Tijdelijke constructies (bv. werfkeet)

Tijdelijke handelingen en constructies zijn vergunningsplichtig.

Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die hiervoor in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. 

Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren. 

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder bepaalde voorwaarden (zie hieronder) kunnen sommige tijdelijke handelingen en constructies vrijgesteld zijn van vergunning.

Hierbij moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

 • Het betreft
  • tijdelijke handelingen nodig voor de uitvoering van vergunde, gemelde of van vergunning vrijgestelde werken, voor zover deze plaatsvinden op openbaar domein, op het goed in kwestie of binnen de werkstrook afgebakend in de vergunning (zoals bijvoorbeeld: een werfkeet of werfkraan voor de aannemer, de stapeling van de uitgegraven grond, de opslag van bouwmateriaal, ...)
  • tijdelijke constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, indien ze 
   • niet langer dan vier keer dertig dagen per kalenderjaar blijven staan. Op de eerste dag van de plaatsing van de constructie begint de periode van dertig dagen te lopen, ongeacht of de constructie de volle dertig dagen geplaatst blijft. De periodes van dertig dagen kunnen aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet 
   • niet geplaatst worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied, zoals natuurgebied
   • niet ingaan tegen de algemene bestemming van het gebied
   • niet gepaard gaan met een ontbossing, een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen, een aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen
  • een tijdelijke wijziging van de hoofdfunctie van een gebouw, als de tijdelijke functiewijziging een maximale duur van vier periodes van dertig aaneengesloten dagen per kalenderjaar niet overschrijdt. Op de eerste dag van de functiewijziging begint de periode van dertig dagen te lopen, ongeacht of de functiewijziging de volle dertig dagen gebeurt. De periodes van dertig dagen kunnen aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
  Doorloop deze checklist grondig: 
  Checklist Vrijstelling
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Melding

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Geen vrijstelling?

Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

 

Medewerking architect verplicht?

Voor werken waarvoor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen, zijn bepaalde handelingen vrijgesteld van de medewerking van een architect. 

De volledige lijst vindt u in het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect.

Hoe aanvragen?

U kunt deze handeling aanvragen via het Omgevingsloket.

Voor een vergunningsaanvraag van een eenvoudig dossier waarvoor de medewerking van een architect niet vereist is, mag u het dossier zelf samenstellen. Een aanvraagdossier moet voldoen aan een aantal minimale vereisten, deze kunt u nalezen en bekijken onder voorbeelddossiers.

Voor het indienen van de aanvraag op het omgevingsloket kunt u eventueel een beroep doen op een medewerker van de afdeling Omgeving, die u helpt met het invoeren en indienen van een Omgevingsaanvraag. U dient hiervoor [hyperlink] een afspraak (link naar contactformulier) te maken met de afdeling omgeving.

Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.