Gemeenteraad

Gezien de huidige omstandigheden werd beslist de vergaderingen van de Gemeente- en OCMW-raad van dinsdag 30 juni 2020, evenals de voorafgaande commissievergaderingen, achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.

De gemeente- en OCMW-raad van dinsdag 30 juni 2020 kan u om 20.00u volgen via livestream, u klikt hiervoor op deze link. 

De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking van de gemeente en bestaat uit 33 leden. Ook de burgemeester en de schepenen maken deel uit van de gemeenteraad. Elke zes jaar wordt een gemeenteraad volledig vernieuwd. De leden worden rechtstreeks verkozen door de gemeenteraadskiezers.

De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als noodzakelijk, maar moet wel minstens tien keer per jaar vergaderen, wat doorgaans neerkomt op één keer per maand, telkens op een dinsdag om 20.00 uur. De zittingen vinden plaats in het gemeentehuis, Heirstraat 239. 

De voorzitter van de gemeenteraad is bevoegd voor het bijeenroepen van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. In tegenstelling tot vroeger is de burgemeester niet meer van rechtswege de voorzitter van de gemeenteraad. De voorzitter wordt verkozen op de installatievergadering bij geheime stemming.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als het om persoonlijke aangelegenheden gaat of als de gemeenteraad, met twee derde van de aanwezige leden, hiertoe beslist. Elke burger kan zich via een verzoekschrift richten tot de gemeenteraad. U mag de openbare vergaderingen bijwonen, doch u mag niet tussenkomen. Alle punten op de dagorde van de gemeenteraad worden de week vóór de gemeenteraadszitting besproken tijdens raadscommissies.

Samenstelling

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten