Veelgestelde vragen omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen

Een overzicht van de meest voorkomende vragen die betrekking hebben op een omgevingsvergunning en de omgevingsvergunningsaanvraag.

Heb ik een omgevingsvergunning nodig? Zijn mijn werken meldingsplichtig of vrijgesteld?

De Vlaamse wetgeving bepaalt wanneer uw plannen vergunningsplichtig, meldingsplichtig of vrijgesteld zijn. Kijk hiervoor op www.omgevingsloketvlaanderen.be

In de gemeente Maasmechelen is er geen melding mogelijk en zijn al deze werken vergunningsplichtig.

Hebt u vragen hierover? De dienst Stedenbouw helpt u op weg op basis van uw plannen.

Welke vergunning heb ik nodig?

Stedenbouw

Als u bepaalde werken gaat uitvoeren zoals bouwen, verbouwen, slopen, bomen vellen, … is de algemene regel dat u een vergunning aanvraagt.

Milieu

Als u in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).

Stedenbouw en milieu

Via het doorlopen van één enkele vergunningsprocedure kan een project een vergunning krijgen voor zowel het bouwen als exploiteren. De integrale beoordeling voorkomt onduidelijkheden bij de uitvoering. De wetgeving verplicht tot het samen indienen van onlosmakelijk verbonden activiteiten.

Vegetatiewijziging

In bepaalde zones moet voor een aantal activiteiten die de natuur kunnen schaden of wijzigen een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging worden aangevraagd.

Kleinhandel

Als u een kleinhandelszaak wilt openen, met andere woorden een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek, dan hebt u daarvoor een speciale omgevingsvergunning nodig, de kleinhandelsvergunning.

Hoe dien ik een dossier in voor een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning aanvragen kan op twee manieren:

 • Digitaal: Alle vergunningen verlopen via één digitaal loket: Omgevingsloket Vlaanderen. De aanvrager wordt via het Omgevingsloket op de hoogte gehouden van alle stappen en beslissingen.
 • Papier: Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een dossier nog op papier worden ingediend. Let wel dat er een extra administratieve kost van 327 euro aan verbonden is, bovenop de dossierkosten. De dienst omgeving is verplicht dit dossier te digitaliseren en op te laden in het omgevingsloket.

Hoe een bezwaar indienen tijdens een openbaar onderzoek?

Gedurende de 30 dagen van het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaar indienen in het omgevingsloket. U kan uw bezwaar eventueel schriftelijk bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen.

Hoe gebeurt de aankondiging van een openbaar onderzoek?

Via de ‘bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning’ (gele affiche).

De gegevens voor de affiche worden opgeladen in het omgevingsloket. Het Lokaal bestuur Maasmechelen verzendt de affiche per post naar de aanvrager (aanvrager-vertegenwoordiger als er meerdere aanvragers zijn).

De aanvrager dient de volgende zaken in orde te brengen:

 • Hang de gele affiche ten laatste 1 dag voor de start van het openbaar onderzoek uit. De manier waarop dit moet gebeuren wordt uitgelegd in een brief die bij de affiche zit.
 • De dag van de aanplakking, dient de aanvrager dit te melden in het Omgevingsloket. Dit is belangrijk om procedurefouten te vermijden.

Hoe lang blijft mijn omgevingsvergunning geldig?

Let op, het gaat hier over een stedenbouwkundige handeling. Er is een verschil mogelijk met een milieuaanvraag of een verkavelingsaanvraag.

 • U kan met de werken starten tot 2 jaar nadat u een omgevingsvergunning hebt gekregen. In geval van overmacht kan de termijn om de werken te starten met 2 jaar worden verlengd.
 • Het gebouw moet uiterlijk 5 jaar na aflevering van de vergunning winddicht zijn.
 • U mag de werken niet meer dan 3 jaar onderbreken.

Hoe moeten mijn plannen en foto's worden opgemaakt om ze correct in het Omgevingsloket te kunnen opladen?

De dossierstukken moeten voldoen aan de technische richtlijnen opgelegd door de Vlaamse Overheid. Deze richtlijnen vindt u terug in de normenboeken

Hoe verloopt de procedure snelinvoer?

Aanvragen zonder de medewerking van een architect kunnen onder bepaalde voorwaarden ingediend worden via de snelinvoer. Het gaat meestal over kleine werken aan en rond een gebouw zoals gevelwijzigingen, aanleg van een terras, plaatsen van een veranda, … 

De dossierstukken moeten voldoen aan de technische richtlijnen opgelegd door de Vlaamse Overheid. Deze richtlijnen vindt u terug in de normenboeken.

Wanneer u meerdere handelingen tegelijk wilt aanvragen, is dit altijd via een omgevingsvergunning en niet via de snelinvoer.

Is de medewerking van een architect verplicht?

Voor werken waarvoor een omgevingsvergunning of melding voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook medewerking van een architect verplicht.

Op voorwaarde dat er geen constructieve wijzigingen gebeuren en dat de stabiliteit van het gebouw niet wijzigt, zijn sommige ingrepen vrijgesteld van de medewerking van een architect. De opsomming van deze ingrepen vindt u hier

Waar kan ik een openbaar onderzoek inkijken?

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan iedereen basisgegevens raadplegen in het omgevingsloket.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan iedereen het volledige dossier inkijken bij de dienst Stedenbouw, enkel na afspraak.

Hoe lang duurt de procedure voor de aanvraag van een omgevingsvergunning?

Wanneer u een dossier hebt ingediend, wilt u natuurlijk zo snel mogelijk een resultaat zien. Afhankelijk van de aard van uw dossier beslist de overheid welke van de twee onderstaande procedures gevolgd moet worden: de gewone procedure of de vereenvoudigde procedure.

Gewone procedure

Termijn: tussen 105 – 180 dagen, na de volledig- en ontvankelijkverklaring

 1. De aanvrager krijgt via het omgevingsloket een verklaring van volledig- en ontvankelijkheid of onvolledig- en onontvankelijkheid.
  • Bij volledigheid: het dossier loopt verder.
  • Bij onvolledigheid: het dossier stopt. Kopieer uw dossier in dit geval in het loket en maak een nieuwe aanvraag aan. Voeg de ontbrekende stukken toe.
 2. Er worden adviezen gevraagd aan diverse bevoegde instanties (bv. brandweer, ...). De aanvrager krijgt hiervan korte berichten via het Omgevingsloket en kan de stand van zaken zo vlot opvolgen.
 3. Het openbaar onderzoek (gele affiche in het straatbeeld en online op www.maasmechelen.be) loopt samen met het opvragen van de adviezen: duur 30 dagen.

Vereenvoudigde procedure

Termijn: eindbeslissing wordt genomen binnen de 60 dagen na volledig- en ontvankelijkverklaring.

1. De aanvrager krijgt na 30 dagen een volledigheids- of onvolledigheidsbewijs toegestuurd.

 • bij volledigheid: het dossier loopt verder
 • bij onvolledigheid: het dossier stopt. Kopieer in dit geval uw dossier in het loket en maak een nieuwe aanvraag aan. Voeg hieraan de ontbrekende stukken toe.

2. Er worden adviezen gevraagd aan diverse bevoegde instanties (bv. brandweer, ...). De aanvrager krijgt hiervan korte berichten via het Omgevingsloket en kan de stand van zaken zo vlot opvolgen.
3. Geen openbaar onderzoek.

Wat is de snelinvoer?

'Kleine werken op en rond een gebouw' kan u aanvragen via de snelinvoer, dit is een afgeslankte versie van het Omgevingsloket.

De snelinvoer kan u niet gebruiken voor werken:

 • die de functie wijzigen
 • die het aantal woongelegenheden wijzigen
 • die constructieve wijzigingen bevatten (d.w.z. ingrepen met impact op de stabiliteit)

Hiervoor gebruikt u het Omgevingsloket.

Een aanvraag in de snelinvoer kan maar één handeling bevatten (bv. aanleg van een terras), terwijl een aanvraag in het Omgevingsloket meerdere handelingen kan bevatten (bv. verbouwen van een woning én het slopen van een garage).

Wat mag ik verwachten na het indienen van een bezwaarschrift?

 • U krijgt geen ontvangstmelding of antwoord op uw bezwaar.
 • Alle bezwaren worden behouden in het dossier. Uw bezwaar wordt tijdens de beoordeling van het dossier bekeken. Wanneer het relevant is voor de beoordeling naar het resultaat, wordt dit mee opgenomen in de besluitvorming.

Welke procedures zijn er in de omgevingsvergunning?

Vrijstelling

Bepaalde stedenbouwkundige handelingen zijn vrijgesteld van vergunningsplicht.
Deze vindt u terug in het vrijstellingsbesluit voor stedenbouwkundige handelingen.
Kijk ook de stedenbouwkundige verordening na want in sommige gevallen legt het Lokaal bestuur strengere voorschriften op dan de algemene regels die op Vlaams niveau gelden.

Melding

Bij een melding is het aanvragen van een vergunning niet nodig. U volgt dan de procedure voor melding.

In Maasmechelen is er geen melding mogelijk en zijn al deze werken vergunningsplichtig.

Omgevingsvergunning

Waarvoor moet deze omgevingsvergunning dienen?

 • Stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning of bouwvergunning) : bv. bouwen, verbouwen, slopen, graven, bomen vellen,...
 • Exploitatie van een ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA, vroegere milieuvergunning). opslaan van gevaarlijke stoffen (giftig, brandbaar, explosief) of produceren van mogelijke geluidshinder. Bijstellen van bijzondere voorwaarden in een vergunning voor exploitatie van een IIOA.
 • Kleinhandelsactiviteiten (vroegere sociaal-economische machtiging of vergunning) bv. kleinhandel, netto handelsoppervlakte van de zaak is meer dan 400 m².
 • Verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning) splitsen van een grond in minstens twee onbebouwde loten, om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond. 
 • Of het bijstellen van de voorschriften of het plan van een bestaande verkaveling (op perceelsniveau) of afstand doen van de verkavelingsvergunning.
 • Vegetatiewijziging (vroegere natuurvergunning): verwijderen van vegetatie, wijzigen van het reliëf, ... in gebieden.

MAASMECHELEN VLAMT VOOR DE WARMSTE WEEK

sluiten