Voorstel van burger

U kan als inwoner van Maasmechelen een verzoek indienen om een ‘voorstel van de burger’ over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening in te schrijven op de agenda van de gemeenteraad/OCMW-raad.

Dit verzoek moet gebeuren met het voorgeschreven formulier en bijhorende stukken.

Belangrijk!
Om geldig te zijn moeten minstens 350 inwoners van Maasmechelen, ouder dan 16 jaar, uw voorstel ondersteunen. Dit toont u aan door voldoende handtekeningen te verzamelen op een lijst.

De deelnemers die uw voorstel ondertekenen, moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Maasmechelen
  • de volle leeftijd van zestien jaar bereikt hebben.

De lijst met gegevens en handtekeningen van de deelnemers dient u in samen met het verplichte formulier.

Opgelet!
Uw voorstel moet gaan over een onderwerp waarvoor de gemeenteraad/OCMW-raad van Maasmechelen bevoegd is én de bespreking moet mogelijk zijn in publieke zitting.

Zorg ervoor dat uw voorstel voldoende concreet is en gebruik geen beledigende taal.

Voorstellen die niet ernstig zijn, of veel te vaag, of slechts een uiting van een mening of enkel dienen om statistische gegevens of documentatie te bekomen, komen niet in aanmerking.

Hoe bezorgt u het formulier?

  • Stuur het formulier  met alle bij te voegen stukken naar volgend mailadres: secretariaat@maasmechelen.be.
  • Of bezorg het formulier met alle bij te voegen stukken aangetekend naar het onderstaande adres: College van Burgemeester en Schepenen, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen
  • Of kom het formulier afgeven op het secretariaat van de gemeente.

 Bij te voegen stukken:

  • De lijst  met de gegevens en handtekeningen van de inwoners die het ‘voorstel van de burger’ ondersteunen.
  • Stukken die de gemeenteraad meer informatie kunnen verschaffen over het ingediende voorstel.

Wat gebeurt er met uw verzoek?

Het college van burgemeester en schepenen (voor de gemeenteraad) of het vast bureau (voor de OCMW-raad) gaat na of aan alle voorwaarden voldaan is.

Indien niet aan de voorwaarden is voldaan, dan laat de algemeen directeur dit weten aan de indiener van het voorstel.

Indien wel is voldaan aan de voorwaarden, zal de algemeen directeur de indiener van het voorstel op de hoogte brengen van de datum en het uur van de raadszitting waarop het verzoek wordt behandeld. Dit gebeurt minstens 8 kalenderdagen voor de zitting van de raad waarop het ingediende verzoek geagendeerd staat.

Indien het verzoek minstens twintig dagen voor de dag van de volgende vergadering van de raad bij het gemeentebestuur werd ontvangen en het voldoet aan de voorwaarden, zal dit verzoek op de eerstvolgende raad worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.

De gemeenteraad/OCMW-raad doet uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen.

Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de raad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.

U kan ook vragen om uw voorstel of vraag zelf te komen toelichten op de zitting van de gemeenteraad of u kan hiervoor iemand aanduiden in het formulier. Bij de toelichting kan u zich laten bijstaan door maximaal één persoon. U richt zich uitsluitend tot de voorzitter van de gemeenteraad.