Bezwaar indienen tegen een belastingaanslag

U kan als belastingschuldige of eventueel uw vertegenwoordiger tegen een aanslag een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen dat handelt als administratieve overheid. Bezwaarschriften indienen kan enkel op papier per post. 

Termijn en procedure

Dien het bezwaar schriftelijk en gemotiveerd in binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. De termijn van 3 maanden is een vervaltermijn. Na deze termijn is een bezwaarschrift onontvankelijk en wordt het om die reden afgewezen.

Een geldig bezwaarschrift bevat volgende elementen:

  • datum en handtekening van de indiener of zijn vertegenwoordiger
  • vermelding van de naam, hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige
  • voorwerp van het bezwaarschrift
  • een opgave van de feiten of middelen
  • eventuele bewijsstukken.

Het college van burgemeester en schepenen stuurt binnen 15 kalenderdagen na verzending of indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding. Deze ontvangstmelding kan via een duurzame drager worden verstuurd.

Heeft u of uw vertegenwoordiger in uw bezwaarschrift uitdrukkelijk gevraagd om een hoorzitting, dan wordt u of uw vertegenwoordiger hiervoor uitgenodigd.

U of uw vertegenwoordiger kan de verbetering aanvragen van materiële vergissingen zoals dubbele aanslag, rekenfouten, e.d. zolang de gemeenterekening van het aanslagjaar waarop de belasting betrekking heeft, nog niet werd goedgekeurd.