Invordering van de belastingen

De aanvullende belastingen worden samen met de hoofdsom geïnd door de publiekrechterlijke persoon (bv. Federale overheidsdienst financiën, of een ander bestuur) die instaat voor de invordering van de hoofdbelasting.

De specifieke gemeentebelastingen worden ingevorderd door middel van een kohier, dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.

De belastingplichtige heeft vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet twee maanden de tijd om te betalen.

In een aantal gevallen worden bepaalde belastingen contant geïnd. In dat geval ontvangt de belastingplichtige een betalingsuitnodiging en/of een kwitantie. Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten