Standplaats markt (losse deelnemer)

Wilt u een keer deelnemen aan de zaterdagmarkt in Eisden–Dorp? Dat kan! Er zijn meestal wel een aantal standplaatsen ter beschikking.

Losse standplaatsen kunnen gereserveerd worden, ten vroegste 3 maanden en ten laatste 8 dagen voorafgaand aan de dag waarop u wenst deel te nemen.

De niet–gereserveerde losse standplaatsen worden op de marktdag verloot.
Let op, er vindt geen loting plaats als alle plaatsen al gereserveerd zijn.

U kan pas plaatsen reserveren of deelnemen aan de loting als u zich vooraf kandidaat hebt gesteld. De betaling gebeurt met op voorhand aangekochte marktbonnen of ter plaatse via bancontact bij de bevoegde marktleiding.

Voorwaarden

U dient een geldige en volledige digitale kandidatuur in die minstens volgende gegevens moet bevatten:

 • Naam en voornaam en volledig adres
 • In voorkomend geval, de benaming waaronder handel wordt gedreven
 • Juist aantal strekkende meters
 • De soort producten en/of diensten die te koop worden aangeboden
 • Kopie van de machtiging werkgever
 • Kopie van het identiteitsbewijs van de houder van de machtiging werkgever of, voor de niet–ingezeten en de buitenlandse onderdanen, een identiteitsbewijs dat dat vervangt
 • Het ondernemingsnummer
 • Kopie verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s welke de uitoefening van ambulante activiteiten dekken
 • In voorkomend geval, attest van keuring van de elektriciteitsinstallatie
 • In voorkomend geval, attest van keuring van de gasinstallatie
 • In voorkomend geval, ingeval van seizoensgebonden activiteiten, de periode van activiteit.

Procedure

Zodra is vastgesteld dat u een volledige aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een mail. Daarna kan u plaatsen reserveren, dan wel zich aanmelden voor de loting van de losse standplaatsen.

Bedrag

De aanvraag is gratis. Standgelden zijn verschuldigd vanaf het ogenblik dat u een standplaats inneemt. De betaling gebeurt met marktbonnen of ter plaatse via bancontact bij de bevoegde marktleiding.

Meer info

Caro Dexters, socio-economische ontwikkeling, markten en kermissen