Subsidie aanplant kleine landschapselementen

Het lokaal bestuur betoelaagt de aanleg van kleine landschapselementen voor de inwoners om de vergroening van de tuin met streekeigen planten te stimuleren.

Aanvraagformulier subsidie kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen

 • Haag
  Lijnvormige aanplantingen van houtige, streekeigen planten, die door periodieke frequente snoei in vorm gehouden wordt
 • Heg
  Een dichte en doorlopende rij houtige streekeigen planten en struiken met een minimaal onderhoud
 • Houtkant
  Bestaat uit een doorlopende rij streekeigen boomvormende en struikvormende soorten, die met tussenpozen van minimaal 8 jaar tegen de grond gedeeltelijk of volledig wordt afgezet
 • Loofboom
  Streekeigen boom, kan solitair of in rij staan

Voorwaarden

Algemeen

 • Het perceel is gelegen op het grondgebied van Maasmechelen.
 • De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager.
 • De aanvrager is gerechtigd om de aanplantwerken uit te voeren. Is de aanvrager niet de eigenaar, dan is er een schriftelijke toestemming van de eigenaar vereist.
 • Bij aanplanting op de scheiding van 2 percelen geven beide eigenaars hun schriftelijke toestemming.
 • De werken mogen niet als voorwaarde opgenomen zijn bij de toekenning van een verkavelings-, stedenbouwkundige, natuur- of milieuvergunning of kapmachtiging tenzij het gaat om het herstel of bijplanten.
 • De aanplanting moet in overeenstemming zijn met en uitgevoerd worden conform alle bestaande wetten, reglementen en gebruiken op dergelijke aanplantingen.
 • De subsidie kan enkel aangevraagd worden voor het plantsoen: steunpalen, meststoffen, uurlonen, enz. komen niet in aanmerking.
 • Bij de aanplant moet het steeds gaan om boom- en struiksoorten die voorkomen op de goedgekeurde plantenlijsten.
 • De aanplanting dient minimaal gedurende 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats behouden te blijven. Gedurende deze periode mogen enkel normale onderhouds- en behoudswerken worden uitgevoerd. Het verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van het gesubsidieerde plantsoen is niet toegestaan.
 • Met vellen of rooien van planten wordt gelijkgesteld: schade of verminking toebrengen door onder meer ringen, ontschorsen, verschroeien, gebruik van scheikundige middelen, inkervingen en benagelen, dierenvraat (op perceel waar dieren lopen, moeten de planten afdoende beschermd zijn tegen dierenvraat).
 • De aanvrager moet zorgen voor de instandhouding van de kleine landschapselementen waarvoor een toelage wordt verkregen (o.m. vervangen van afgestorven exemplaren in het eerstvolgend plantseizoen).

Subsidievoorwaarden met betrekking tot de aanplant

Bepalingen aanplant hagen of heggen

 • Plantafstand in de rij voor een haag: minimaal 0,25 m of 4 planten per meter
 • Plantafstand in de rij voor een heg: minimaal 0,50 m of 2 planten per meter
 • Minimum formaat plantgoed: 60-80 cm

Bepalingen aanplant houtkant

 • Breedte: minstens 3 meter met een maximum van 10 meter
 • Plantdichtheid: minstens 1 plant per m²
 • Minimumformaat plantgoed: 60-80 cm

Bepalingen aanplant loofbomen: hoogstammig en geworteld plantgoed met een stamomtrek van minimum 8 tot 10 cm.

Beplantingen die voor subsidie in aanmerking komen

Procedure

De volledige aanvraag na aanplant indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dat kan per post of e-mail.

> Per post
Dienst groen en landschap
Gemeentebestuur Maasmechelen
Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

> Per e-mail naar groen@maasmechelen.be

De volledige aanvraag bestaat uit:

 • het ingevuld aanvraagformulier
 • aankoopbewijs of factuur van het plantgoed
 • kaart, plan of schets met de ligging van het perceel t.o.v. de straat, de buren, enz. en de aanduiding van de plaats van de aangeplante landschapselementen
 • schriftelijk akkoord van de eigenaar indien de aanvrager niet de eigenaar is van het terrein
 • akkoord van de buren indien de aanplant op de perceelscheiding gebeurt

Bedrag

80% van de aankoopprijs van het plantgoed incl. BTW, met een maximum van 500 euro per adres/jaar

Afhandeling

 • De aanvrager stemt in met het gebeurlijk toezicht vanwege de gemeente. In functie van de controle van de aanplant geeft de aanvrager de toezichthoudende ambtenaar te allen tijde toegang tot het terrein.
 • Het College beslist binnen een redelijke termijn of de voorgestelde aanplanting subsidieerbaar is en brengt de aanvrager hiervan op de hoogte. Het College behoudt zich het recht de subsidie te weigeren indien de aanvraag niet beantwoordt aan de geest van het reglement.