Algemene gemeentebelasting op de bedrijven – aanslagjaren 2022-2025

Als ondernemer, zelfstandige of vrije beroeper betaalt u een belasting aan de gemeente Maasmechelen voor elke vestiging die u ter beschikking hebt op 1 januari van het aanslagjaar. De algemene gemeentebelasting op de bedrijven heeft tot doel om alle bedrijven op het grondgebied van de gemeente te laten bijdragen.

Wat?

Aangifte

Tarief

Vrijstellingen

Verminderingen

Geen activiteiten?

Hoe betalen?

Bezwaar

FAQ - Veelgestelde vragen

Wat?

De algemene gemeentebelasting op de bedrijven is van toepassing op de bedrijven die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente Maasmechelen één of meerdere vestigingen gebruiken of tot gebruik voorbehouden.

De belasting wordt bepaald op basis van de oppervlakte van de vestiging.
De totale oppervlakte omvat alle ruimten die ter beschikking zijn van de onderneming, de zelfstandige activiteit of het vrij beroep. Dus alle bebouwde en onbebouwde oppervlakte, ook alle verdiepingen tellen mee.

Deze bebouwde oppervlakte omvat o.m. volgende ruimten, waar deze zich ook bevinden:

 • kantoren
 • verkoopruimten
 • lokalen voor dienstverlening of zorgverstrekking
 • productieafdelingen
 • berg- en opslagplaatsen
 • parking
 • verbruiksruimten

Deze opsomming is niet limitatief.

In de onbebouwde belastbare oppervlakten zijn begrepen:

 • weilanden
 • openluchtteelten
 • woeste gronden behorend tot de bedrijfsvestiging
 • braakliggende delen van industriegronden
 • beboste terreinen behorende tot de bedrijfsvestiging
 • niet-opgelegde groene zones of opgelegde groene zones in het kader van een vergunningsbesluit
 • sportterreinen en plantsoenen
 • improductieve gedeelten
 • parkings.

Deze opsomming is niet limitatief.

Aangifte

U ontvangt van de gemeente Maasmechelen een aangifteformulier waarbij u per vestiging op het grondgebied van de gemeente Maasmechelen de beschikbare oppervlakte aangeeft.

Indien u geen aangifteformulier hebt ontvangen, kan u dit afhalen of aanvragen bij het gemeentebestuur of hier downloaden.

Elke vestiging, en dus ook elke maatschappelijke zetel, wordt verondersteld over een minimale oppervlakte te beschikken. Dit geldt eveneens voor activiteiten die op verplaatsing (bij de klant) worden uitgevoerd.

Een aangifte van 0 m² wordt dan ook gelijkgesteld met een oppervlakte van 1 m².

Als u geen correcte aangifte doet binnen de vooropgestelde termijn kan de belasting worden vastgesteld met verhoging. Via een controle kan de gemeente nagaan of de aangifte correct gebeurde.

Tarief

De totale belasting bestaat uit de som van de toepasselijke belastingen:

1. Voor vestigingen met een totale bebouwde oppervlakte:

van 0 m² tot 100 m² 75 EUR
van 100 m² tot 250 m² 150 EUR
van 250 m² tot 500 m² 300 EUR
van 500 m² tot 1000 m² 500 EUR
van 1000 m² tot 2500 m² 1.000 EUR
van 2500 m² tot 5000 m² 2.000 EUR
van 5000 m² tot 7500 m² 5.000 EUR
van 7500 m² tot 10000 m² 7.500 EUR
van 10000 m² tot 15000 m² 10.000 EUR
van 15000 m² tot 20000 m² 15.000 EUR
van 20000 m² tot 30000 m² 18.000 EUR
van 30000 m² tot 40000 m² 24.000 EUR
van 40000 m² tot 50000 m² 30.000 EUR
vanaf 50000 m² 35.000 EUR 

Een gedeelte van een vierkante meter wordt als een eenheid beschouwd. 

2. Voor vestigingen met een totale onbebouwde oppervlakte:

van 0 m² tot 100 m² 25 EUR
van 100 m² tot 500 m² 100 EUR
van 500 m² tot 1000 m² 300 EUR
van 1000 m² tot 5000 m² 500 EUR
van 5000 m² tot 10000 m² 1.000 EUR
van 10000 m² tot 15000 m² 1.500 EUR
vanaf 15000 m² 2.500 EUR

Een gedeelte van een vierkante meter wordt als een eenheid beschouwd. 

3. Voor de agrarische bedrijven en openluchtrecreatieve bedrijven bedraagt de belasting per vestiging:

met een oppervlakte tot 20.000 m² (2 ha) 150 EUR
met een oppervlakte vanaf 20.000 m² (2ha) 150 EUR, te verhogen met 5 EUR per bijkomende ha of gedeelte van ha

Een gedeelte van een vierkante meter wordt als een eenheid beschouwd. 

4. Er wordt een bijkomende belasting geheven die wordt berekend op de bebouwde oppervlaktebelasting in functie van de graad van hinderlijkheid conform de categorieën van de VLAREM-wetgeving. Deze belasting bedraagt:

 • 50% voor een bedrijfsvestiging van klasse 2
 • 100% voor een bedrijfsvestiging van klasse 1

Indien een onderneming activiteiten ontplooit met een verschillende graad zal de hoogste graad van toepassing zijn voor de volledige onderneming.

Vrijstellingen

 • De belasting is niet verschuldigd door de rechtspersonen bedoeld in de artikelen 180, 181 en 182 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, evenals de verenigingen van mede-eigenaars van appartementsgebouwen, ook al hebben ze een ondernemingsnummer.
 • De natuurlijke personen en de rechtspersonen die op 1 januari van het aanslagjaar onder de toepassing vallen van de belastingverordening op de verblijfsbelasting en/of de kampeerterreinen en kampeerverblijfparken en/of de shishabars en/of zand- en/of kiezelgroeven en/of verdeelapparaten van brandstoffen, die voor hetzelfde aanslagjaar van kracht is/zijn.
 • Een nieuwe vestiging wordt gedurende de eerste 3 aanslagjaren vanaf het aanslagjaar volgend op de eerste dag na de eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen vrijgesteld van de belasting.

Van deze vrijstelling kan niet genoten worden :

 • door bedrijven, die zich binnen het grondgebied van de gemeente verplaatsen
 • wanneer een bedrijf opgericht wordt door wijziging, samenvoeging of splitsing juridisch of hoe dan ook, van bestaande bedrijven, op het grondgebied van de gemeente.

Verminderingen

Per vestiging op het grondgebied van de gemeente Maasmechelen: een vermindering van de algemene gemeentebelasting op bedrijven voor elke vestiging die investeert in een installatie voor het opwekken van groene stroom door zonne- of windenergie.

Verdere informatie hieromtrent is te vinden in het belastingreglement

Geen activiteiten?

Uw onderneming blijft belastbaar zolang deze niet volledig is stopgezet.
Als criterium geldt het ondernemingsnummer.
De toestand op 1 januari is bepalend voor het hele aanslagjaar.
Zolang uw ondernemingsnummer actief is (d.w.z. niet werd stopgezet), blijft u belastingplichtig. Zolang de vereffening van een vennootschap niet afgesloten is, blijft deze vennootschap belastingplichtig.

Het is niet noodzakelijk dat u of uw vennootschap inkomsten genereert of een activiteit uitoefent. Daarom zijn ook o.m. slapende vennootschappen en vennootschappen in vereffening onderworpen aan deze belasting.

Wilt u uw zaak stopzetten?
Contacteer een ondernemingsloket om uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen te schrappen. Het ondernemingsloket kan u helpen om uw zelfstandige activiteit volledig stop te zetten.

Bezorg volgende bewijsstukken aan de dienst belastingen van het lokaal bestuur Maasmechelen via belastingen@maasmechelen.be:

 • Voor rechtspersonen: een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad ‘afsluiting vereffening’. Uw onderneming blijft belastbaar tot de vereffening is afgesloten.
 • Voor natuurlijke personen met ondernemingsnummer: bewijs stopzetting onderneming van een ondernemingsloket.
 • Voor stopzetting van een vestiging: bewijs van stopzetting van uw vestiging van een ondernemingsloket of KBO. 

Hoe betalen?

Jaarlijks ontvangt u een aanslagbiljet. U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Bezwaar

Gaat u niet akkoord met een belasting van de gemeente Maasmechelen? Dan kan u na ontvangst van een aanslagbiljet een bezwaar indienen.

FAQ - Veelgestelde vragen

Kan ik een gedeeltelijke terugbetaling krijgen bij stopzetting van een bedrijf of vestiging in de loop van het jaar?

Neen. De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor de belastingplicht en de belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar.

Het feit dat in de loop van het aanslagjaar een natuurlijke persoon zijn/haar hoedanigheid van zelfstandige beëindigt, een vennootschap ophoudt te bestaan, de werkzaamheden met een geringe frequentie worden uitgevoerd, de belastbare oppervlakte vermindert en/of een belastbare vestiging wordt gesloten, heeft geen invloed op de belastingplicht en geeft geen aanleiding tot enige belastingvermindering.

Hoe wordt de belasting berekend bij vestigingen van ondernemingen die deel uitmaken van een bedrijfsverzamelgebouw (kantoorgebouwen, dokterspraktijken, vrije beroepers)?

Indien op eenzelfde onroerend goed meerdere ondernemingen een vestiging hebben, dan wordt de belasting voor elke onderneming vastgesteld op basis van de totale door die onderneming gebruikte of tot gebruik voorbehouden bebouwde en/of onbebouwde oppervlakte. De bebouwde en/of onbebouwde oppervlakte die gemeenschappelijk door meerdere ondernemingen wordt gebruikt, wordt evenredig verdeeld over het aantal ondernemingen dat er gebruik van maakt.

Op het aangifteformulier staat de totale oppervlakte van mijn gebouw, maar ik gebruik maar een gedeelte. Wat moet ik doen?

Stuur het aangifteformulier terug naar belastingen@maasmechelen.be en vermeld daarop de oppervlakte die u gebruikt. Bewijs dit eventueel met een plan, overeenkomst of foto’s. Uw situatie zal dan getoetst worden aan het belastingreglement en mogelijk zal de categorie aangepast worden.

Ik werk als zelfstandige in mijn privéwoning en heb geen aparte ruimte voor mijn beroep, moet ik dan een vestiging aangeven?

Ja. Een aparte ruimte is niet vereist om belastbaar te zijn. U bent in het kader van uw zelfstandige activiteit bereikbaar op uw privéadres en u stuurt van daaruit uw activiteit.

Ik heb mijn onderneming stopgezet in 2022, ze staat in de kruispuntbank van de ondernemingen op non-actief en ik krijg nog een aangifte. Hoe komt dit?

U bent belastingplichtig als u op 1 januari 2022 een actieve onderneming of vestiging had in Maasmechelen. Als de datum van stopzetting na deze datum valt, bent u nog belastingplichtig. In een volgend jaar bent u vrijgesteld.

Ik heb mijn onderneming stopgezet en krijg nog een aangifte. Hoe komt dit?

Mogelijk staat uw onderneming of vestigingseenheid nog actief in de Kruispuntbank van de Ondernemingen. Controleer dit via deze link. (https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=nl)

Vraag via een ondernemingsloket een stopzetting aan van de vestiging of onderneming, zelfs met terugwerkende kracht. Het attest dat u hiervan ontvangt, bezorgt u via belastingen@maasmechelen.be.

Ik ben al jaren geleden verhuisd en krijg nog een aangifte voor mijn onderneming. Hoe komt dit?

Mogelijk staat uw vestigingseenheid nog actief op uw oud adres in de Kruispuntbank van de Ondernemingen. U kan dit op een eenvoudige manier controleren via deze weblink. ((https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=nl)

Bij een verhuis wordt vaak de maatschappelijke zetel van de onderneming verplaatst maar wordt de vestigingseenheid vergeten. Vraag via een ondernemingsloket een verplaatsing of schrapping aan van de vestiging, zelfs met terugwerkende kracht. U kan het attest dat u hiervan ontvangt bezorgen via belastingen@maasmechelen.be.

Voor de vestiging van de belasting is het niet relevant of u op het betreffende adres woont. Het feit dat u er een vestigingseenheid heeft, maakt u belastbaar. Het kan perfect dat u niet op het adres woont, maar er wel een economische activiteit uitoefent. Vraag via een ondernemingsloket een verplaatsing of schrapping aan van de vestiging, zelfs met terugwerkende kracht. Bezorg het attest dat u hiervan ontvangt via belastingen@maasmechelen.be.

Vragen?

Met vragen over de algemene gemeentebelasting op de bedrijven kan u terecht via belastingen@maasmechelen.be.