Subsidie taalondersteuningsprojecten

Wat is dit?

De gemeente Maasmechelen, dienst Flankerend onderwijs en educatie biedt financiële ondersteuning aan scholen, verenigingen en organisaties die laagdrempelige Nederlandse taalinitiatieven aanbieden aan kinderen/jongeren, van 1 t/m 18 jaar. Met als doel de Nederlandse taal te stimuleren in een ongedwongen sfeer.

Nederlands is onze verbindings- en leertaal. Het Nederlands is een belangrijk middel om je weg te vinden in de maatschappij en in je woon- en werkomgeving. Op school is het Nederlands niet alleen de verbindingstaal maar ook de voornaamste leertaal. Ouders dienen ook betrokken te worden bij de initiatieven. Door met het hele gezin te werken aan meer aandacht voor de Nederlandse taal, zullen kinderen/jongeren komen tot een hoger welbevinden en betere schoolresultaten. We streven naar gelijke onderwijskansen voor iedereen

De subsidievoorwaarden en de procedure vind je terug in het subsidiereglement taalondersteuningsprojecten. Alle documenten bevinden zich onderaan in bijlage.

Wat zijn de projectvoorwaarden?

  • het project zorgt dat de taalvisie van de gemeente bij de organisatie van taalinitiatieven gedragen wordt;
  • het project moet kaderen in de ruime visie van de aanvrager op taal;
  • de focus van het project ligt op de stimulering van de Nederlandse taal bij het kind/jongere in een ongedwongen sfeer;
  • het project is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk;
  • het project bereikt minstens 25 kinderen/jongeren;
  • het project is gericht op een heterogene groep;
  • het project zorgt voor ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie;
  • het project heeft een innovatief karakter;
  • het project registreert de deelnemers via de registratielijst. Hiervoor dien je het toestemmingsformulier per deelnemer te laten invullen.

Lees alles over de voorwaarden en de toetsing in het subsidiereglement taalondersteuningsprojecten.

Praktisch

Hoe de subsidie aanvragen?

Download het aanvraagformulier taalondersteuningprojecten. Vul dit formulier correct in. Mail het formulier en de gevraagde bijlagen naar flankerendonderwijs@maasmechelen.be.

Wanneer aanvragen?

Voor de daarop volgende schooljaren (2022-2023, 2023-2024,2024-2025 en 2025-2026) dient de aanvraag tot het verkrijgen van een subsidietoekenning steeds te worden ingediend vanaf 1 januari tot 31 maart van het lopende jaar.

De aanvraag tot subsidietoekenning wordt jaarlijks aangevraagd voor het komende schooljaar.

Wat is het subsidiebedrag?

Het subsidiebedrag wordt vastgelegd op € 15 per project-uur ongeacht het aantal deelnemende kinderen per uur met een maximum van € 1 000 per instellingsnummer of vereniging.

De subsidie wordt maar toegekend zolang het krediet, voorzien in het budget, toereikend is.

Indien je als erkende vereniging een subsidie ontvangt vanuit de gemeente Maasmechelen (jeugd, cultuur, sport,…) komen enkel projecten met een innovatief karakter in aanmerking voor een subsidieaanvraag. Dit betreft alle projecten buiten de reguliere werking.

Hoe gebeurt de verantwoording?

Na de afloop van je project heb je uiterlijk tot 15 juni de tijd om een eindverslag, bestaande uit een inhoudelijk verslag en financiële verantwoording van je project op te stellen met de nodige verantwoordingsstukken. Je gebruikt hiervoor het formulier inhoudelijk en financieel verslag. Mail het formulier en de gevraagde bijlagen, voor deadline, naar flankerendonderwijs@maasmechelen.be.

Meer info?

Hebt u verder nog vragen? Neem contact op met de Dienst Flankerend onderwijs en educatie via het telefoonnummer 089 76 98 75.