Aangifteplicht

Volgende belastingen vallen onder de aangifteplicht:

 • Algemene gemeentebelasting op de bedrijven
 • Belasting op shishabars
 • Belasting op de verdeelapparaten van brandstoffen
 • Belasting op de reclame geplaatst op het grondgebied van de gemeente langs de openbare weg of zichtbaar van op de openbare weg
 • Belasting op kampeerterreinen en kampeerverblijfparken
 • Belasting op mijnsteengroeven
 • Belasting op zand- en/of kiezelgroeven
 • Verblijfsbelasting
 • Belasting op speciale handelsuitbatingen
 • Belasting op de tweede verblijven
 • Belasting op masten en pylonen

Aangifteformulier

De belastingplichtige ontvangt van het lokaal bestuur een aangifteformulier. Dit dient behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum te worden teruggestuurd.

Geen aangifteformulier ontvangen? De belastingplichtige moet zelf het initiatief nemen om een aangifte in te dienen en de noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

Aanvragen kan via belastingen@maasmechelen.be.

Ambtshalve aanslag

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve gevestigd.

Bij een ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van de gegevens waarover de belastingheffende overheid beschikt.

Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het college van burgemeester en schepenen, of het personeelslid dat door het college van burgemeester en schepenen daartoe is aangesteld, de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte.

In deze brief wordt vermeld:

 • welke de redenen zijn waarom deze procedure gebruikt wordt
 • de elementen waarop de aanslag is gebaseerd
 • de wijze van bepaling van die elementen
 • het bedrag van de belasting.

Heeft u als belastingplichtige opmerkingen? U heeft een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om deze schriftelijk in te dienen.

Werd de belasting ambtshalve gevestigd? U moet als belastingplichtige het bewijs leveren van de juistheid van de door u ingeroepen elementen.

Op de ambtshalve opname in het kohier van de belasting kan een belastingverhoging worden toegepast. Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd, d.w.z. definitief verrekend.