Standplaats markt (abonnementhouder)

Wanneer u een standplaats per abonnement op de zaterdagmarkt in Eisden–Dorp wordt toegewezen, betekent dit dat u wekelijks deze standplaats kan innemen zonder dat u nog formaliteiten moet vervullen.

Voorwaarden

U dient een geldige en volledige digitale kandidatuur in die minstens volgende gegevens moet bevatten:

 • Naam en voornaam en volledig adres
 • In voorkomend geval, de benaming waaronder handel wordt gedreven
 • Juist aantal strekkende meters
 • De soort producten en/of diensten die te koop worden aangeboden
 • Het ondernemingsnummer
 • Kopie verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s welke de uitoefening van ambulante activiteiten dekken
 • In voorkomend geval, attest van keuring van de elektriciteitsinstallatie
 • In voorkomend geval, attest van keuring van de gasinstallatie
 • In voorkomend geval, ingeval van seizoensgebonden activiteiten, de periode van activiteit.

Procedure

Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst bijgehouden in een register.

Op het einde van ieder kalenderjaar, in de maand december, zullen de kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur dienen te bevestigen om in het register opgenomen te blijven.

Volgorde toewijzing

Met het oog op de toewijzing van standplaatsen per abonnement worden de kandidaturen in het Register van de kandidaturen geklasseerd zoals hierna bepaald en worden, rekening houdende met de gevraagde standplaats en eventuele specialisatie, de standplaatsen per abonnement eerst toegewezen aan:

A. Personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op de zaterdagmarkt Eisden innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen;

 • Ingeval er binnen deze categorie meerdere kandidaturen zijn voor eenzelfde standplaats wordt de standplaats toegewezen aan de persoon die gedurende de periode van 5 jaar voorafgaand aan het moment van vooropzeg het meeste aantal marktdagen aanwezig was;
 • Indien meerdere personen een gelijk aantal marktdagen hebben deelgenomen in de periode van 5 jaar voorafgaand aan het moment van vooropzeg wordt de standplaats toegewezen aan de persoon die het meest aantal keren de factuur van de standgelden correct heeft betaald;
 • Dan, aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de openbare markt te Eisden – dorp had op het moment van vooropzeg;
 • Ten slotte wordt de voorrang bepaald bij loting.

B. vervolgens aan personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen

C. vervolgens aan de personen die een wijziging van hun standplaats vragen

 • Voor wat betreft de aanvragen ingediend door personen behorende tot de categorieën B of C wordt voorrang gegeven aan de persoon die het eerst een aanvraag heeft ingediend.
 • Wanneer twee of meerdere aanvragen behorende tot dezelfde categorie B of C tezelfdertijd worden ingediend wordt voorrang gegeven aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de openbare markt te Eisden–Dorp heeft. Wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting.

D. Ten slotte aan de externe kandidaten waarbij voorrang wordt gegeven aan de persoon die het eerst een aanvraag heeft ingediend. Ingeval van gelijktijdige indiening wordt de voorrang bepaald bij loting.

Wanneer een plaats vacant is, zal het schepencollege een beslissing nemen. U wordt digitaal in kennis gesteld van een eventuele beslissing van het schepencollege indien u een standplaats per abonnement wordt toegewezen.

Bedrag

De aanvraag is gratis. Standgelden zijn verschuldigd vanaf het ogenblik dat u een standplaats per abonnement wordt toegewezen.

Uitzonderingen

Voor losse standplaatsen wordt gewerkt met een systeem van loting of voorafgaande reservering.

Meer info

Caro Dexters, socio-economische ontwikkeling, markten en kermissen