Mantelzorgtoelage

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kan u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voor wie?

De mantelzorger

  • is een familielid, een vriend, een kennis of een buur van de zorgbehoevende
  • biedt langdurig en onbezoldigd extra thuiszorg aan.

De zorgbehoevende:

  • woont thuis (zelfstandig of inwonend)
  • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken, ...

Voorwaarden

De voornaamste voorwaarden om de mantelzorgtoelage te kunnen aanvragen zijn:

  • De mantelzorger staat effectief in voor de thuisverzorging van de zorgbehoevende.
  • De zorgbehoevende is minstens 55 jaar oud op het ogenblik van de aanvraag.
  • Zowel mantelzorger als zorgbehoevende zijn minstens 3 maanden voor de aanvraag ingeschreven in de gemeente Maasmechelen en wonen er ook daadwerkelijk.
  • De zorgbehoevende beschikt over

- een algemeen attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken waaruit een vermindering van zelfredzaamheid blijkt van ten minste 17 punten (categorie 5)

- een bewijs van goedkeuring van de 'forfaitaire toelage voor palliatieve thuiszorg' van het ziekenfonds.


Uitgebreide informatie over de voorwaarden vindt u in het reglement.

Procedure

De mantelzorger vraagt de premie aan.

Bedrag

De mantelzorgtoelage bedraagt € 40,00 per maand. Wanneer op hetzelfde adres meer dan één zorgbehoevende wonen, bedraagt de mantelzorgtoelage vanaf de tweede zorgbehoevende € 20,00 per maand. 

Meer info

Jana Vankan, sociaal verpleegkundige

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten