Verbintenis tot tenlasteneming

MAAK EEN AFSPRAAK - Verbintenis tot tenlasteneming

Wanneer u zich aanmeldt, moet u altijd uw paspoort en verblijfskaart meebrengen. Komt u voor de vernieuwing van uw verblijfskaart? Dan moet u ook een pasfoto (max. 6 maanden oud) meebrengen.
U meldt zich altijd - ook voor het overmaken van documenten voor uw verblijfsprocedure - in persoon aan. De dienst burgerzaken aanvaardt geen stukken verzonden via e-mail.

DOWNLOAD HET FORMULIER

Wanneer u als vreemdeling van een land dat niet tot de Europese Unie behoort naar België wil komen voor een kort verblijf van maximum 90 dagen moet u daarvoor in veel gevallen een visum aanvragen. In dat geval moet u het bewijs leveren van voldoende eigen bestaansmiddelen.

Kan u dat niet, dan kan een persoon die wettelijk in België verblijft zich voor u garant stellen. Dat gebeurt door het ondertekenen van een verbintenis tot tenlasteneming. Deze persoon stelt zich garant voor het verblijf, de terugkeer en de eventuele medische kosten in België.

Voorwaarden

De garant is:

  • een Belg of een vreemdeling met een onbeperkt verblijfsrecht in België
  • ingeschreven in het rijksregister
  • kredietwaardig

Richtbedragen inkomsten garant terug te vinden op de website van het agentschap integratie & inburgering.

De verbintenis tot tenlasteneming moet binnen de zes maanden ingediend worden bij de bevoegde ambassade of het consulaat van het land van oorsprong of van woonst van de bezoeker.

Gevolgen van tenlastenneming

De garant verbindt er zich toe om bepaalde kosten op zich te nemen gedurende een bepaalde periode. De garant verbindt zich ten aanzien van u, het OCMW en de Belgische staat.

Hoe lang duurt de tenlasteneming?

De garant verbindt zich voor een periode van 2 jaar vanaf het moment dat u het Schengengrondgebied betreedt.

Voor welke kosten?

De garant verbindt zich voor alle kosten van uw verblijf, uw gezondheidszorgen en uw repatriëring.

Wie kan de kosten van de garant terugvorderen?

- Het OCMW kan de garant aanspreken voor de reële kosten van verblijf en gezondheidszorg. Het Verblijfsbesluit specifieert niet of kosten in het kader van dringende medische hulp daaronder vallen.

- De Belgische Staat kan bij de garant aankloppen voor de betaling van deze kosten:

  • De kosten van verblijf en gezondheidszorgen die voortvloeien uit uw opsluiting. Het bedrag wordt forfaitair vastgelegd op 180 euro per dag per persoon en wordt jaarlijks geïndexeerd. De dag van de binnenkomst wordt wel aangerekend, de dag van vertrek niet.
  • De kosten van uw repatriëring die voortvloeien uit uw begeleiding en vervoer naar het land waarvan u de nationaliteit bezit of waar u een verblijfstitel voor meer dan 3 maanden hebt.

Wat als de garant niet betaalt? 

Als de garant niet ingaat op de terugvordering, dan kan de schuldvordering worden overgedragen aan de administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen.

Procedure

U maakt een afspraak met de dienst burgerzaken > vreemdelingen > verbintenis tot tenlasteneming.

U meldt zich aan bij de dienst burgerzaken met een ingevuld document (zie ook 'Wat meebrengen') om de handtekening te legaliseren.

Wat meebrengen

  • dit document dubbelzijdig afgedrukt en volledig ingevuld. Hebt u niet de mogelijkheid om het document dubbelzijdig te printen? Vraag een blanco exemplaar aan het onthaal van het gemeentehuis of een loket van de dienst burgerzaken.
  • uw identiteitskaart
  • de identiteitsgegevens van de persoon die u uitnodigt.

Als het gaat om niet-visumplichtige derdelanders of indien België geen ambassade of consulaat heeft in het land waar het visum aangevraagd wordt, moet u eveneens meenemen (meer info op de website van de FOD Binnenlandse Zaken):

  • loonfiches van de laatste drie maanden
  • laatste aanslagbiljet indien zelfstandigen