Toelating ambulante handel (rondtrekkende wijze)

Het college van burgemeester en schepenen verleent de toelating om ambulante activiteiten op rondtrekkende wijze uit te oefenen. Bedoeld wordt: activiteiten die geen tijdelijke vaste standplaats vereisen voor de verkoop, te-koop-aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en bijkomstig de diensten die op deze producten betrekking hebben.

Voorwaarden

U dient een geldige en volledige digitale kandidatuur in die minstens volgende gegevens moet bevatten:

  • Naam en voornaam en volledig adres
  • In voorkomend geval, de benaming waaronder handel wordt gedreven
  • Juist aantal strekkende meters
  • De soort producten en/of diensten die te koop worden aangeboden
  • Het ondernemingsnummer
  • Kopie verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s welke de uitoefening van ambulante activiteiten dekken
  • In voorkomend geval, attest van keuring van de elektriciteitsinstallatie
  • In voorkomend geval, attest van keuring van de gasinstallatie
  • In voorkomend geval, ingeval van seizoensgebonden activiteiten, de periode van activiteit.

Procedure

Het schepencollege beslist omtrent het toekennen van een toelating. U wordt digitaal in kennis gesteld van de beslissing van het schepencollege.

Bedrag

De aanvraag is gratis. Standgelden zijn verschuldigd.

Meer info

Caro Dexters, socio-economische ontwikkeling, markten en kermissen