Horecavergunning

Om in Maasmechelen een horecazaak uit te baten dient u over een horecavergunning te beschikken. Op deze verplichting wordt streng toegezien. Zorg dus dat u over deze horecavergunning beschikt vooraleer uw zaak opengaat!

Een horecavergunning verleent de exploitant het recht een horecazaak uit te baten.

Horecazaken zijn drank– en eetgelegenheden in lokalen of ruimten in privé- of openbare gebouwen, permanent ingericht om te worden gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk dranken en/of maaltijden van welke aard ook worden verstrekt voor gebruik ter plaatse.

Zonder limitatief te zijn wordt hieronder verstaan: alle cafés, danszalen, herbergen, privé-clubs, thee- en koffiehuizen, shishabars, kantines, restaurants, snackbars, frituren, concertzalen, discotheken, sportcomplexen, bioscopen en over het algemeen alle drankgelegenheden, met inbegrip van die welke in openlucht gelegen zijn, die al dan niet tegen betaling of op vertoon van een lidkaart voor publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang tot bepaalde categorieën van personen beperkt.

Voorwaarden

Een horecavergunning wordt enkel verleend na een administratief onderzoek dat volgende onderdelen omvat:

  • brandveiligheidsonderzoek
  • onderzoek naar de naleving van de hygiënische vereisten
  • (indien van toepassing) een moraliteitsonderzoek, zijnde een onderzoek inzake de zedelijkheid voor het exploiteren van een drankgelegenheid overeenkomstig de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953 en de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank
  • (indien van toepassing) een onderzoek naar de naleving van de bepalingen van VLAREM I en VLAREM II.

Procedure

De schriftelijke aanvraag voor een horecavergunning dient per mail, per post of persoonlijk te worden overgemaakt aan de gemeente Maasmechelen, Heirstraat 239, ter attentie van de dienst economie.

Hiertoe moet u gebruik maken van het aanvraagformulier.

Bedrag

Gratis

Afhandeling

De dienst economie verzoekt alle betrokken diensten de nodige adviezen uit te brengen zodra uw aanvraag volledig werd ingediend. De diensten brengen in beginsel binnen de 30 dagen hun advies uit. De burgemeester neemt de uiteindelijke beslissing omtrent de horecavergunning.

Uitzonderingen

Horecazaken die onder de reglementering van het logiesdecreet vallen.
Wordt er echter een afzonderlijk horecagedeelte uitgebaat waar niet–verblijfsgasten kunnen eten en/of drinken, dan is dit gedeelte onderworpen aan het politiereglement betreffende de horecazaken en horecavergunning.

Wat meebrengen

Ingevuld aanvraagformulier en desgevallend, alle gevraagde documenten vermeld in het aanvraagformulier.

Bent u niet-inwoner van Maasmechelen en gaat u gegiste en/of sterke dranken verkopen? Dan dient u een moraliteitsattest op te vragen bij het gemeentebestuur van uw woonplaats.

Meer info

Johan Smeets
Yvette Wasiak
dienst socio-economische ontwikkeling