OCMW-raad

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn wordt bestuurd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn, kortweg OCMW-raad. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet het anders bepaalt.

De OCMW-raad heeft dezelfde samenstelling als de gemeenteraad en bestaat uit 33 leden. Ook de burgemeester en de schepenen maken deel uit van de gemeenteraad. Om de zes jaar wordt de OCMW-raad volledig vernieuwd.

De OCMW-raad vergadert zo dikwijls als noodzakelijk, maar moet wel minstens tien keer per jaar vergaderen, wat doorgaans neerkomt op één keer per maand, telkens op een dinsdag om 20.00 uur. De zittingen vinden plaats in het gemeentehuis, Heirstraat 239. 

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als het om persoonlijke aangelegenheden gaat of als de gemeenteraad, met twee derde van de aanwezige leden, hiertoe beslist. Elke burger kan zich via een verzoekschrift richten tot de OCMW-raad. U mag de openbare vergaderingen bijwonen, doch u mag niet tussenkomen.

Samenstelling

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten