Asbest

De asbestophaling aan huis via Limburg.net is voorlopig uitgesteld omwille van de coronacrisis.

Ten vroegste in het najaar zal de huis-aan-huis-inzameling kunnen opstarten. Ook de inzameling van asbesthoudende materialen op de recyclageparken kan hierdoor niet plaatsvinden.

Wenst u het asbesthoudende materiaal in tussentijd te verwijderen, neem dan contact op met een private afvalophaler. Bewaar steeds zorgvuldig de attesten van afvoer en de facturen.

Let ook op de voorwaarden van hoofdstuk 6.4. van Vlarem II om te verhinderen dat asbestvezels of asbeststof vrijkomt.

Welke asbesthoudende toepassingen zelf verwijderen?

De volgende asbesthoudende toepassingen kunnen zelf worden verwijderd, voor zover deze via eenvoudige handelingen (bv. vlot losschroeven) kunnen worden weggenomen:

  1. hechtgebonden asbest die niet beschadigd is of waarbij er geen vrije vezels zichtbaar zijn en waarbij verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand;
  2. hechtgebonden asbest die beschadigd is of waarbij er vrije vezels zichtbaar zijn en die verwerkt is in een buitentoepassing waarbij geen derden aanwezig zijn, voor zover de verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand;
  3. asbesthoudende koorden, dichtingen of pakkingen, remvoeringen en analoge materialen.

Andere toepassingen mogen alleen verwijderd worden door gespecialiseerde bedrijven.

Voorzorgsmaatregelen

Houd bij de sloop en verwijdering van asbesthoudend materiaal rekening met volgende voorzorgsmaatregelen om vezelverspreiding en blootstelling van personen aan asbestvezels te verhinderen:

  • bevochtigen of fixeren van het materiaal
  • de elementen één voor één verwijderen, bij voorkeur manueel, gebruik makend van handwerktuigen of in laatste instantie traagdraaiend gereedschap
  • de materialen niet gooien
  • de materialen niet breken
  • de materialen opslaan in gesloten verpakking.

Voor persoonlijke bescherming tegen blootstelling wordt gebruik gemaakt van een stofmasker type P3 of gelijkwaardig stofmasker.

De asbesthoudende toepassingen worden afzonderlijk opgeslagen en niet gemengd met het andere sloopafval.

Het gebruik van mechanische werktuigen met grote snelheid (schuurschijven, slijpmachines, boormachines, e.d.), hogewaterdrukreinigers en luchtcompressoren, voor het bewerken, snijden of schoonmaken van objecten of ondergronden in asbesthoudend materiaal, objecten of ondergronden bekleed met asbesthoudend materiaal of voor het verwijderen van asbest is verboden.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten