Wijziging standplaats markt (abonnementhouder)

Als marktkramer-abonnementhouder kunt u een aanvraag indienen om een andere standplaats te bekomen op de markt in Eisden.

Voorwaarden

U bent abonnementhouder–marktkramer van de markt in Eisden-Dorp.

Procedure

U moet een digitale kandidatuur indienen.

Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst bijgehouden in een register.

Volgorde toewijzing

Met het oog op de toewijzing van standplaatsen per abonnement worden de kandidaturen in het Register van de kandidaturen geklasseerd zoals hierna bepaald en worden, rekening houdende met de gevraagde standplaats en eventuele specialisatie, de standplaatsen per abonnement eerst toegewezen aan:

A. Personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op de zaterdagmarkt Eisden innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen;

  • Ingeval er binnen deze categorie meerdere kandidaturen zijn voor eenzelfde standplaats wordt de standplaats toegewezen aan de persoon die gedurende de periode van 5 jaar voorafgaand aan het moment van vooropzeg het meeste aantal marktdagen aanwezig was;
  • Indien meerdere personen een gelijk aantal marktdagen hebben deelgenomen in de periode van 5 jaar voorafgaand aan het moment van vooropzeg wordt de standplaats toegewezen aan de persoon die het meest aantal keren de factuur van de standgelden correct heeft betaald;
  • Dan, aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de openbare markt te Eisden – dorp had op het moment van vooropzeg;
  • Ten slotte wordt de voorrang bepaald bij loting.

B. vervolgens aan personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen

C. vervolgens aan de personen die een wijziging van hun standplaats vragen

  • Voor wat betreft de aanvragen ingediend door personen behorende tot de categorieën B of C wordt voorrang gegeven aan de persoon die het eerst een aanvraag heeft ingediend.
  • Wanneer twee of meerdere aanvragen behorende tot dezelfde categorie B of C tezelfdertijd worden ingediend wordt voorrang gegeven aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de openbare markt te Eisden – dorp heeft. Wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting.

D. Ten slotte aan de externe kandidaten waarbij voorrang wordt gegeven aan de persoon die het eerst een aanvraag heeft ingediend. Ingeval van gelijktijdige indiening wordt de voorrang bepaald bij loting.

Het schepencollege neemt een beslissing omtrent uw aanvraag. Deze beslissing wordt u digitaal meegedeeld.

Bedrag

De aanvraag is gratis. Standgelden zijn verschuldigd.

Meer info

Caro Dexters, socio-economische ontwikkeling, markten en kermissen