAN RUIMTE

Diverse trends en evoluties zoals de veranderende samenstelling van de bevolking, klimaatverandering, digitalisering, … dwingen ons na te denken over de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen op korte en lange termijn.

Waar en hoe gaan we in de toekomst wonen? Hoe kunnen we de bebouwde omgeving efficiënter invullen? Hoe verhogen we de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de gemeente? Hoe kunnen we de druk op open ruimte verminderen en ervoor zorgen dat we beter gewapend zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering?

Het gemeentelijk beleidsplan ruimte is een instrument dat antwoorden zoekt en geeft op zulke vragen. Het zet de krijtlijnen uit voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente en formuleert hiervoor concrete acties. Dit gebeurt onder de vorm van een strategische visie en een set van beleidskaders.

  • De strategische visie omvat een langetermijnvisie voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. De visie omvat robuuste beleidslijnen en -doelen met een na te streven toekomstbeeld in het achterhoofd.
  • Een beleidskader geeft aan op welke wijze er concreet aan de slag moet worden gegaan (bv. rond een specifiek thema of deelgebied) om bepaalde doelstellingen en ambities van de strategische visie waar te maken.

Onderstaande tijdlijn geeft het proces op hoofdlijnen weer.

Momenteel wordt de verkennende fase afgerond. Participatie wordt georganiseerd op maat van het proces. Tijdens de opmaak van het beleidsplan zal op verschillende momenten worden teruggekoppeld over de voorstellen die op tafel liggen.

Wilt u meedenken over en werken aan ideeën voor het beleidsplan ruimte?

Vul uw gegevens in en blijf op de hoogte van het proces.

Verslag startsessie stakeholdersforum

Verslag stakeholdersforum januari 2023