LOKAAL KANSENOVERLEG

In Maasmechelen werken heel wat organisaties en vrijwilligers rond het bestrijden van kansarmoede, vanuit diverse invalshoeken (werk – wonen – gezondheid – financiën -…). 

In het lokaal kansenoverleg komen deze partners maandelijks samen om de werkingen beter af te stemmen, acties te ontwikkelen en uit te voeren.

Nemen deel aan het lokaal kansenoverleg

 • armoedecoördinator
  zorgt voor verbinding tussen de vele welzijnsdiensten
 • vzw Soma
  vereniging waar armen het woord nemen
 • straathoekwerk
  legt actief contact met mensen in een kwetsbare positie
 • vzw Thebe
  jeugdwelzijnswerking
 • Sint-Vincentius
  bedeling van voedselpakket na doorverwijzing door maatschappelijke hulpverlener
 • CAW
  diverse vormen van hulp: inloopcentrum, informatie, advies, begeleiding, opvang, crisishulp
 • Huis van het Kind
  helpt mensen op weg in het dienstverleningsaanbod rond de opvoeding en het opgroeien van kinderen
 • dienst thuisbegeleiding (OCMW)
  ondersteuning aan huis op verschillende levensgebieden (sociaal, pedagogisch, praktisch, psychisch)
 • dienst samenleven van het lokaal bestuur
  werkt rond gezondheid, openbare veiligheid en netheid, luistert naar de noden in de wijken
 • dienst ouderen en thuiszorg
  ondersteuning en hulp aan huis
 • dienst sport en vrije tijd
  maakt het aanbod van sport en vrijetijd toegankelijk voor iedereen
 • maatschappelijke hulp OCMW
  zoekt een oplossing voor alle mogelijke welzijnsvragen van de inwoners
 • lokaal bestuur, vertegenwoordigd door de schepen bevoegd voor armoedebestrijding

Meer info

Chris Ferson, armoedecoördinator