Gemeenteraad

Naar de livestream van de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking van de gemeente en bestaat uit 33 leden. Ook de burgemeester en de schepenen maken deel uit van de gemeenteraad. Elke zes jaar wordt een gemeenteraad volledig vernieuwd. De leden worden rechtstreeks verkozen door de gemeenteraadskiezers.

De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als noodzakelijk, maar moet wel minstens tien keer per jaar vergaderen, wat doorgaans neerkomt op één keer per maand, telkens op een dinsdag om 20.00 uur. De zittingen vinden plaats in het gemeentehuis, Heirstraat 239. 

De voorzitter van de gemeenteraad is bevoegd voor het bijeenroepen van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. In tegenstelling tot vroeger is de burgemeester niet meer van rechtswege de voorzitter van de gemeenteraad. De voorzitter wordt verkozen op de installatievergadering bij geheime stemming.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als het om persoonlijke aangelegenheden gaat of als de gemeenteraad, met twee derde van de aanwezige leden, hiertoe beslist. Elke burger kan zich via een verzoekschrift richten tot de gemeenteraad. U mag de openbare vergaderingen bijwonen, doch u mag niet tussenkomen. Alle punten op de dagorde van de gemeenteraad worden de week vóór de gemeenteraadszitting besproken tijdens raadscommissies.

Foto gemeenteraad dd. 17 januari 2023
Staan niet op de foto: schepen Mustafa Uzun, raadslid Serdar Karali, raadslid Alice Deckers

Samenstelling