Toelating ambulante handel (rondtrekkende wijze)

Het college van burgemeester en schepenen verleent de toelating om ambulante activiteiten op rondtrekkende wijze uit te oefenen. Bedoeld wordt: activiteiten die geen tijdelijke vaste standplaats vereisen voor de verkoop, te-koop-aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en bijkomstig de diensten die op deze producten betrekking hebben.

Voorwaarden

U dient een geldige en volledige digitale kandidatuur in die minstens volgende gegevens moet bevatten:

 • Naam en voornaam en volledig adres
 • In voorkomend geval, de benaming waaronder handel wordt gedreven
 • Juist aantal strekkende meters
 • De soort producten en/of diensten die te koop worden aangeboden
 • Kopie van de machtiging werkgever
 • Kopie van het identiteitsbewijs van de houder van de machtiging werkgever of, voor de niet–ingezeten en de buitenlandse onderdanen, een identiteitsbewijs dat dat vervangt,
 • Het ondernemingsnummer
 • Kopie verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s welke de uitoefening van ambulante activiteiten dekken
 • In voorkomend geval, attest van keuring van de elektriciteitsinstallatie
 • In voorkomend geval, attest van keuring van de gasinstallatie
 • In voorkomend geval, ingeval van seizoensgebonden activiteiten, de periode van activiteit.

Procedure

Het schepencollege beslist omtrent het toekennen van een toelating. U wordt digitaal in kennis gesteld van de beslissing van het schepencollege.

Bedrag

De aanvraag is gratis. Standgelden zijn verschuldigd.

Meer info

Caro Dexters, socio-economische ontwikkeling, markten en kermissen