Invordering van de belastingen

De aanvullende belastingen worden samen met de hoofdsom geïnd door de publiekrechterlijke persoon (bv. Federale overheidsdienst financiën, of een ander bestuur) die instaat voor de invordering van de hoofdbelasting.

De specifieke gemeentebelastingen worden ingevorderd door middel van een kohier, dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.

De belastingplichtige heeft vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet twee maanden de tijd om te betalen.

In een aantal gevallen worden bepaalde belastingen contant geïnd. In dat geval ontvangt de belastingplichtige een betalingsuitnodiging en/of een kwitantie. Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.