Verwaarlozing

Een gebouw of woning wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.

De administratie zal de verwaarlozing vaststellen aan de hand van eenĀ technisch verslag. Bij een eindscore van 9 punten of meer op dit verslag is het pand verwaarloosd. De eigenaar ontvangt dan een administratieve akte van vaststelling van verwaarlozing.

Hebt u zelf een verwaarloosde woning gezien?
Meld een verwaarloosde woning via het smartloket van Maasmechelen.

Opname en beroep

Een verwaarloosd gebouw of een verwaarloosde woning wordt opgenomen in een gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. Van zodra een woning hierin is opgenomen, volgt een gemeentelijke heffing. Deze belasting verhoogt jaarlijks (met een maximum van 100% van het basistarief) totdat de woning geschrapt wordt uit het verwaarlozingsregister.

Krijgt u een administratieve akte dat je woning wordt opgenomen in het register van verwaarlozing? U kan daar binnen een termijn van 30 dagen beroep tegen aantekenen.

Dit beroep moet worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Het beroep wordt behandeld binnen 90 dagen.

Gevolgen van verwaarlozing

Belastingen
Als uw woning, kamer of gebouw werd opgenomen in het verwaarlozingsregister en u hebt geen vrijstelling aangevraagd, bent u een heffing verschuldigd.

Voorkooprecht
Er rust een recht van voorkoop op elke woning die is opgenomen in het verwaarlozingsregister. Dat betekent dat bepaalde besturen (de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de sociale huisvestingsmaatschappij, de gemeente en het OCMW) het recht hebben om bij een geplande verkoop de woning aan te kopen tegen de afgesproken prijs.

Sociaal beheersrecht
Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente, het OCMW of een sociaal woonorganisatie van rechtswege een sociaal beheersrecht krijgen over de woningen die in het verwaarlozingsregister zijn opgenomen. Zij worden hierbij in de mogelijkheid gesteld om gedurende een periode van minimum 9 jaar een woning te beheren, te verhuren of werken in uit te voeren.

Vrijstelling van heffing

Een vrijstelling van heffing kan aangevraagd worden om diverse redenen. Deze vrijstellingsmogelijkheden staan opgelijst in het belastingreglement.

Een vrijstelling moet aangevraagd worden binnen 1 maand na het betekenen van de administratieve akte van de vaststelling van de verwaarlozing. De daaropvolgende jaren moet de vrijstellingsaanvraag worden ingediend voor het verstrijken van de verjaardag van de opnamedatum.

U kan de vrijstelling ook aanvragen met het formulier dat u hier kan downloaden. Dit ingevulde formulier moet aangetekend worden verstuurd naar, of door afgifte tegen ontvangstbewijs te worden bezorgd bij: Lokaal bestuur Maasmechelen, dienst huisvesting, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen.

Schrapping uit het register van verwaarloosde gebouwen en woningen

Een verwaarloosd gebouw of verwaarloosde woning kan geschrapt worden uit het register van verwaarloosde gebouwen en woningen indien er voldoende werken zijn uitgevoerd aan de woning en de verwaarlozing is weggewerkt, of indien het pand werd gesloopt.

De verwaarlozing is voldoende weggewerkt als er een score van minder dan 18 punten op het technisch verslag gehaald wordt.

Als eigenaar moet u de schrapping zelf aanvragen met een gemotiveerd verzoek via een beveiligde zending aan de administratie via: Lokaal bestuur Maasmechelen, dienst huisvesting, Binnenhof 4, 3630 Maasmechelen.