Horecavergunning

START HIER UW AANVRAAG

Volgende documenten heeft u (waarschijnlijk) nodig:

 • Identiteitskaart
 • Ondernemingsnummer
 • Keuring elektriciteitsinstallatie
 • Keuring gasinstallatie
 • Keuring noodverlichting
 • Onderhoudsattest verwarmingsketel
 • Nazicht brandblussers
 • Verzekering Objectieve aansprakelijkheid Brand en Ontploffing

In Maasmechelen mag u enkel een horecazaak uitbaten indien u beschikt over een horecavergunning.

Wat wordt beschouwd als een horecazaak?

Drank– en eetgelegenheden in lokalen of ruimten in privé- of openbare gebouwen, permanent ingericht om te worden gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk dranken en/of maaltijden van welke aard ook worden verstrekt voor gebruik ter plaatse.

Zonder limitatief te zijn wordt hieronder verstaan: alle cafés, danszalen, herbergen, privé-clubs, thee- en koffiehuizen, shishabars, kantines, restaurants, snackbars, frituren, concertzalen, discotheken, sportcomplexen, bioscopen en over het algemeen alle drankgelegenheden, met inbegrip van die welke in openlucht gelegen zijn, die al dan niet tegen betaling of op vertoon van een lidkaart voor publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang tot bepaalde categorieën van personen beperkt.

Voorwaarden

Een horecavergunning wordt enkel verleend na een administratief onderzoek dat volgende onderdelen omvat:

 • brandveiligheidsonderzoek
 • onderzoek naar de naleving van de hygiënische vereisten
 • (indien van toepassing) een moraliteitsonderzoek, zijnde een onderzoek inzake de zedelijkheid voor het exploiteren van een drankgelegenheid overeenkomstig de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953 en de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank
 • (indien van toepassing), een onderzoek inzake de naleving van de rookwetgeving, zoals omschreven in de Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook en het Koninklijk Besluit van 28 januari 2010 betreffende de vaststelling van de voorwaarden van het rookverbodsteken en van de installatie van een ventilatiesysteem.

  Het administratief onderzoek kan voorts andere onderdelen omvatten die de betrokken diensten nuttig achten of waartoe de burgemeester opdracht geeft, in het bijzonder deze voor wat betreft het vrijwaren van de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid.

Procedure

De dienst economie verzoekt alle betrokken diensten de nodige adviezen uit te brengen zodra uw aanvraag volledig werd ingediend. De diensten brengen in beginsel binnen de 30 dagen hun advies uit. De burgemeester neemt de uiteindelijke beslissing omtrent de horecavergunning.

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Horecazaken die onder de reglementering van het logiesdecreet vallen.
Wordt er echter een afzonderlijk horecagedeelte uitgebaat waar niet–verblijfsgasten kunnen eten en/of drinken, dan is dit gedeelte onderworpen aan het politiereglement betreffende de horecazaken en horecavergunning.

Meer info

Johan Smeets
dienst socio-economische ontwikkeling

START HIER UW AANVRAAG

Volgende documenten heeft u (waarschijnlijk) nodig:

 • Identiteitskaart
 • Ondernemingsnummer
 • Keuring elektriciteitsinstallatie
 • Keuring gasinstallatie
 • Keuring noodverlichting
 • Onderhoudsattest verwarmingsketel
 • Nazicht brandblussers
 • Verzekering Objectieve aansprakelijkheid Brand en Ontploffing