Leegstand

Leegstaande woningen zijn storend in het straatbeeld en vormen vaak een overlast voor de buurt. Als een woning minstens twaalf opeenvolgende maanden niet meer in gebruik is overeenkomstig de woonfunctie spreken we van leegstand. Een woning wordt dan opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Hebt u zelf een leegstaande woning gezien?
Meld een leegstaande woning via het smartloket van Maasmechelen.

Opname en beroep

Van zodra een woning werd opgenomen in het gemeentelijk register, ontvangt de eigenaar een administratieve akte en volgt een gemeentelijke heffing.

Hebt u een administratieve akte aangaande de opname van de woning in het leegstandsregister gekregen? U kan daar binnen een termijn van 30 dagen beroep tegen aantekenen.

Dit beroep moet worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Het beroep wordt behandeld binnen 90 dagen.

Gevolgen leegstand

Belastingen
Als uw woning, kamer of gebouw werd opgenomen in het leegstandsregister en u hebt geen vrijstelling aangevraagd, bent u een heffing op leegstand verschuldigd.

Voorkooprecht
Er rust een recht van voorkoop op elke woning die is opgenomen in het leegstandsregister. Dat betekent dat bepaalde besturen (de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de sociale huisvestingsmaatschappij, de gemeente en het OCMW) het recht hebben om bij een geplande verkoop de woning aan te kopen tegen de afgesproken prijs.

Sociaal beheersrecht
Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente, het OCMW of een sociaal woonorganisatie van rechtswege een sociaal beheersrecht krijgen over de woningen die in het leegstandsregister zijn opgenomen. Zij worden hierbij in de mogelijkheid gesteld om gedurende een periode van minimum 9 jaar een woning te beheren, te verhuren of werken in uit te voeren.

Vrijstelling van heffing

Er zijn verschillende redenen die ervoor zorgen dat u een vrijstelling voor het betalen van de leegstandsheffing kan aanvragen. Deze redenen staan opgelijst in het belastingreglement.

De vrijstelling moet aangevraagd worden binnen 1 maand na het betekenen van de administratieve akte van de vaststelling van de leegstand. De daaropvolgende jaren moet de vrijstellingsaanvraag worden ingediend voor het verstrijken van de verjaardag van de opnamedatum.

U kan de vrijstelling ook aanvragen met het formulier dat u hier kan downloaden.
Dit ingevulde formulier moet aangetekend worden verstuurd naar, of door afgifte tegen ontvangstbewijs te worden bezorgd bij: Lokaal bestuur Maasmechelen, dienst huisvesting, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen.

Schrapping uit het leegstandsregister

U kan de woning laten schrappen uit het leegstandsregister als de woning gedurende een termijn van tenminste zes opeenvolgende maanden terug bewoond is.

Voor deze schrapping richt u een gemotiveerd verzoek via een beveiligde zending aan de administratie via: Lokaal bestuur Maasmechelen, dienst huisvesting, Binnenhof 4, 3630 Maasmechelen.