AANVRAAG INNAME OPENBAAR DOMEIN

DOE HIER UW AANVRAAG INNAME OPENBAAR DOMEIN

Hebt u werken gepland waarbij het noodzakelijk is om tijdelijk het openbaar domein in te nemen, zoals bij een verhuis, verbouwingswerken, parkeren werfvoertuig, plaatsen stelling op het voetpad, sleufwerken, container, …?

Wilt u een terras plaatsen als uitbreiding van uw horeca-uitbating?

Denk eraan dit vooraf te melden bij het Lokaal Bestuur. Voor inname openbaar domein hebt u immers een vergunning nodig.

Inname van openbaar domein kan hinder met zich meebrengen en is bijgevolg aan bepaalde regels onderworpen. Afhankelijk van de duur, de reden, de impact van de gevraagde inname zijn er specifieke voorwaarden inzake signalisatie, afbakening, enz.

Een tijdelijke inname openbaar domein is de eerste 7 dagen zonder kosten (mits tijdige aanvraag!).

Openbaar domein: de ruimte buiten de particuliere percelen, meestal voorbij de rooilijn van een kavel. Het zijn onroerende goederen die zonder onderscheid tot gebruik van allen zijn bestemd. Iedereen kan er gebruik van maken mits hij/zij de bestemming ervan in acht neemt en zich gedraagt naar de bepalingen die het collectief gebruik ervan regelen.

Voordelen nieuw digitaal platform

  • Uw aanvraag indienen kan altijd en overal (pc, tablet, smartphone).
  • U kan een eerdere aanvraag kopiëren en aanpassen om deze opnieuw in te dienen.
  • Eenvoudige opvolging van de status van uw dossier.
  • U ziet meteen of er al andere activiteiten op het openbaar domein zijn ingepland waarmee u rekening moet houden.
  • U kan instellen dat u een herinnering wenst te krijgen om een nieuwe vergunning aan te vragen.

Dit nieuwe digitaal platform vervangt het vroegere formulier van inname openbaar domein. Schriftelijke aanvragen op papier zijn bijgevolg niet meer mogelijk.

Wanneer uw aanvraag indienen?

Alle aanvragen moeten 15 kalenderdagen op voorhand aangevraagd worden. Aanvragen die deze termijn niet respecteren kunnen niet worden ingediend. Na de goedkeuring door de burgemeester en/of het college van burgemeester en schepenen ontvangt u de vergunning in uw mailbox.

Soorten innames 

Container

een open of gesloten laadbak voor het verzamelen van puin, afval of andere resten die met een aangepaste vrachtwagen kan vervoerd worden

Container op parkeerplaats

een container die geplaatst wordt op een openbare parkeerplaats waarvoor een tijdelijk parkeerverbod dient ingevoerd te worden

Nutswerken

werken uitgevoerd door nutsmaatschappijen die verantwoordelijk zijn voor de aanleg en onderhoud van nutsvoorzieningen (installaties dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, stroom, water, telecommunicatie,…). De werken dienen zelf ingegeven te worden in GIPOD. De signalisatieplannen en melding der werken moeten voorgelegd worden aan de gemeentelijke administratie

Nutswerken met omleiding

nutswerken die een zodanig groot gedeelte van de openbare rijweg in gebruik nemen waardoor het verkeer omgeleid dient te worden

Publiciteitsbord

nutswerken die een zodanig groot gedeelte van de openbare rijweg in gebruik nemen waardoor het verkeer omgeleid dient te worden

Siervoorwerpen

elke constructie omvattende reclame en geplaatst op of aangebracht in het openbaar domein met aanduiding of verwijzing naar de aan het openbaar domein aanpalende handelszaak

Speelstraat

een openbare weg die tijdelijk en tijdens bepaalde uren wordt afgesloten voor doorgaand verkeer zodat kinderen er in alle veiligheid midden op straat kunnen spelen

Stelling

een constructie die geplaatst wordt op het openbaar domein (berm/stoep) met de bedoeling werken uit te voeren die niet bereikbaar zijn vanaf de begane grond

Stelling op parkeerplaats

een stelling die geplaatst wordt op een openbare parkeerplaats waarvoor een tijdelijk parkeerverbod dient ingevoerd te worden

Terras van april t.e.m. september

deel van de openbare weg dat privatief in gebruik wordt genomen door een horecazaak om dranken en voedingswaren voor directe consumptie te koop aan te bieden. Het terras heeft steeds een open en precair karakter. Het terras mag enkel geplaatst worden van 1 april tem 30 september

Terras van januari t.e.m. december

deel van de openbare weg dat privatief in gebruik wordt genomen door een horecazaak om dranken en voedingswaren voor directe consumptie te koop aan te bieden. Het terras heeft steeds een open en precair karakter. Het terras mag het volledige jaar van aanvraag geplaatst worden van 1 januari tem 31 december

Verhuis/levering

het laden en lossen van goederen waardoor een voertuig stilstaat op de openbare weg. Hiervoor is geen vergunning nodig en moet men zich houden aan de wegcode. Tenzij de verhuis gebeurt op een parkeerplaats, dan dient wel een vergunning aangevraagd te worden

Verhuis/levering op parkeerplaats

een verhuis/levering die plaatsvindt op een openbare parkeerplaats waarvoor een tijdelijk parkeerverbod dient ingevoerd te worden

Verkoopstand

elke bezetting van het openbaar domein gelegen voor of naast een aanpalende handelszaak, geplaatst met als doel de uitstalling en de verkoop van producten of diensten ten behoeve van die handelszaak

Werfzone

de ruime zone op het openbaar domein waarbinnen werken uitgevoerd worden of werfinstallaties geïnstalleerd worden ten behoeve van wegeniswerken of werken aan een gebouw. Dit kan bijvoorbeeld een kraan zijn of een verzameling van bouwmaterialen met een container, een werfkeet afgesloten met werfhekken enz

Werfzone op rijweg

een werfzone die geïnstalleerd wordt op de rijweg waardoor het gemotoriseerd verkeer belemmerd wordt. Deze werfzone kan daarbij ook gedeeltelijk op de berm opgesteld staan

Werfzone op berm/stoep/ fietspad

een werfzone die geïnstalleerd wordt enkel en alleen op de berm, voetpad of fietspad

Werfzone op parkeerplaats

een werfzone die geïnstalleerd wordt op een parkeerplaats waarvoor een tijdelijk parkeerverbod ingevoerd dient te worden

Werfzone met omleiding

een werfzone die de rijweg volledig belemmerd waardoor het gemotoriseerd verkeer omgeleid dient te worden

Hulp nodig?

Bij de dienst openbaar domein kan u als aanvrager terecht met al uw vragen.
We helpen u ook graag bij het invullen van de digitale toepassing.