Verzoekschrift aan een orgaan van het bestuur

Iedereen heeft het recht om bij een orgaan van de gemeente een verzoekschrift in te dienen over een onderwerp dat behoort tot de bevoegdheid van het lokaal bestuur (artikel 304 §2 van het decreet lokaal bestuur en artikel 28 van de Grondwet, artikel 42-43 huishoudelijk reglement gemeenteraad/OCMW-raad).

Als orgaan van de gemeente/OCMW worden beschouwd: het college van burgemeester en schepenen/vast bureau, de gemeenteraad/OCMW-raad, de burgemeester/voorzitter van het vast bureau, de algemeen directeur en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

Het verzoek bestaat uit een zeer concrete vraag om iets te doen of iets te laten.

Het verzoek kan door één persoon of door meerdere personen worden ingediend.

Voorwaarden waaraan het verzoekschrift moet voldoen

 • Dien het verzoekschrift schriftelijk in, per post of persoonlijk, op volgend adres: Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen
 • Richt het verzoekschrift aan
  - een orgaan van de gemeente (gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester, de algemeen directeur)
  - of het OCMW (OCMW-raad, vast bureau, voorzitter van de OCMW-raad, voorzitter vast bureau, de algemeen directeur, Bijzonder Comité sociale dienst, voorzitter Bijzonder Comité sociale dienst)
 • Gebruik het beschikbare formulier om het verzoekschrift in te dienen. Het verzoekschrift indienen per brief is echter ook mogelijk.
 • Vermeld op het verzoekschrift duidelijk naam, voornaam en adres van de verzoeker.
 • Wordt het verzoekschrift ingediend door meerdere personen? Vermeld dan van de eerste ondertekenaar de naam, voornaam en adres. De andere ondertekenaars moeten alleen hun naam en voornaam opgeven.
 • Zorg dat alle personen van wie de naam op het document vermeld staat, het verzoekschrift ondertekenen.
 • Omschrijf duidelijk het onderwerp van het verzoekschrift. Het onderwerp moet onder de bevoegdheid van het lokaal bestuur vallen.
 • Een verzoekschrift bevat een vraag om iets te doen of iets te laten.

Een brief of het ingevuld formulier kan niet als een verzoekschrift worden behandeld als:

 • Het anoniem wordt ingediend
 • De schrijver louter zijn mening uit, zonder een concreet verzoek te formuleren
 • Het geformuleerde verzoek onredelijk is, te vaag of kennelijk niet ernstig
 • Het taalgebruik beledigend is

Wat gebeurt er met het verzoekschrift?

Het orgaan of de voorzitter van het orgaan aan wie het verzoek gericht is, beoordeelt de ontvankelijkheid van het verzoekschrift.

Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van het lokaal bestuur behoort, zijn onontvankelijk.

De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften verwijzen naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

De OCMW-raad kan de bij hem ingediende verzoekschriften verwijzen naar het vast bureau met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

De verzoeker of, als het verzoekschrift door meer personen is ondertekend, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door een orgaan van de gemeente.

In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Het lokaal bestuur geeft binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, als het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.