Bemaling of droogzuiging 

Een bemaling of droogzuiging is het kunstmatig verlagen van het grondwaterpeil. In sommige gevallen is het nodig om het grondwater te verlagen tot beneden de bouwput om de bouwwerken in droge omstandigheden te kunnen uitvoeren. 

Het verlagen van het grondwater kan echter negatieve effecten hebben:

 • negatieve effecten voor planten in kwetsbaar gebied,
 • risico op zettingen,
 • risico op het verspreiden van een bodemverontreiniging in de omgeving,
 • een verzilting en/of verdroging van natuur- en/of landbouwgebieden. 

Voorwaarden 

Sinds 12 december 2022 gelden ook nieuwe voorwaarden voor bronbemalingen en draineringen

Boringen mogen enkel uitgevoerd worden door een erkend boorbedrijf

Lijst van erkende boorbedrijven 

Bemalingswater is kostbaar

Beperk negatieve effecten door het netto-volume te beperken:

 • door infiltratie,
 • door lozing in oppervlaktewater,
 • of door nuttig hergebruik van het bemalingswater. 

Als er een waterloop op een afstand van maximaal 200 meter van uw perceel ligt, is de lozing in de waterloop verplicht. 

Voor het optrekken van een vaste constructie in een geklasseerde waterloop is een machtiging vereist van de waterloopbeheerder.

Pas als laatste optie mag bemalingswater in de openbare riolering geloosd worden. Voor de lozing geldt een bijkomende procedure en mogelijke kosten. Hiervoor moet u een toelating vragen aan Aquafin

Melding of vergunning? 

Een bemaling (of droogzuiging) ressorteert onder de rubriek 53.2.2. van de indelingslijst van bijlage 1 van Vlarem II

 • Bedraagt het netto opgepompt debiet maximaal 30.000 m³? Dan geldt de meldingsplicht. 
 • In bosgebied, parkgebieden, groengebieden en natuurontwikkelingsgebieden geldt altijd een vergunningsplicht. 
 • Als het debiet meer dan 30.000 m³ bedraagt en de verlaging van het grondwaterpeil maximaal 4 meter bedraagt, geldt een meldingsplicht.
 • Ingeval het debiet meer dan 30.000 m³ bedraagt en de verlaging meer dan 4 meter, ?moet u over een voorafgaandelijke schriftelijke omgevingsvergunning klasse 2 beschikken. 

Zowel melding als de omgevingsaanvraag gebeuren digitaal via het omgevingsloket

Bij het dossier voegt u een bemalingsnota. 

De bemalingsnota 

Bij de melding/aanvraag moet een bemalingsnota gevoegd worden: 

 • Onderbouwing van het aangevraagde debiet en de aangevraagde maximale verlaging van het grondwaterpeil. Geef aan op welke wijze deze werden berekend. 
 • Geef aan wat er met de bemaling wordt beoogd en gedurende welke periode de bemaling wordt uitgevoerd. De onderbouwing van het gevraagde debiet en de verlaging van het grondwaterpeil bevat minstens de berekeningswijze. 
 • Geef aan welke maatregelen werden genomen om de impact van de bemaling te beperken. 
 • Bepaal het zettingsrisico. De bepaling van het zettingsrisico gebeurt op basis van de berekende invloedsstraal en de aanwezigheid van zettingsgevoelige gronden, constructies, … binnen deze invloedsstraal. Indien een zettingsrisico bestaat, moet een berekening toegevoegd worden. Elke berekening vermeldt de gebruikte formule, aannames en variabele parameters. Indien een bemalingsnota of rekennota werd opgemaakt, moet deze toegevoegd worden. 
 • Bepaal het effect van de bemaling op de gekende bodemverontreinigingen binnen de invloedstraal. 
 • Bevinden er zich binnen de invloedstraal verdrogingsgevoelige elementen? Bepaal de verwachte verlaging van het grondwaterpeil ter plaatse. 
 • Gebeurt de bemaling in (mogelijk) verzilt gebied? Bepaal het risico op verstoring van het contactvlak tussen zoet en zout grondwater. 
 • De invloed op een Europees Beschermd gebied bepaalt u door het uitvoeren van de voortoets.