Subsidie flankerende huiswerkondersteuningsprojecten

Wat is dit?

De gemeente Maasmechelen, dienst onderwijs en educatie biedt financiële ondersteuning aan scholen, verenigingen en organisaties die laagdrempelige huiswerkondersteuning aanbieden aan kinderen/jongeren en hun gezin. Huiswerkondersteuning is geen bijles!

Het doel is kinderen van de basisschool (6-12 jaar) en van de eerste graad secundair (13-14 jaar) te ondersteunen in het verwerven van de nodige vaardigheden en attitudes om te komen tot zelfstandig werken. Ook de ouders dienen betrokken te worden in het initiatief. Door met het hele gezin te werken aan meer betrokkenheid en het versterken van schoolse vaardigheden, zullen kinderen/jongeren komen tot een hoger welbevinden en betere schoolresultaten. We streven naar gelijke onderwijskansen voor iedereen


De subsidievoorwaarden en de procedure vind je terug in het subsidiereglement onderwijsflankerende huiswerkprojecten.
Alle documenten vind je onderaan in bijlage.

Wat zijn de projectvoorwaarden?

  • het project zorgt dat de visietekst van het gemeentelijk flankerend onderwijsbeleid betreffende de organisatie van huiswerkondersteuning gedragen wordt;
  • het project moet kaderen in de ruime visie van huiswerkbegeleiding van de aanvrager;
  • de focus van het project ligt op de vaardigheden en attitudes die ontwikkeld worden door het kind om zelfstandiger en eventueel zonder hulp een betere leerprestatie te bereiken op school;
  • het project bereikt minstens 10 kinderen/jongeren;
  • het project situeert zich in de naschoolse tijd van het kind/jongere;
  • het project zorgt voor ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie;
  • het project heeft een innovatief karakter;
  • het project houdt rekening met financiële kwetsbaarheid van het gezin;
  • het project registreert de deelnemers via de registratielijst. Hiervoor dien je het toestemmingsformulier per deelnemer te laten invullen.

Lees alles over de voorwaarden en de toetsing in het subsidiereglement onderwijsflankerende huiswerkprojecten.

Praktisch

Hoe kan je de subsidie aanvragen?

Download het aanvraagformulier onderwijsflankerende huiswerkprojecten. Vul dit formulier correct in. Mail het formulier en de gevraagde bijlagen naar flankerendonderwijs@maasmechelen.be.

Wanneer kun je de subsidie aanvragen?

Voor de daarop volgende schooljaren (2022-2023, 2023-2024,2024-2025 en 2025-2026) dient de aanvraag tot het verkrijgen van een subsidietoekenning steeds te worden ingediend vanaf 1 januari tot 31 maart van het lopende jaar.

De aanvraag tot subsidietoekenning wordt jaarlijks aangevraagd voor het komende schooljaar.

Wat is het subsidiebedrag?

Het subsidiebedrag wordt vastgelegd op € 20 per begeleidingsuur ongeacht het aantal deelnemende kinderen per uur met een maximum van € 2.000 per instellingsnummer of vereniging.

De subsidie wordt maar toegekend zolang het krediet, voorzien in het budget, toereikend is.

Indien je als erkende vereniging een subsidie ontvangt vanuit de gemeente Maasmechelen (jeugd, cultuur, sport,…) komen enkel projecten met een innovatief karakter in aanmerking voor een subsidieaanvraag. Dit betreft alle projecten buiten de reguliere werking.

Hoe gebeurt de verantwoording?

Na de afloop van je project heb je uiterlijk tot 15 juni de tijd om een eindverslag, bestaande uit een inhoudelijk verslag en financiële verantwoording van je project op te stellen met de nodige verantwoordingsstukken. Gebruik hiervoor het formulier inhoudelijk en financieel verslag. Mail het formulier en de gevraagde bijlagen, voor deadline, naar flankerendonderwijs@maasmechelen.be.

Meer info?

Heb je verder nog vragen? Dan kun je contact opnemen met de dienst Flankerend onderwijs en educatie via T 089 76 98 75.